Postopek : 2014/0222(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0340/2015

Predložena besedila :

A8-0340/2015

Razprave :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0466

PRIPOROČILO     ***
PDF 157kWORD 71k
23.11.2015
PE 564.919v02-00 A8-0340/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Sandra Kalniete

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13079/2014),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (13078/2014),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 207, 209 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0282/2014),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0340/2015),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Socialistične republike Vietnam.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

16.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov