Menettely : 2014/2215(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0343/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0343/2015

Keskustelut :

PV 02/12/2015 - 11
CRE 02/12/2015 - 11

Äänestykset :

PV 02/12/2015 - 13.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0422

MIETINTÖ     
PDF 178kWORD 119k
26.11.2015
PE 569.466v02-00 A8-0343/2015

erityiskertomuksesta Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta OI/5/2012/BEH-MHZ

(2014/2215(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Vetoomusvaliokunta

Esittelijä: Roberta Metsola, Ska Keller

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

erityiskertomuksesta Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta OI/5/2012/BEH-MHZ

(2014/2215(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 7. marraskuuta 2013 päivätyn erityiskertomuksen Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta OI/5/2012/BEH-MHZ,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 1 kohdan ja 72 artiklan, 228 artiklan 1 kohdan (toisen alakohdan) ja 263 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä erityisesti sen 41 artiklan (oikeus hyvään hallintoon) ja 47 artiklan (oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen),

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen (94/262/EHTY, EY, Euratom) oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja erityisesti sen 3 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1932(2013) ”Frontex: human rights responsibilities”,

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (Frontex-asetus),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon ”Palauttamista koskeva EU:n toimintaohjelma” (COM(2015)0453),

–  ottaa huomioon Frontexin menettelyohjeet Frontexin koordinoimien yhteisten palauttamisoperaatioiden alalla,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15. lokakuuta 2015 antamat päätelmät ja erityisesti niiden 2 kohdan n alakohdan,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen (Geneven yleissopimus) ja vuonna 1967 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan New Yorkin pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 220 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan mietinnön (A7-0343/2015),

A.  ottaa huomioon, että 25. lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1168/2011 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 (jäljempänä Frontex-asetus) muuttamisesta vaaditaan, että virasto varmistaa perusoikeuksien sekä muuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien kunnioittamisen kaikilta osin;

B.  katsoo, että Frontexin, samoin kuin kaikkien muiden EU:n toimielinten, elinten tai laitosten on noudatettava toiminnassaan perusoikeuskirjaa ja että tämä velvoite tuodaan esiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa, jonka mukaan ”unionin elinten ja laitosten perustamissäädöksissä voidaan säätää erityisistä edellytyksistä ja menettelysäännöistä, jotka koskevat luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kannetta kyseisten elinten tai laitosten sellaisten säädösten johdosta, joiden tarkoituksena on tuottaa näitä henkilöitä koskevia oikeusvaikutuksia”;

C.  toteaa, että nykyäänkään Frontexin koordinointitoimintaa ei voida käytännössä erottaa jäsenvaltion toimista, joita se koordinoi, joten Frontexilla (ja sen kautta EU:lla) voi olla myös suora välitön tai välillinen vaikutus yksilöiden oikeuksiin ja se voi ainakin merkitä EU:n sopimuksen ulkopuolista vastuuta (katso unionin tuomioistuimen tuomio T-341/07, Sison III); toteaa, että tällaista vastuuta ei voida välttää pelkästään siksi, että on toteutettu hallinnollisia järjestelyjä sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat mukana Frontexin koordinoimassa operaatiossa, kun tällaisilla järjestelyillä on välitön vaikutus perusoikeuksiin;

D.   toteaa, että unionin on tarkoitus liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen;

E.  ottaa huomioon, että Frontex-asetuksen 26 a artiklassa säädetään perusoikeusstrategiasta ja edellytetään virastoa laatimaan tällainen strategia ja kehittämään sitä edelleen, perustamaan neuvoa-antava ryhmä ja nimittämään perusoikeusvaltuutettu;

F.   toteaa, että kaikkia Frontexin toimiin osallistuvia henkilöitä koskevien menettelyohjeiden 5 artiklan a kohdassa korostetaan, että Frontexin toimiin osallistuvien on muun muassa edistettävä oikeuksia ja menettelyjä koskevien tietojen antamista henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua;

G.  toteaa, että asetuksen 863/2007 9 artiklassa säädetään, että ulkorajoilla seuranta- ja valvontatoimista vastaavien työryhmien jäsenten on noudatettava yhteisön oikeutta sekä vastaanottavan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamies käynnisti vuonna 2012 oma-aloitteisen tutkinnan siitä, miten Frontex oli noudattanut perusoikeusvelvoitteitaan;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehen suositusluonnokseen sisältyi yksilövalitusmekanismin perustaminen;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamies antoi lisäksi erityiskertomuksen, jossa vaadittiin yksilövalitusmekanismin perustamista;

K.  ottaa huomioon, että parlamentin työjärjestyksen 220 artiklan 2 kohdan mukaan oikeusasiamies tiedottaa hallinnollisista epäkohdista parlamentille ja asiasta vastaava valiokunta voi laatia niistä mietinnön;

L.  ottaa huomioon, että Frontexin tehtävänä on varmistaa ulkorajojen valvonnassa sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä koskevien sääntöjen tehokas täytäntöönpano perusoikeuksien osalta jäsenvaltioiden välisen operatiivisen yhteistyön tehostetun yhteensovittamisen avulla, ja toteaa, että näillä toimilla on selviä ihmisoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia, joita Frontex ja EU eivät ole torjuneet tehokkaasti;

M.  toteaa, että Frontex tekee myös operatiivista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sen toimeksiannon kiinteänä osana sellaisilla keskeisillä aloilla kuin tietojenvaihto, riskianalyysi, koulutus, tutkimus ja kehittäminen, yhteiset operaatiot (yhteiset palauttamisoperaatiot mukaan luettuina) ja pilottihankkeet;

N.   toteaa, että Frontex-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti viraston ja jäsenvaltioiden on noudatettava normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella;

O.  ottaa huomioon, että Frontexin operatiivista yhteistyötä kumppanimaiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdään sellaisten työjärjestelyjen avulla, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia ja jotka eivät kuulu kansainvälisen oikeuden soveltamisalaan ja joiden käytännön täytäntöönpanon ei katsota täyttävän Frontexin ja EU:n kansainvälisiä velvoitteita; katsoo, että tämä tilanne muodostaa oikeudellisen epävarmuustekijän, joka voi mahdollisesti olla ristiriidassa Frontexin ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa;

P.  ottaa huomioon, että Frontexilla ja jäsenvaltioilla on yhteiset mutta erilliset vastuualueet mitä tulee Frontexin operaatioiden ja kokeiluhankkeiden yhteydessä toimivien virkamiesten toimintaan;

Q.  toteaa, että koska Frontexin perustamisesta lähtien sen toimivaltuuksia on lisätty, viraston olisi katsottava olevan keskeisenä toimijana vastuussa rajojen hallintaan liittyvässä prosessissa myös silloin, kun perusoikeuksien loukkaamiseen liittyviä väitteitä esitetään;

R.  ottaa huomioon, että useimmat Frontexin operaatioihin osallistuvat henkilöt ovat muun jäsenvaltion kuin vastaanottavan jäsenvaltion kyseistä operaatiota tukemaan lähettämiä vierailevia virkamiehiä;

S.   ottaa huomioon, että Frontex-asetuksen 2 artiklan a kohdan mukaisesti menettelyohjeita sovelletaan kaikkiin viraston toimintaan osallistuviin henkilöihin;

T.  ottaa huomioon, että Frontex-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan Frontexin operaatioihin osallistuvat vierailevat virkamiehet voivat suorittaa tehtäviä ja käyttää toimivaltaa vain vastaanottavan jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden läsnä ollessa;

U.  ottaa huomioon, että koska Frontexin operaatioissa käytetään Frontexin tunnuksen ohella erilaisia univormuja, ihmisten on vaikea havaita, kenen toimivallan piiriin virkamies kuuluu ja viime kädessä mihin mahdollinen valitus pitäisi osoittaa – Frontexille vai suoraan kyseiselle jäsenvaltiolle;

V.  ottaa huomioon, että Frontex-asetuksen 3 artiklan 1 a kohdan mukaan virastolla ei ole täytäntöönpanovaltaa jäsenvaltioissa eikä valtuuksia määrätä seuraamuksia jäsenvaltioille tai niiden virkamiehille;

W.  toteaa, että Frontexin yhteisten operaatioiden toimintasuunnitelmat ovat oikeudellisesti sitovia ja että Frontex-asetuksen 3 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Frontexin pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat niistä osallistuvia jäsenvaltioita kuultuaan;

X.  ottaa huomioon, että Frontex on jo luonut vakavia tapauksia koskevan raportointijärjestelmän, jossa ovat osallisina Frontexin operaatioista vastaava osasto, Frontexin oikeudellinen yksikkö ja Frontexin perusoikeusvaltuutettu ja jossa lopullisen päätöksen tekee Frontexin pääjohtaja; ottaa huomioon, että tässä järjestelmässä käsitellään Frontexin henkilöstöltä ja vierailevilta virkamiehiltä sisäisesti saatuja valituksia eikä siinä siten oteta huomioon suoria valituksia ihmisiltä, jotka väittävät perusoikeuksiaan rikotun;

Y.  ottaa huomioon, että yksilövalitusjärjestelmiä on Euroopan tasolla jo olemassa Euroopan investointipankin, Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston puitteissa; katsoo, että olisi otettava huomioon, että Frontex on operatiivinen virasto, joka poikkeaa ominaisuuksiltaan edellä mainituista organisaatioista;

Z.  toteaa, että komissio on sitoutunut tarkastelemaan Frontexia uudelleen lähitulevaisuudessa;

Miksi Frontexin olisi perustettava yksilövalitusmekanismi

1.  pitää myönteisenä, että Euroopan oikeusasiamies on esittänyt erityiskertomuksen Frontexia koskevasta oma-aloitteisesta tutkinnastaan; tukee sitä, että Frontex on pyrkinyt ottamaan oikeusasiamiehen 13 suosituksesta 12 huomioon; antaa tunnustusta Frontexin nykyisille perusoikeuksien kunnioittamista lisääville toimille, joihin sisältyvät muun muassa, vakavia tapauksia koskevan raportointijärjestelmän luominen sekä menettelysääntöjen kehittäminen, perusoikeuksia käsittelevän neuvoa-antavan foorumin luominen ja perusoikeusyksikön perustaminen;

2.  tukee Euroopan oikeusasiamiehen Frontexille antamaa suositusta, jonka mukaan sen olisi käsiteltävä yksilövalituksia, jotka koskevat perusoikeuksien rikkomista sen operaatioiden yhteydessä, ja annettava tarvittavaa hallinnollista tukea tätä varten; kehottaa Frontexia perustamaan asianmukaisen valitusmekanismin myös niiden työjärjestelyidensä puitteissa, jotka se on tehnyt kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

3.   on syvästi huolestunut oikeudellisesta tyhjiöstä, joka koskee kolmannen maan virkamiesten lähettämistä yhteisten palauttamisoperaatioiden aikana, kuten Euroopan oikeusasiamies korosti kertomuksessaan, sekä vastuullisuuden puutteesta, mikä näin ollen jatkuisi ihmisoikeusloukkaustapauksessa, jossa on mukana kolmannen maan virkamiehiä;

4.  katsoo, että kun humanitaariset ja oikeudelliset haasteet unionin ulkorajoilla jatkuvasti kasvavat ja kun Frontexin operaatioita vahvistetaan, tarvitaan mekanismi, joka pystyy käsittelemään yksilövalituksia väitetyistä perusoikeuksien rikkomisista, joita Frontexin operaatioiden tai kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön yhteydessä ilmenee, jolloin siitä tulee ensisijainen valituksia vastaanottava elin;

5.  katsoo, että yksilövalitusmekanismin perustaminen antaisi yksityishenkilöille mahdollisuuden käyttää oikeuttaan tehokkaisiin suojakeinoihin, jos heidän perusoikeuksiaan loukataan; toteaa, että tällaisen valitusmekanismin käyttöönotto lisäisi avoimuutta ja perusoikeuksien kunnioittamista myös Frontexin työjärjestelyjen puitteissa, koska Frontex ja unionin toimielimet olisivat tietoisempia mahdollisista perusoikeuksien rikkomisista, jotka voisivat muussa tapauksessa jäädä havaitsematta, raportoimatta ja ratkaisematta; korostaa, että avoimuuden puute koskee erityisesti Frontexin työjärjestelyjä, joita parlamentti ei voi valvoa demokraattisesti, koska sitä ei tarvitse kuulla ennen kyseisten järjestelyjen määrittelemistä ja parlamentille ei edes ilmoiteta, miten ne pannaan käytännössä täytäntöön;

6.  toteaa, että Frontex-asetuksen mukaisesti vaikuttaa siltä, että ei ole olemassa oikeudellisia esteitä yksilövalitusmekanismin käyttöönotolle ja että tällainen mekanismi kuuluisi jopa Frontex-asetuksen 26 a artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, sillä sen mukaisesti perusoikeusvaltuutettu osallistuu perisoikeuksien valvontajärjestelmään; toteaa, että tällainen mekanismi olisi EU:n lainsäädännön ja hyvän hallintotavan periaatteen mukainen ja vahvistaisi viraston perusoikeusstrategian käytännön täytäntöönpanoa; uskoo, että Frontexin kykyä käsitellä mahdollisia perusoikeuksien rikkomuksia olisi vahvistettava, kun sen unionin lainsäädännön mukaista roolia laajennetaan ja erityisesti kun se osallistuu järjestelykeskusten alueilla työskenteleviin muuttoliikkeen hallinnan tukitiimeihin ja tekee työjärjestelyjen välityksellä operatiivista yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

7.  katsoo, että Frontexin koordinoivan roolin ei pitäisi rajoittaa sen kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsäädännön mukaista vastuuta erityisesti sen suhteen, että varmistetaan, että muuttajien ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan; muistuttaa, että perusoikeuskirjan määräykset sitovat kaikkia unionin virastoja ja jäsenvaltioita, kun ne panevat EU:n lainsäädäntöä täytäntöön;

Yksilövalitusmekanismin rakenne

8.  katsoo, että on perusteltua voida olettaa, että Frontexin operaatioihin osallistuvien henkilöiden toimet ovat kytkettävissä Frontexiin ja yleisemmin EU:hun; korostaa, että oikeudelliset suhteet sekä Frontexin ja jäsenvaltioiden erilliset vaikkakin yhteiset vastuut eivät saisi heikentää perusoikeuksien turvaa eivätkä näiden oikeuksien kunnioittamista yhteisissä operaatioissa; palauttaa mieliin, että Frontexilla ei ole valtuuksia määrätä seuraamuksia jäsenvaltioille tai niiden virkamiehille; uskoo, että siksi olisi otettava aiheellisella tavalla huomioon Frontexin ja jäsenvaltioiden toimivaltaan liittyvä kysymys;

9.  korostaa, että Frontex tarvitsee virallisen keskitetyn rakenteen yksilövalitusten käsittelyä varten; suosittelee, että Frontexin perusoikeusvaltuutetun olisi oltava keskeisessä roolissa valitusten käsittelyssä; katsoo, että tämän yksikön olisi erityisesti tarkastettava puolueettomasti valitusten käsiteltäväksi ottaminen, valikoitava ne, välitettävä ne asiasta vastaaville viranomaisille ja huolehdittava perusteellisesta seurannasta;

10.  pitää myönteisenä, että Frontex on jo perustanut menettelyn, jossa käsitellään Frontexin henkilöstön ja vierailevien virkamiesten sisäisesti esittämiä raportteja vakavista perusoikeuksien rikkomisista; toteaa, että tätä menettelyä käytetään jo käsittelemään Frontexin operaatioon suoranaisesti osallistumattomien kolmansien osapuolten valituksia, ja suosittelee, että tätä menettelyä kehitetään edelleen tavoitteena täysimittainen ja helppokäyttöinen yksilövalitusmekanismi; korostaa, että Frontexin olisi varmistettava, että mekanismi noudattaa helppokäyttöisyyden, riippumattomuuden, tehokkuuden ja avoimuuden kriteerejä;

Valitusten esittäminen ja käsiteltäväksi ottaminen

11.  katsoo, että henkilöillä, jotka katsovat, että Frontexin tunnusta käyttävät rajavartijat ovat aiheuttaneet haittaa heille, olisi oltava oikeus tehdä valitus; vaatii Frontexia takaamaan täyden luottamuksellisuuden ja olemaan julkistamatta valituksen esittäjän henkilöllisyyttä kolmansille osapuolille ilman hänen suostumustaan, ellei sitä velvoiteta lain nojalla tekemään näin oikeuden päätöksen perusteella; katsoo lisäksi, että Frontexin olisi varmistettava, että kaikin tavoin huolehditaan siitä, että valitusten käsittelyn aikana vältetään kaikki eturistiriidat;

12.  toteaa, että valitusmekanismin väärinkäytön estäminen edellyttää suojakeinoja; suosittelee siksi, että nimettömiä valituksia ei hyväksytä; korostaa kuitenkin, että tähän eivät sisälly valitukset, joita hyvässä uskossa toimivat kolmannet osapuolet tekevät sellaisen valituksen tekijän puolesta, joka voi haluta pitää henkilöllisyytensä salassa; ehdottaa edelleen, että käsiteltäväksi otetaan vain valitukset, jotka perustuvat EU:n lainsäädännön suojelemien perusoikeuksien rikkomuksiin; katsoo, että tämän ei pitäisi estää Frontexia ottamasta huomioon muita valitusmenettelyn ulkopuolisia lähteitä, joista saa tietoa väitetyistä oikeuksien rikkomisista, mukaan luettuina yleiset raportit, joita ovat laatineet kansalaisjärjestöt, kansainväliset organisaatiot ja muut asianomaiset sidosryhmät; korostaa, että valitusten käsiteltäväksi ottamiseen tarvitaan selkeät kriteerit, ja suosittelee, että laaditaan vakiomuotoinen valituslomake, jossa vaaditaan yksityiskohtaisia tietoja, kuten tapauksen päivämäärä ja paikka, koska tämä helpottaisi käsiteltäväksi ottamisesta tehtäviä päätöksiä; suosittelee, että kriteerit ja vakiomuotoinen lomake määritellään yhteistyössä neuvoa-antavan foorumin kanssa;

13.  korostaa, että edellä mainitun lomakkeen olisi oltava saatavilla kielillä, joita muuttajat ja turvapaikanhakijat ymmärtävät tai joita heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän, ja että siihen olisi sisällytettävä kaikki tarvittava tieto siitä, miten valitus tehdään, ymmärrettävästi käytännön ohjeet mukaan luettuina; palauttaa mieliin, että Frontex-asetuksessa (asetus 656/2014) säädetään jo nyt tulkkien, oikeudellisten neuvonantajien ja muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden saatavuudesta maissa; suosittelee mahdollisuutta voida käynnistää valitusmenettely suullisesti Frontexin tunnusta käyttävälle henkilölle siten, että kyseinen virkamies kirjaa valituksen asianmukaisesti; kehottaa Frontexia asettamaan valituslomakkeen saataville sekä älypuhelimille soveltuvassa sähköisessä muodossa verkkosivustollaan että painettuna siten, että sen voi saada jäsenvaltioiden profilointikeskuksista sekä Frontexin henkilöstöltä ja Frontexin operaatioihin osallistuvilta vierailevilta virkamiehiltä;

14.  suosittelee, että Frontex asettaa valituksen esittämiselle kohtuullisen määräajan ja varmistaa, että valitus voidaan esittää Frontexin operaation päättymisen jälkeen; pitää tätä erityisen tarpeellisena palautusoperaatioiden kannalta; suosittelee, että jäsenvaltiot käsittelevät valitukset kohtuullisen ajan kuluessa kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti;

Vierailevia virkamiehiä koskevat valitukset

15.  toteaa, että mahdolliset valitukset voivat liittyä vieraileviin virkamiehiin, jotka kuuluvat jonkin jäsenvaltion toimivallan piiriin mutta käyttävät Frontexin tunnusta; toteaa, että nämä virkamiehet käyttävät tehtäviä suorittaessaan omia kansallisia univormuja, joissa ei välttämättä ilmoiteta näkyvästi nimeä tai tunnistenumeroa; toteaa, että vaikka vierailevia virkamiehiä velvoitetaan pitämään mukanaan valtuuskirjaa, tunnisteen vaatiminen voi muodostaa esteen virkamiehen vastaisen valituksen tekemiselle; suosittelee, että kaikki henkilöt, jotka toimivat Frontexin tunnuksen alaisuudessa, pitävät univormussaan nimen tai tunnistenumeron näkyvästi esillä;

16.  muistuttaa, että Frontexilla ei ole toimivaltaa käynnistää kurinpitomenettelyjä muita kuin oman henkilöstönsä jäseniä vastaan ja että Frontex-asetuksen 3 artiklan 1 a kohdan mukaan kurinpitotoimenpiteiden toteuttaminen kuuluu kotijäsenvaltion yksinomaisen toimivallan piiriin;

17.  toteaa, että jäsenvaltiot käsittelevät vierailevia virkamiehiä koskevia valituksia hyvin vaihtelevasti; on huolissaan siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät kenties käytännössä tutki väitettyjä perusoikeusrikkomuksia; kehottaa Frontexia ja jäsenvaltioita tekemään läheistä yhteistyötä ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta varmistetaan vierailevia virkamiehiä koskevien valitusten asianmukainen seuranta;

18.  suosittaa, että perusoikeusvaltuutetun yksikkö siirtää vierailevaa virkamiestä koskevan valituksen selkeästi määriteltyä välitysjärjestelmää käyttäen asiasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle; suosittelee, että tähän järjestelmään sisällytetään muutoksenhakumekanismi sellaisia tapauksia varten, joissa valitusta ei oteta käsiteltäväksi tai se hylätään; pitää tärkeänä, että mukaan otetaan kansalliset oikeusasiamiehet tai muut perusoikeuksista vastaavat asiaankuuluvat elimet, joilla on valtuudet tutkia kansallisia viranomaisia ja virkamiehiä, koska perusoikeusvaltuutetulla ei tällaista oikeutta ole; korostaa, että Frontexin on tehtävä yhteistyötä kansallisten ihmisoikeuselinten sekä kansallisten rajaviranomaisten kanssa;

19.  suosittelee, että sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista koskeva koulutus tehdään pakolliseksi sekä Frontexin henkilöstölle että vieraileville virkamiehille ennen kuin he osallistuvat Frontexin operaatioon erityisesti siksi, että voidaan lisätä tietämystä sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja maahanmuuttajanaisten haavoittuvuudesta;

20.  katsoo, että perusoikeusvaltuutetun olisi tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä Frontexin kyseisen operatiivisen osaston kanssa avustettava kansallisten viranomaisten toteuttamissa tutkimuksissa antamalla lisätietoja tapauksesta;

21.  korostaa, että Frontexin olisi tiiviisti seurattava valituksia pyytämällä muodollisesti palautetta kyseiseltä jäsenvaltiolta ja tarvittaessa lähettämällä varoituskirje, jossa muistutetaan mahdollisista toimista, joita Frontex voi toteuttaa, jos kyseiseen kirjeeseen ei vastata; muistuttaa, että Frontexilla on oikeus saada tietoa perusoikeusrikkomuksista, joihin vierailevat virkamiehet ovat syyllistyneet, koska se on velvollinen valvomaan perusoikeuksien kunnioittamista kaikessa toiminnassaan; suosittelee, että Frontex tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten rajaviranomaisten kanssa ja ennen kaikkea myös kansallisten ihmisoikeuselinten kanssa;

22.  suosittaa, että perusoikeusvaltuutettu esittää valituksen tekijälle perustelut, jotka sisältävät asiasta vastaavan kansallisen viranomaisen yhteystiedot, jos Frontex ei käynnistä seurantamenettelyä;

23.  muistuttaa, että Frontexin kurinpitomenettelyä voidaan soveltaa myös komennettuihin vieraileviin virkamiehiin ja komennettuihin kansallisiin asiantuntijoihin, jos kyseinen jäsenvaltio sen hyväksyy; muistuttaa, että Frontex voi pyytää jäsenvaltiota välittömästi poistamaan vierailevan virkamiehen tai komennetun kansallisen asiantuntijan Frontexin toiminnasta, jos jäsenvaltio ei salli kurinpitomenettelyn toteuttamista, ja tarvittaessa poistamaan kyseisen henkilön vierailevien virkamiesten valmiusluettelosta;

24.  kehottaa pääjohtajaa harkitsemaan, että kaikki virkamiehet, joiden todetaan rikkoneen perusoikeuksia, suljetaan kaikkien Frontexin operaatioiden tai kokeiluhankkeiden ulkopuolelle; korostaa, että tätä olisi sovellettava myös kumppanimaiden kansallisiin virkamiehiin, jotka osallistuvat Frontexin operaatioihin työjärjestelyjen osana;

25.  katsoo, että olisi selvitettävä mahdollisuutta peruuttaa taloudellinen tuki jäsenvaltioilta tai keskeyttää jäsenvaltion osallistuminen yhteisiin operaatioihin vakavissa perusoikeuksien loukkaamiseen liittyvissä tapauksissa; katsoo lisäksi, että olisi päätettävä operaation keskeyttämisestä tai viime kädessä lopettamisesta vakavissa tai jatkuvissa perusoikeuksien loukkaamiseen liittyvissä tapauksissa ilman, että mitenkään rajoitetaan ihmishenkien pelastamista;

26.  katsoo, että olisi laadittava selvät kriteerit siitä, milloin Frontexin operaatio olisi lopetettava neuvoa-antavan foorumin, perusoikeusvaltuutetun tai muun asiaankuuluvan toimijan kuten FRA:n, UNHCR:n tai IOM:n kaltaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen suosituksista;

27.  korostaa, että yksilövalitusmekanismin ei pitäisi katsoa antavan valituksen esittäjille mitään lisäoikeuksia rikosoikeudellisiin suojakeinoihin; muistuttaa, että rikostutkinnasta vastaa jäsenvaltio, jossa operaatiot toteutetaan;

Yleisiä seikkoja

28.  katsoo, että yksilövalitusmekanismi voi olla tehokas vain, jos mahdolliset valitusten esittäjät ja Frontexin operaatioihin osallistuvat virkamiehet saadaan tietoisiksi henkilöiden oikeudesta valittaa järjestämällä tehokas ja sukupuolinäkökohdat huomioon ottava tiedotuskampanja EU:n virallisilla kielillä sekä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien ymmärtämällä kielellä tai kielellä, jota heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän; uskoo, että mahdollisesti käsittelemättä jäävien valitusten määrää voidaan rajoittaa merkittävästi tällaisella tiedotuskampanjalla ja valituksia koskevalla hyvin strukturoidulla käsiteltäväksi ottamisen tarkastelulla; katsoo, että palautettaville henkilöille olisi ilmoitettava ennen palauttamisoperaatiota heidän oikeuksistaan, valitusoikeus mukaan luettuna;

29.  katsoo, että yksilövalitusmekanismin olisi oltava tehokas ja avoin; korostaa, että perusoikeusvirastolle olisi myönnettävä riittävät resurssit ja henkilöstö, jotta se voi käsitellä saatuja valituksia, ja kehottaa myöntämään tarvittavat lisäresurssit tähän tarkoitukseen;

30.   katsoo, että perusoikeusvaltuutetulle määrättyjen tehtävien kuvaus on liian rajoitettu ja sanamuodoltaan epämääräinen; panee merkille, että tällä hetkellä valtuutetun tehtäviä kuvaillaan ainoastaan avoimia toimia koskevassa ilmoituksessa; ehdottaa, että perusoikeusvaltuutetun tehtäviä koskevat säännökset sisällytetään Frontex-asetuksen tulevaan tarkistamiseen;

31.   katsoo, että jotta Frontexin avoimuutta, vastuullisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa ja mahdollistaa yksilövalitusten perinpohjainen tutkiminen, Frontexin varojen käytöstä olisi ilmoitettava säännöllisesti parlamentille ja se olisi julkistettava Frontexin verkkosivustolla;

32.  pitää myönteisenä, että Euroopan oikeusasiamies, perusoikeuksien alalla toimivaltaiset Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenet ja Frontexin neuvoa-antava ryhmä ovat valmiita tukemaan Frontexia yksilövalitusmekanismin perustamisessa ja täytäntöönpanossa; kehottaa Frontexia noudattamaan Euroopan investointipankin kaltaisten muiden unionin elinten hyvää käytäntöä läheisessä yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa;

33.  suosittelee, että Frontex ja Euroopan oikeusasiamies käynnistävät tiiviin yhteistyön parantaakseen yksilöiden suojelua Frontexin toimintaan liittyviltä mahdollisilta hallinnollisilta epäkohdilta myös silloin, kun virasto työskentelee työjärjestelyjen avulla EU:n ulkorajojen ulkopuolella;

34.  kehottaa jäsenvaltioita ja Frontexin kanssa työjärjestelyjä tehneitä kumppanimaita tekemään viraston kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan valitusmekanismin moitteeton toiminta; kannustaa Frontexia antamaan jäsenvaltioille ja asianomaisille kolmansille maille teknistä tukea mekanismin tehokkuuden varmistamiseksi;

35.  korostaa, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset, sukupuoleen perustuvan vainon uhreina olevat naiset, HLBTI-henkilöt ja muut haavoittuvat ryhmät tarvitsevat erityissuojelua; suosittelee, että tarvittaessa Frontex kuulee asianomaisia EU:n virastoja tässä asiassa;

36.  kehottaa Frontexia antamaan julkisesti tietoja valitusmekanismista yleisen vuosikertomuksensa yhteydessä; suosittelee, että se ilmoittaa saatujen valituksen määrän, perusoikeusloukkausten tyypin, kyseisen Frontexin operaation ja Frontexin toteuttamat seurantatoimet; toteaa, että tällaiset tiedot auttaisivat Frontexia havaitsemaan mahdolliset puutteet ja parantamaan työskentelymenetelmiään;

37.  suosittelee, että yksilövalitusmekanismi sisällytetään Frontex-asetuksen tulevaan tarkistamiseen;

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, kansallisille parlamenteille ja Frontexille.

ANNEX: LETTER FROM THE SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS

DG EXPO-DROI D(2015)53762

Claude Moraes

Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 13G205

Cecilia Wikström

Chair of the Committee on Petitions

ASP 08G201

Subject:  Subject: Joint LIBE/PETI Report on the Special Report of the European Ombudsman in own-initiative inquiry OI/5/2102/BEH-MHZ concerning Frontex (2014/2215(INI))

Dear Chairs,

Human rights, democracy and the rule of law are issues central to the Lisbon Treaty and a declared objective of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). A human rights-based approach to EU migration policy is key to achieving this objective, while addressing the root causes of migration such as poverty, war and grave human rights violations in countries of origin and transit should be a priority.

The protection of the human rights of migrants/refugees/asylum seekers must be respected without discrimination, independently of their administrative status and circumstances. Human rights are not something reserved exclusively for registered citizens of a country.

Due to time and procedural constraints the Subcommittee on Human Rights is not able to deliver a formal opinion on the above Report, which we believe adequately covers most of the pressing issues. On behalf of the Subcommittee we would, however, like to offer a few comments for your consideration and highlight some of our concerns.

1. The Subcommittee on Human Rights (DROI) welcomes the Special Report of the European Ombudsman in own-initiative inquiry OI/5/2102/BEH-MHZ concerning Frontex which includes the recommendation that an individual complaints mechanism be set up and implemented.

2. The role of Frontex goes well beyond border control and migration management: saving lives must be part and parcel of its mission. Frontex activities have many human rights implications, particularly when intercepting irregular migrants, asylum seekers and refugees at borders or at sea, and DROI recommends that further provisions to address these issues be included in the review of the Frontex Regulation.

…/…

3. DROI acknowledges Frontex's support to Member States in coordinating the influx of migrants at the EU's external borders during the current migration crisis. We also welcome the actions and measures taken by Frontex to draw up a Fundamental Rights Strategy, appoint a Fundamental Rights Officer and establish a Consultative Forum on fundamental rights. Frontex, like all EU agencies, is indeed bound by the provisions of the Charter of Fundamental Rights and other relevant EU laws and must assume its responsibility with respect to human rights in joint operations.

4. The complexity of the relations and responsibilities between Member States, migration officers, the host Member State border officers and Frontex's personnel does not facilitate the implementation of a mechanism for complaints in the case of violations of the human rights of migrants. This situation should be clarified in accordance with relevant Union law and obligations related to access to the international protection of fundamental rights. The scope of Frontex's accountability should be better defined to ensure this specific responsibility while also taking account of the principle of subsidiarity.

5. The revised Frontex Regulation should include a mandatory requirement for all Frontex operations to be reported on to EU institutions from the perspective of compliance with international provisions with regard to the situation of persons in need of international protection. Incidents during operations should be duly documented, and we commend the setting-up of an incident reporting system by Frontex. Member States and the European Commission should provide Frontex with the necessary additional resources for handling the complaints received and also increase the independence, means and powers of the Fundamental Rights Officer.

We trust you will be able to take these points into account in your overall considerations and include them in the motion for a resolution.

Yours sincerely,

Elmar Brok              Elena Valenciano

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

62

11

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Pál Csáky, Miriam Dalli, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Daniel Hannan, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Peter Jahr, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Edouard Martin, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Yana Toom, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laura Agea, Daniel Dalton, Elisabetta Gardini, Michela Giuffrida, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Petra Kammerevert, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Victor Negrescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Demetris Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Casa, Birgit Collin-Langen, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Niebler, Igor Šoltes

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

62

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Yana Toom, Cecilia Wikström

EFDD

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara

EPP

Michał Boni, David Casa, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dieter-Lebrecht Koch, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Angelika Niebler, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

GREENS/EFA

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová Miriam Dalli, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Jude Kirton-Darling, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

11

-

ECR

Daniel Dalton, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

EFN

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

6

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö