Procedure : 2015/2096(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0342/2015

Indgivne tekster :

A8-0342/2015

Forhandlinger :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0468

BETÆNKNING     
PDF 172kWORD 103k
24.11.2015
PE 560.909v02-00 A8-0342/2015

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Barbara Lochbihler

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05432/2015),

–  der henviser til udkast til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde (18204/2010),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og 209 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de diplomatiske forbindelser mellem Vietnam og EU (de daværende Europæiske Fællesskaber), som blev oprettet den 2. oktober 1990,

–  der henviser til rammesamarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, som trådte i kraft den 1. juni 1986(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. august 2015 om, at EU og Vietnam var nået til enighed om en omfattende frihandelsaftale, som der var blevet forhandlet om siden den 26. juni 2012;

–  der henviser til udkast til henstilling fra EU-ombudsmanden Emily O'Reilly af 26. marts 2015, hvori Kommissionen opfordres til hurtigst muligt at foretage en menneskerettighedskonsekvensanalyse i forbindelse med den planlagte frihandelsaftale med Vietnam;

–  der henviser til Den Europæiske Unions flerårige vejledende program for Vietnam 2014-2020;

–  der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam, som blev indledt i 2003, og til 4. runde i den udvidede menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam, som fandt sted i Bruxelles den 1. januar 2015;

–  der henviser til forhandlingerne om en frivillig partnerskabsaftale med Vietnam i tilknytning til handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), som indledtes i 2010,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1440/80 af 30. maj 1980 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand - medlemmerne af Sammenslutningen af stater i Sydøstasien(2) og til protokollen om udvidelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og ASEAN-landene til også at omfatte Den Socialistiske Republik Vietnam, der blev undertegnet den 14. februar 1997(3),

–  der henviser til fælleserklæringen af 18. maj 2015 til Parlamentet og Rådet om EU og ASEAN: Et partnerskab med et strategisk formål,

–  der henviser til det 10. ASEM-topmøde i Milano den 16. og 17. oktober 2014 og til det næste topmøde, der skal finde sted i Ulaanbaatar i Mongoliet i 2016;

–  der henviser til det besøg, som Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien aflagde i Vietnam i oktober 2013;

–  der henviser til det interparlamentariske møde EP-Vietnam den 30. oktober 2013 i Hanoi;

–  der henviser til det besøg, som Kommissionens formand José Manuel Barroso aflagde i Vietnam i august 2014,

–  der henviser til det besøg, som premierminister Nguyen Tan Dung aflagde ved Den Europæiske Union i oktober 2014,

–  der henviser til det 22. møde i Det paritetiske Samarbejdsudvalg ASEAN-EU, som fandt sted i Jakarta den 5. februar 2015;

–  der henviser til sine seneste beslutninger om Vietnam, herunder navnlig beslutning af 12. juli 2007 om menneskerettighederne i Vietnam(4), beslutning af 22. oktober 2008 om demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale(5) mellem EU og Vietnam, beslutning af 26. november 2009 om situationen i Laos og Vietnam(6), beslutning af 18. april 2013 om Vietnam, navnlig hvad angår ytringsfrihed(7), beslutning af 15. januar 2014 om de fremtidige forbindelser EU-ASEAN(8), og beslutning af 17. april 2014 om den aktuelle situation i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Vietnam(9),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik(10),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden(11),

–  der henviser til EU's menneskerettighedsretningslinjer om ytringsfrihed online og offline, som Rådet (udenrigsanliggender) vedtog den 12. maj 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande(12),

–  der henviser til, at Vietnam blev fuldgyldigt medlem af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) den 28. juli 1995;

–  der henviser til, at Vietnam var én af grundlæggerne af Kommissionen for Mekong-floden, som blev oprettet den 5. april 1995 for at styrke samarbejdet om en bæredygtig udvikling af Mekong-flodbækkenet;

–  der henviser til det 26. topmøde i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, som fandt sted i Kuala Lumpur og Langkawi i Malaysia fra den 26. til den 28. april 2015;

–  der henviser til det 14. asiatiske sikkerhedstopmøde (IISS Shangri-La-dialogen), som fandt sted i Singapore fra den 29. til den 31. maj 2015;

–  der henviser til Hanoi-nøgleerklæringen, der er Vietnams nationale strategi for gennemførelse af Paris-erklæringen om bistandseffektivitet,

–  der henviser til rapporten fra Arbejdsgruppen om Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) af Vietnam af 9. oktober 2009 og til henstillingerne i den 2. UPR-rapport om Vietnam under FN's Menneskerettighedsråds 26. samling den 20. juni 2014 og til Vietnams medlemsskab af FN's Menneskerettighedsråd i perioden 2014-2016,

–  der henviser til Vietnams ratifikation for nylig af FN's konvention om afskaffelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og FN's konvention om handicappedes rettigheder samt til det længe ventede besøg af FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed juli 2014;

–  der henviser til højtideligholdelsen i år af afslutningen af Vietnam-krigen (for 40 år siden)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0342/2015),

A.  der henviser til, at 2015 er 25-års jubilæet for forbindelserne mellem EU og Vietnam; der henviser til, at disse forbindelser hurtigt har udviklet sig fra handel og bistand til et mere alsidigt forhold;

B.  der henviser til, at sigtet med den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale er at etablere et moderne, bredt partnerskab til gensidig fordel, som bygger på fælles interesser og principper som f.eks. lighed, gensidig respekt, retsstatslige forhold og menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at EU er Vietnams største eksportmarked; der henviser til, at EU sammen med medlemsstaterne ar den største donor af officiel udviklingsbistand til Vietnam, og til, at der vil ske en forhøjelse af bevillingen til dette formål på EU-budgettet med 30 % til EUR 400 millioner i perioden 2014-2020;

D.  der henviser til, at de vietnamesiske myndigheder har bebudet ophævelse af forbuddet mod direkte udenlandske investeringer inden for 45 sektorer og vedtaget en række foranstaltninger til forenkling af erhvervslovgivningen i landet med henblik på at fremme udenlandske investeringer;

E.  der henviser til, at Vietnam i de seneste årtier konsekvent har indtaget en udpræget europavenlig holdning og aktivt samarbejdet med EU som ASEANs landekoordinator for dialogen mellem EU og ASEAN i perioden 2012-2015 og som vært for den 132. samling i Den Interparlamentariske Unions Forsamling i Hanoi fra den 28. marts til den 1. april 2015; der henviser til, at koordinatorperioden var kendetegnet af en væsentlig forhøjelse af antallet og niveauet af møder mellem EU og ASEAN; der henviser til, at Vietnam er blevet medlem af den kinesisk-ledede Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB);

F.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og ASEAN er alsidige og dækker en lang række sektorer, herunder handel og investeringer, udvikling samt økonomiske og politiske anliggender; der henviser til, at Bandar Seri Begawan-handlingsplanen fra 2012 blev vedtaget for at sætte mere strategisk fokus på det regionale samarbejde mellem EU og ASEAN inden for disse sektorer;

G.  der henviser til, at forhandlingerne om Trans-Pacific Partnership-aftalen (TPP) mellem 12 lande omkring Stillehavet, herunder Vietnam, blev afsluttet den 5. oktober 2015, hvorved der blev skabt en ny handelsblok, som tegner sig for 36 % af verdens bruttonationalprodukt, og som kan få vidtrækkende konsekvenser for verdenshandelen;

H.  der henviser til, at Vietnam har gjort store fremskridt med hensyn til virkeliggørelse af 2015-målene, nedbringelse af fattigdom, økonomisk udvikling, socialsikring, beskæftigelse, uddannelse og sundhedsvæsen i de seneste to årtier;

I.  der henviser til, at konsekvenserne af "doi moi"-politikken (fornyelsespolitikken) og skridt i retning af etablering af en markedsøkonomi ligeledes har ført til en uddybning af kløften mellem de fattige og resten af befolkningen; der henviser til stigningen i protester som følge af statslig ekspropriering af jord og ejendom; henviser imidlertid til, at den verdensomspændende lavkonjunktur har ramt den vietnamesiske eksport, hvilket i 2014 førte til dem laveste vækst i bruttonationalproduktet siden ophøret af den økonomiske krise i Asien; der henviser til, at Vietnam har problemer som følge af, at arbejdsstyrken vokser med mere end én million om året;

J.  der henviser til, at artikel 1, stk. 1, i rammeaftalen bekræfter, at parterne er rede til at overholde de almindelige folkeretlige principper, og knæsætter princippet om respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne som et afgørende element i aftalen, der danner grundlaget for begge parters interne og eksterne politikker; der henviser til, at der stadig er tilfælde, hvor menneskerettighedsforkæmpere anholdes under vilkår, der er langt fra gennemskuelige, og til, at den næste kongres i det vietnamesiske kommunistiske parti, der er berammet til januar 2016, vil være den virkelige testbegivenhed til måling af, om der virkelig hersker respekt for de demokratiske principper i Vietnam;

K.  der henviser til, at begrænsninger i udtryksfrihed både online og offline, presse- og mediefrihed, informationsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed samt religionsfrihed stadig giver anledning til alvorlige bekymringer således som det blev påpeget af FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed;

L.  der henviser til, at Vietnam er en værdsat partner for EU i forhandlingerne om klimaforandringer og her forud for FN's klimaforandringskonferencen i Paris i november 2015har givet tilsagn om at reducere emissionerne med 8-10 % i forhold til 2010 og om at reducere energiforbruget i forhold til bruttonationalproduktet med 1-1,5 % om året;

M.  der henviser til, at en række europæiske statsborgere er af vietnamesisk afstamning som følge af historiske forbindelser, og til, at Den Tjekkiske Republik har anerkendt sine borgere af vietnamesisk afstamning som et etnisk mindretal;

N.  der henviser til den seneste skærpelse af spændingerne mellem Kina og nabolandene omkring Det Sydkinesiske Hav, herunder Vietnam, som følge af ensidige handlinger i omstridte områder i Det Sydkinesiske Hav, der ikke er i overensstemmelse med folkeretten; der henviser til, at forværringen af de territoriale stridigheder i regionen har verdensopspændende konsekvenser og udgør el alvorlig trussel mod freden, sikkerheden, stabiliteten og den internationale handel; der henviser til, at EU har stor strategisk interesse i at løse disse stridigheder for at opretholde sikkerheden i verden og sikre stabilitet på de vigtige sejlruter i Det Sydkinesiske Hav, der er af afgørende betydning for EU's handel; der henviser til, at Vietnam officielt støtter Philippinernes indbringelse af sagen for den faste voldgiftsret i Haag den 16. marts 2015 på grundlag af FN's havretskonvention (UNCLOS);

O.  der henviser til, at Vietnam samtidig har styrket det strategiske, sikkerhedsmæssige og energimæssige samarbejde med sine asiatiske naboer, og er i gang med at styrke sine bilaterale forbindelser med vigtige internationale aktører som f.eks. USA og Rusland på grund af spændingerne i Det Sydkinesiske Hav;

P.  der henviser til, at Vietnam stadig er stærkt forurenet af ueksploderede bomber og granater fra Vietnamkrigen, og til, at befolkningen og naturen stadig lider under konsekvenserne af spredningen af ca. 80 millioner liter Agent Orange (dioxin);

1.  glæder sig over indgåelsen af en alsidig partnerskabs- og samarbejdsaftale med Vietnam og understreger Vietnams store strategiske betydning som en afgørende partner for EU i Sydøstasien og ASEAN; understreger, at aftalen omhandler et bredt udsnit af de fremtidige forbindelser, som tilsigter at styrke samarbejdet om en løsning på internationale og regionale problemer som f.eks. god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption, og om økonomiske og sociale fremskridt under hensyntagen til princippet om bæredygtig udvikling, nedrustning og afskaffelse af masseødelæggelsesvåben samt bekæmpelse af terrorisme; opfordrer medlemsstaternes regeringer og parlamenter til at fremskynde ratifikationsprocessen for at sikre, at aftalen kan træde i kraft;

2.  håber, at både EU og Vietnam vil få økonomiske fordele ved ratificeringen af den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale; understreger de potentielle virkninger af en fremtidig aftale om handel og investeringer for jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse; glæder sig over de økonomiske og finansielle reformer, som de vietnamesiske myndigheder har gennemført for yderligere af fremme Vietnams integration i verdensøkonomien, og opfordrer Vietnam til at fortsætte med disse reformer; opfordrer Vietnams regering og EU til at fortsætte samarbejdet om økonomi, handel og ny teknologi inden for forskellige internationale organisationer; glæder sig over, at der næsten er sket en fordobling af Vietnams BNP pr. indbygger siden 2010;

3.  understreger betydningen af en alsidig partherskabs- og samarbejdsaftale for forholdet mellem EU og ASEAN; mener, at samarbejdet mellem EU og ASEAN bør styrkes på forskellige områder som f.eks. udviklingen af finanssektoren, åbenhed og samordning af de makroøkonomiske politikker;

4.  opfordrer medlemsstaterne til af hensyn til opnåelse af politisk konsekvens i så vid udstrækning som muligt at tilpasse de individuelle målsætninger for deres respektive udviklingspolitikker til de mål, der er indeholdt i den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale;

5.  glæder sig over, at den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale allerede gennemføres, mens ratifikationsprocessen forløber, for så vidt angår handel, menneskerettigheder, migration, regional sikkerhed, energi, videnskab og teknologi;

6.  understreger betydningen af at fastsætte klare benchmarks og bindende frister for gennemførelsen af den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale;

7.  glæder sig over de artikler i den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale, som omhandler et fælles engagement i og samarbejde om menneskerettighederne; giver udtryk for håb om, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som er blevet vedtaget i fællesskab, yderligere vil styrke den langvarige dialog med Vietnams regering om navnlig fremme af udtryks-, forsamlings- og foreningsfrihed samt religionsfrihed, som er nedfældet i artikel 69 i Vietnams forfatning og i artikel 9, 10 og 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention;

8.  understreger de muligheder, som et åbent internet og åbne ikt-applikationer indebærer med hensyn til muliggørelse, kreativitet og katalysering i forbindelse med opbygningen af lokalsamfund, civilsamfundet, og fremme af den økonomiske, sociale, videnskabelige, kulturelle og politiske udvikling i verden; understreger derfor betydningen af ubegrænset adgang til et gratis og åbent internet både fra et økonomisk, samfundsmæssigt og et menneskerettighedsmæssigt synspunkt;

9.  glæder sig over de vietnamesiske myndigheders beslutning om at ophæve visumkravet for borgere i fem europæiske lande og er af den opfattelse, at denne beslutning vil stimulere et øget samarbejde inden for turistsektoren;

10.  glæder sig over den vietnamesiske premierministers bekendtgørelse af en overordnet plan for gennemførelse af henstillingerne i FN's Menneskerettighedshøjkommissariats universelle periodiske oversigt og om, at reformstrategien for retsvæsenet skulle være afsluttet i 2020;

11.  glæder sig over forhøjelsen af EU's officielle udviklingsbistandsbudget for Vietnam til EUR 400 millioner i perioden 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at investere i at øge opmærksomheden omkring EU's virksomhed i og bistand til Vietnam for at øge den strategiske virkning af disse ressourcer mest muligt;

12.  tilskynder EU til at fortsætte støtten til Vietnams kapacitetsopbygning med hensyn til respekt for god regeringsførelse og retsstatsprincipperne og glæder sig over, at EU fokuserer på reform af bl.a. den offentlige forvaltning herunder skattesystemet - der er afgørende for at skabe forudsætningerne for oparbejdning af det størst mulige interne skatteprovenu og for bekæmpelse af skatteunddragelse - samt korruption, videnskab og teknologi, transport og by- og regionalplanlægning og -udvikling

13.  opfordrer Parlamentet og Kommissionen til i et nært samarbejde at evaluere eventuelle menneskerettighedskrænkelser for at sikre en korrekt demokratisk kontrol med gennemførelsen af den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale; opfordrer Kommissionen til at sikre samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af alle relevante dokumenter til Parlamentet;

14.  opfordrer EU og Vietnam til i forbindelse med forhandlingerne om en frihandelsaftale af arbejde i retning af oprettelse af et instrument for tilsyn med udviklingen i menneskerettighederne med udgangspunkt i tidligere EU-handelsaftaler med tredjelande, som indeholder et sådant instrument;

15.  henstiller til, at der i den kommende frihandelsaftale medtages et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, overholdelse af grundlæggende arbejdsmarkedsstandarder og ILO-konventionerne, begge parters respekt for arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og tilsagn, som vil bidrage til bevarelsen og den bæredygtige forvaltning af de naturlige ressourcer med særlig vægt på virksomhedernes sociale ansvar og retfærdige og etiske handelsordninger;

16.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at leve op til forventningerne, som den nye aftale har givet anledning til, og til at sikre, at de politikker, som EU og medlemsstaterne fører i forbindelse med gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og den kommende frihandelsaftale med Vietnam, bidrager til at fremme respekten for menneskerettighederne, de retsstatslige principper og god regeringsførelse; opfordrer til, at der opbygges kapacitet til bedre at kunne træffe afgørelse i sager, hvor enkeltpersoner eller samfund indgiver klage i medfør af artikel 35 i den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale; opfordrer Vietnams regering til at styrke civilsamfundets medvirken ved at inddrage foreninger og ikke-statslige organisationer i landets politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling;

17.  opfordrer Vietnams regering til at gøre konkrete fremskridt i gennemførelsen af FN's Menneskerettighedshøjkommissariats henstillinger i den universelle periodiske bedømmelse begyndende med oprettelsen af en uafhængig national menneskerettighedsinstitution; opfordrer Kommissionens til at yde Vietnam bistand til at opbygge den nødvendige kapacitet; glæder sig over støtten fra Det Europæiske Demokrati-. og Menneskerettighedsinstrument og opfordrer til, at disse initiativer fortsættes for at understøtte regeringens indsats;

18.  opfordrer det vietnamesiske kommunistpartis 12 kongres til i forbindelse med valgt i 2016 at give borgerne flere muligheder for at deltage i statens demokratiske processer, navnlig ved at tillade oprettelse af oppositionspartier, civilsamfundsbevægelser og ikke-statslige organisationer;

19.  beklager, at mere end 500 fængselsfanger venter på at blive henrettet; opfordrer Vietnams regering til øjeblikkeligt at suspendere alle henrettelser og til at vedtage de nødvendige love om afskaffelse af dødsstraffen og beklager fængslingen af menneskerettighedsforkæmpere, selv om det udtrykker tilfredshed med visse åbninger i systemet; glæder sig i den forbindelse over, at regeringen er villig til at reducere antallet af forbrydelser, der er omfattet af dødsstraffen, og opfordrer regeringer til åbent at oplyse, om der stadig finder henrettelser sted, og i givet fald på grundlag af hvilke anklager;

20.  minder om betydningen af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam som et vigtigt instrument, som bør anvendes på en effektiv og pragmatisk måde til at hjælpe Vietnam med og tilskynde landet til at gennemføre de nødvendige reformer;

21.  opfordrer kraftigt til ratificering af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol

22.  henviser til, at tekstil- og beklædningsindustrien, som beskæftiger mere end to millioner arbejdstagere, er Vietnams største eksportsektor, og er bekymret over de manglende muligheder, som arbejdstagerne har for at forsvarer deres rettigheder; understreger, at de vietnamesiske myndigheders ratificering af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger ville udsende et positivt signal;

23.  opfordrer myndighederne til at afstå fra at undertrykke fredelig udøvelse af udtryks-, forsamlings- og foreningsfriheden; opfordrer i den forbindelse til en ændring af retsplejeloven, navnlig artikel 79, 87, 88 og 258; henviser til, at mere end 18 000 fængselsfanger fik amnesti for nylig, men beklager, at politiske fanger ikke var omfattet; er fortsat bekymret over ca. 60 samvittighedsfanger, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister og bloggere samt landrettighedsforkæmpere, arbejdere og miljøaktivister, der sidder i vietnamesiske fængsler efter summariske domfældelser for forskellige former for lovovertrædelser, som navnlig har forbindelse med ytringsfriheden og forbrydelser mod staten, og opfordrer til, at de bliver løsladt; tilskynder til en reform at retsvæsenet og navnlig retsplejeloven, herunder af de bestemmelser, som kriminaliserer fredelige aktiviteter under henvisning til nationens sikkerhed; opfordrer myndighederne til at etablere t uafhængigt retsvæsen;

24.  opfordrer til respekt for religionsfriheden og til standsning af forskelsbehandling og undertrykkelse af etniske og religiøse mindretal, herunder chikane, overvågning, intimidering, tilbageholdelse, husarrest, fysiske overgreb og rejseforbud over for kristne, buddhister, Hoa Hoa-buddhister og Cao Daister og navnlig forfølgelsen af religiøse samfund som Vietnams Centrale Buddhistiske Kirke, de kristne Montagnard-folk og Khmer Krom-buddhisterne; opfordrer til gennemførelse af reformer for at forbedre de socioøkonomiske forhold for etniske og religiøse mindretal; opfordrer til en revision af lovgivningen om registrering af religiøse grupper; minder om det tragiske tilfælde med den ærværdige Thich Quang Do, en 87 år gammel buddhistisk systemkritiker, som har siddet i husarrest i sit kloster i over 30 år uden anklage, og gentager sit krav om hans løsladelse;

25.  opfordrer til en hurtig reform af retsvæsenet for at sikre en retfærdig rettergang i overensstemmelse med internationale standarder, jf. artikel 10 er verdenserklæringen om menneskerettighederne;

26.  giver udtryk for bekymring over, at Vietnam er et af de vigtigste oprindelseslande for ofre for menneskehandel, og over beretninger om et stort antal børn, og navnlig drenge, som ikke er beskyttet af loven om seksuel misbrug, bliver ofre for børneprostitution, menneskehandel og mishandling; opfordrer Vietnam til at indføre strenge og effektive børnebeskyttelseslove, som beskytter alle børn uanset køn; opfordrer Kommissionen til at bistå Vietnam med at styrke sin kapacitet til at føre en migrationspolitik og bekæmpe menneskehandel og organiseret kriminalitet, bl.a. inden for rammerne af arbejdsmarkeds- og migrationspolitikken; er ligeledes bekymret over beretninger om udnyttelse af vietnamesiske ofre for menneskehandel, herunder mindreårige, i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til hurtigt at sikre, at de centrale beskyttelsesbestemmelser i EU's strategi for udryddelse af menneskehandel gennemføres i fuld udstrækning; opfordrer Vietnams regering og Kommissionen til at overveje at oprette et underudvalg eller en særlig arbejdsgruppe om menneskehandel i medfør at den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale;

27.  understreger de socioøkonomiske problemer, som Vietnam står over for som følge af en ung befolkning og den stigende vandring fra land til by;

28.  glæder sig over vedtagelsen i 2013 af den ændrede lov om jord og fast ejendom, men er fortsat alvorlig bekymret over misbrug af ejendomsretten, tvangsudsætninger og statslige ekspropriationer, som har ført til, at tusindvis af landmænd har mistet deres jord; opfordrer regeringen til at sætte en stopper for landranet og til at oprette hensigtsmæssige klageinstanser;

29.  glæder sig over de vietnamesiske myndigheders omfattende juridiske tilsagn om fremme af ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling, men giver udtryk for bekymring over, at vold i hjemmet, handel med kvinder og børn, det stigende AIDS/HIV-problem blandt kvinder, og krænkelser af seksuelle og reproduktive rettigheder fortsat er et alvorligt problem; opfordrer den vietnamesiske regering til at fortsætte sin reform af folkeregistret og bringe den forskelsbehandling til ophør, der til tider opstår som følge af de særlige kendetegn ved ‘Hộ khẩu’ (familieregistret), som forhindrer mange familier og navnlig børn i ar blive registreret og dermed i at få adgang til uddannelse og sociale ydelser;

30.  giver udtryk for sin anerkendelse af Vietnams ledende rolle i Asien med hensyn til udvikling af LGTBI-rettigheder, herunder navnlig gennem vedtagelsen for nylig af loven om ægteskab og familie, som tillader ægteskab mellem par af samme køn;

31.  er enig med den vietnamesiske regerings overbevisning om, at korruption er et af de største problemer i Vietnam; opfordrer til en nærmere undersøgelse af de situationer, hvor borgere, som indberetter korruption, forfølges af myndighederne; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til nøje at undersøge overgrebene på journalister, bloggere og whistleblowere; beklager endvidere den vietnamesiske regerings uberettigede anvendelse af artikel 258 i straffeloven om misbrug af de demokratiske frihedsrettigheder, som kan føre til op til syv års fængsel; konstaterer, at kun meget få sager har ført til domfældelse på trods af korruptionsbekæmpelseslovgivningen og opfordrer regeringen til at skærpe gennemførelsen;

32.  opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at gøre en større indsats for at bekæmpe korruption for derigennem at sende et positivt signal til udenlandske investorer; henviser til, at et svagt retsvæsen og systematisk korruption fører til økonomisk usikkerhed og udgør en alvorlig hindring for investeringer og erhvervssamarbejde;

33.  opfordrer Vietnam til at sikre, at de gebyrer, som det vietnamesiske finansministerium fastsætter for udstedelse af officielle dokumenter (pas, visa, fødselsattester osv.) er de samme for alle, og at nærmere oplysninger om konsulærgebyrer er slået klart og tydeligt op på alle vietnamesiske ambassader;

34.  giver udtryk for alvorlig bekymring over miljøødelæggelserne i Vietnam, navnlig som følge af forurening, afskovning og ikke-bæredygtig minedrift, som ødelægger hele regioner og vandveje og forstyrrer visse lokalsamfunds levevis, og over vietnamesiske virksomheders adfærd i udlandet, hvor de bidrager til miljøødelæggelser og landran;

35.  opfordrer Vietnams regering til at træffe foranstaltninger til sikring af en effektiv håndhævelse af lovgivningen om beskyttelse af miljøet og biodiversiteten, navnlig mod de negative konsekvenser af afskovning og udvinding af råmaterialer med klare, tidsbegrænsede og resultatorienterede mål på alle ovennævnte områder; opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige bistand til kapacitetsopbygning til dette formål;

36.  understreger nødvendigheden af, af Kommissionen for Mekongfloden gennemfører omfattende forudgående høringer og analyser af de miljømæssige, fiskerimæssige, levevismæssige og grænseoverskridende konsekvenser af planerne om anlæg af vandkraftværker i Mekongflodens hovedbækken;

37.  henviser til, at Ministeriet for Naturressourcer og Miljø har vedtaget en strategi for tilpasning til klimaændringerne: påpeger, at landet er i gang med at udvikle energi fra biomasse og solenergi, og at der i EU's bistandspakke (2014-2020) i høj grad fokuseres på udvikling af vedvarende energi;

38.  opfordrer på baggrund af den sundheds- og miljømæssige arv efter Vietnamkrigen Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at oprette en fond, som kan yde støtte til ofre og krigsveteraner og til gennem udsendelse af eksperter at øge indsatsen for at dekontaminere farlige stoffer og rydde miner, idet disse stoffer og miner stadig kræver ofre 40 år efter konfliktens afslutning;

39.  opfordrer regeringen til at genoverveje sin beslutning om at bygge og drive Vietnams første atomkraftværk i Ninh;

40.  glæder sig over, at Vietnam har truffet særlige foranstaltninger for at udvikle viden og forskning inden for videnskab og teknologi, for at afhjælpe svagheder inden for de videregående uddannelser, for at tiltrække vietnamesere, som lever i udlandet, og for at samarbejde med europæiske og amerikanske akademiske institutioner for at fremme denne proces;

41.  opfordrer Kina og de berørte nabolande, herunder Vietnam, til at øge bestræbelserne på at mindske spændingerne i de omstridte farvande i Det Sydkinesiske Hav; mener, at der er risiko for, at situationen truer væsentlige EU-interesser i regionen for så vidt angår bl.a. sikkerheden i verden og uhindret adgang til vigtige sejlruter, som er af afgørende betydning for EU's handel; understreger nødvendigheden af at løse konflikterne på fredelig vis gennem tillidsskabende tiltag og bilaterale og regionale drøftelser og på grundlag af folkeretten, herunder havretten og mægling gennem uvildige internationale organer som f.eks. UNCLOS; minder om betydningen af at finde frem til fælles løsninger, som inddrager alle parter; opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til aktivt at holde øje med situationen og bidrage til en løsning på konflikten på grundlag af folkeretten; glæder sig over fælleserklæringen fra de kinesiske og vietnamesiske lederes fra april 2015 med tilsagn om en fredelig løsning på konflikten om øerne;

42.  glæder sig over den rolle som ASEAN har spillet i forbindelse med en fredelig styring af konflikten, navnlig gennem bestræbelserne på at få etableret en regional adfærdskodeks;

43.  opfordrer til en styrkelse af det parlamentariske samarbejde og Parlamentets og de interparlamentariske møders rolle som et middel til at føre tilsyn med gennemførelsen af den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale;

44.  anser den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale med Vietnam som en lejlighed for EU til at styrke sin stilling i Asien og spille en større rolle i regionen; understreger, at aftalen også er en mulighed for EU til at fremme sin målsætning om fred, retsstatslige forhold, demokrati og menneskerettigheder, sikkerhed til søs og ressourcedeling;

45.  opfordrer til etablering af en regelmæssig kommunikationsordning eller et regelmæssigt kommunikationsforum mellem EU-Udenrigstjenesten og Parlamentet, for at sikre åbenhed og for at sætte sidstnævnte i stand til at følge gennemførelsen af den alsidige partherskabs- og samarbejdsaftale; understreger, at ordningen skal omfatte følgende elementer:

–  overdragelse til Parlamentet af alle oplysninger om sigtet med EU's indsats og holdninger og om alle spørgsmål vedrørende Vietnam;

–  overdragelse til Parlamentet af oplysninger med en vurdering af resultaterne af EU's og Vietnams indsats med særlig vægt på udviklingen i situationen omkring menneskerettighederne, udtryksfriheden og de retsstatslige forhold i landet, navnlig ved:

–  alt efter det relevante fortrolighedsniveau at give indsigt i alle interne dokumenter i EU-Udenrigstjenesten;

–  at give Parlamentet observatørstatus under de orienterende møder forud for møderne i Det Paritetiske Samarbejdsudvalg og indsigt i dokumenter til Rådet og Kommissionen;

–  at inddrage civilsamfundet i udarbejdelsen af disse oplysninger og vurderingen af situationen;

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til   medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Socialistiske Republik Vietnams   regering og parlament.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

1

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

EUT C 136 E af 7.6.1996, s. 28.

(2)

EUT C 144 E af 10.6.1980, s. 1.

(3)

EUT C 117 E af 5.5..1990, s. 31.

(4)

EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 413.

(5)

EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 58.

(6)

EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 76.

(7)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0189.

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0022.

(9)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0458.

(10)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0470.

(11)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0274.

(12)

Vedtagne tekster, P7_TA(2015)0288.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik