PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

  23.11.2015 - (13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE)) - ***

  Odbor za zunanje zadeve
  Poročevalka: Sandra Kalniete

  Postopek : 2014/0222(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0340/2015
  Predložena besedila :
  A8-0340/2015
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

  (13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13079/2014),

  –  ob upoštevanju osnutka Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (13078/2014),

  –  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 207, 209 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0282/2014),

  –  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0340/2015),

  1.  odobri sklenitev protokola;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Socialistične republike Vietnam.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  16.11.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  51

  2

  6

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin