Διαδικασία : 2015/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0470

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 531kWORD 673k
26.11.2015
PE 567.654v02-00 A8-0344/2015

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2015/2229(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Cristian Dan Preda

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2015/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1996,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020 (Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (GAPII), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2015/260 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων(12),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(13),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές υπέρ του εκδημοκρατισμού(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 2015(21),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ )(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(29),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-2015(30),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»(31),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονία που αλλάζει»(32),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με ανοικτή σύνθεση και με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(34),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του(35),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2014 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της UNICEF σχετικά με το κοινό πρόγραμμα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(36),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0344/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ η Ένωση θα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, ο αδιαίρετος χαρακτήρας και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και της συνοχής των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της μεταξύ τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δοκιμάζεται και τελεί υπό απειλή παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύεται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων, ιδίως σε πολυμερή φόρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να ζει υπό μη δημοκρατικά και καταπιεστικά καθεστώτα, και ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελευθερία έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπάγεται κόστος όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από τη διοργάνωση ελεύθερων εκλογών αλλά και από διαφανή διαχείριση, σεβασμό του κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπαρξη ενός ανεξάρτητου δικαστικού μηχανισμού και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφώνων και οδηγιών σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), όταν προτάθηκε το νέο κοινό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες της εντολής της, πυξίδα για όλες τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και με τις τρίτες χώρες, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι το 2017 θα διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που θα συμπέσει με την ενδιάμεση αξιολόγηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνεκτικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι εκπρόσωποι της ΕΕ σε τρίτες χώρες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό και συμπληρωματικό ρόλο στην επίτευξη του σχεδίου δράσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεών τους, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεών τους και την ενίσχυση της πρόσβασης των επηρεαζόμενων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τους ηγέτες και τις αρχές τρίτων χωρών σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες συνιστούν σημαντικούς συνομιλητές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στην ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής παρακολούθησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπήρξαν πιστοί σύμμαχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, παρέχοντάς του οικονομική, πολιτική, διπλωματική και υλικοτεχνική υποστήριξη, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διεύρυνση και το εμπόριο, προκειμένου να συνεχιστεί η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της ΣλΕΕ ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες μορφές μετανάστευσης αποτελούν σημαντική πρόκληση για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, η οποία απαιτεί άμεσες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, όπως αυτοί που εγκαταλείπουν περιοχές που πλήττονται από πόλεμο και βία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει περίοδο σοβαρής κρίσης της οποίας οι συνέπειες, σε συνδυασμό με ορισμένα μέτρα όπως, ειδικότερα, οι σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών (αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της επισφαλούς εργασίας, υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές), και κατ᾽ επέκταση στην ευημερία των ανθρώπων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση οικουμενικές και αδιαίρετες αξίες, η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων πρέπει να καταστεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ και να ενισχυθεί άνευ όρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να απειλούνται, δεδομένου ότι ο αριθμός των σχετικών παραβιάσεων έχει αυξηθεί ραγδαία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2016 θα διεξαχθεί το έκτο παγκόσμιο συνέδριο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Όσλο της Νορβηγίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι γυναίκες και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες και συγκεκριμένες απειλές, βιαιοπραγίες και σεξουαλική βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2014 απενεμήθη στον Δρα Denis Mukwege για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ως ιατρός και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα θύματα σεξουαλικής βίας και ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών συνιστά θεμελιώδη παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών και ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τεθεί η καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και της σεξουαλικής βίας στο επίκεντρο τόσο της εξωτερικής πολιτικής όσο και της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 230 εκατομμύρια παιδιά, που διαβιούν επί του παρόντος σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, εκτιμάται ότι εκτίθενται σε συνθήκες ακραίας βίας και σε τραυματικές εμπειρίες, στρατολογούνται καταναγκαστικά και γίνονται εσκεμμένα στόχος βίαιων ομάδων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα εκάστου «σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία», επίπεδο στο οποίο η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης, το οποίο και περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28(37) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή θίγει τα πλέον στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκόπιμη και συστηματική καταστροφή από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στην κοινή παγκόσμια κληρονομιά αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση των λαών και την αφαίρεση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, και πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνον έγκλημα πολέμου αλλά και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αξίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τελούν υπό αυξανόμενη απειλή σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως σε περιοχές όπου επικρατούν αυταρχικά καθεστώτα· εκφράζει επίσης τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το περιθώριο δημόσιας δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται και ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται επιθέσεις παγκοσμίως·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να θέσουν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, όπως δεσμεύθηκαν να το πράξουν στη ΣΕΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν αντιμετωπίζει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, ειδικότερα στην περίπτωση απολυταρχικών καθεστώτων, μεταξύ άλλων και μέσω σχέσεων που συνδέονται με το εμπόριο, την ενέργεια ή την ασφάλεια·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, ενώ η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο εγκρίνει επίσης την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία συντάσσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή και η αποφυγή διπλών μέτρων και σταθμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και σε όλα τα μέσα της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η κατάσταση των Ρομά, η μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, ο ρατσισμός, η βία κατά των γυναικών, οι συνθήκες κράτησης ή η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  εμμένει στη σημασία της διασφάλισης της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να αποτελεί οδηγό της πολιτικής της ΕΕ σε όλες αυτές τις καταστάσεις·

6.  εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην προσάρτηση, στην κατάληψη και στον εποικισμό των εδαφών, και τονίζει το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών·

7.  θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εκφράζονται με συνεκτικό, ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι το μήνυμά τους βρίσκει απήχηση·

8.  τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της ΕΥΕΔ, του Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και του κεντρικού ρόλου της μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που διαθέτουν εξωτερική διάσταση, και ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την απασχόληση, τη μετανάστευση, το εμπόριο και την τεχνολογία·

9.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει και να συστηματοποιήσει την πλήρη έκταση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι αυτές οι αναλύσεις συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης των πληγέντων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

10.  εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σκόπιμη και συστηματική καταστροφή και κλοπή πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμιας κληρονομιάς, πράξεις που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των πληθυσμών και την υπονόμευση της πολιτισμικής τους ταυτότητας και που πραγματοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες που χρηματοδοτούν τις βίαιες δραστηριότητές τους μέσω του παράνομου εμπορίου της κλαπείσας πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την UNESCO, να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών θησαυρών από τόπους συγκρούσεων και να αναπτύξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τέτοιους τόπους· καλεί την Επιτροπή να χαρακτηρίσει τη σκόπιμη καταστροφή συλλογικής ανθρώπινης κληρονομιάς έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και να προβεί εν προκειμένω στην ενδεδειγμένη δικαστική δίωξη·

Μέσα πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο

12.  χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης του 2014 της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου στον κόσμο· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν διεξοδική παρακολούθηση των ζητημάτων που θίγονται στην ετήσια έκθεση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων σχεδιασμένων ειδικά για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, καθώς και μεγαλύτερη συνοχή των διαφόρων εκθέσεων για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

13.  επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στην έκθεση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο·

14.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τη υποβολή διεξοδικών εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβε η ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας το 2014· θεωρεί ωστόσο ότι η παρούσα μορφή της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα μπορούσε να βελτιωθεί προσφέροντας καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες και της επιτευχθείσας προόδου, καθώς και με μια φιλικότερη προς τον αναγνώστη μορφή· ζητεί περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων σχετικά με διαβήματα που αναλαμβάνονται μετά από ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

15.  στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στην ΕΥΕΔ να υιοθετήσει αναλυτικότερη προσέγγιση στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, συνεχίζοντας συγχρόνως να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι στην ετήσια έκθεση δεν πρέπει να υπογραμμίζονται μόνο τα επιτεύγματα της ΕΕ και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, αλλά επίσης να επισημαίνονται οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που συναντά η ΕΕ στις προσπάθειες προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων κατά τα επόμενα έτη·

16.  εμμένει στην άποψή του ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που παρουσιάζει η ετήσια έκθεση πρέπει να είναι λιγότερο περιγραφικές και λιγότερο στατικές και, αντιθέτως, να αντανακλούν καλύτερα την εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και να παρέχουν επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και (νέο) σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

17.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας χωρίς εξαιρέσεις στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον ευρύτερο κόσμο·

18.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το γεγονός ότι συμβουλεύθηκε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς κατά την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου δράσης και τη σύνταξη του νέου σχεδίου δράσης·

19.  επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως· επισημαίνει ότι σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και να ενισχύσει τον επιτόπιο αντίκτυπο των πολιτικών και των εργαλείων της· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόδοση προτεραιότητας σε πέντε στρατηγικούς τομείς δράσης·

20.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης· εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο· τονίζει την ανάγκη για ταχεία και κατάλληλη αντίδραση έναντι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο·

21.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά αφενός τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στα κεντρικά γραφεία, και αφετέρου τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

22.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης αφορά τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ως εκ τούτου, με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, χωρίς εξαίρεση, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως δικά τους σχέδια στρατηγικής στο πλαίσιο της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· λαμβάνει με ικανοποίηση υπόψη την προβλεπόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του νέου σχεδίου δράσης, και τονίζει τη σημασία των χωρίς αποκλεισμούς διαβουλεύσεων ώστε να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται ως προς την ενσωμάτωση της διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητά τακτικά θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την διεξαγωγή ετήσιας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

24.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του πρώτου σχεδίου δράσης και αναμένει τη συνέχιση της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης· υπενθυμίζει, επίσης, την απόφασή του να συμμετέχει ενεργά και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης·

25.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, σε συντονισμό με όλους τους λοιπούς Επιτρόπους, να καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της προστασίας των δεδομένων στο διαδίκτυο, του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων·

Επισκόπηση άλλων μέσων πολιτικής της ΕΕ

Εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

26.  υπενθυμίζει τη σημασία της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη βελτίωση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· συγχαίρει τον παρόντα κάτοχο της εντολής για τα σημαντικά επιτεύγματά του και την τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών·

27.  επικροτεί την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τον Φεβρουάριο του 2017 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· ζητεί, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθεί στον ΕΕΕΕ η εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκές προσωπικό και επαρκείς οικονομικοί πόροι, η δυνατότητα της δημόσιας τοποθέτησης, της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και της προβολής της θέσης της ΕΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ενισχύσει το ρόλο του ΕΕΕΕ βελτιώνοντας την προβολή και την αποτελεσματικότητά του·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει στην εντολή των κατά τόπους ΕΕΕΕ την απαίτηση για στενή συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

29.  σημειώνει ότι 132 στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών· επαναδιατυπώνει την υποστήριξή του στον στόχο των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, ο οποίος συνίσταται στην προσαρμογή των δράσεων της ΕΕ σε κάθε χώρα στην συγκεκριμένη κατάσταση και τις ανάγκες της· επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή αξιολόγηση και, εφόσον παραστεί ανάγκη, αναπροσαρμογή των στρατηγικών ανά χώρα και ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όσον αφορά τη σύνταξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πρόσβαση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με δέοντα τρόπο και με πλήρη διαφάνεια· συνιστά η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή να κοινοποιούν προς τα έξω το στόχο της καθεμίας στρατηγικής, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· επιμένει ότι ΕΥΕΔ οφείλει να συμπεριλάβει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες προόδου για κάθε μεμονωμένη στρατηγική·

31.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου, διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

32.  επικροτεί τον καθορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή φύλου από όλες τις αντιπροσωπείες και από τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένες και ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία αναθεώρησή τους·

33.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την ανάπτυξη σαφών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον ρόλο των σημείων επαφής στις αντιπροσωπείες, προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το έργο αυτών των αντιπροσωπειών· πιστεύει ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητο και να μην υφίσταται πολιτικές παρεμβάσεις και παρενοχλήσεις από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, ειδικότερα κατά τις επαφές τους με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την κοινωνία των πολιτών

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

34.   αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν συνιστούν αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για τη διασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και επιτευγμάτων από τους συνομιλητές· επικροτεί και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυξανόμενο αριθμό χωρών, όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση, μεταξύ άλλων και τον έκτο γύρο διαλόγου ΕΕ-Μολδαβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

35.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αντίστοιχα σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών με σαφή, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εστίαση που να αποτυπώνει τις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συμπεριλαμβάνει συστηματικά έναν προπαρασκευαστικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος θα πρέπει να τροφοδοτεί αυτόματα τον ίδιο το διάλογο· επιμένει επίσης ότι η ΑE/ΥΕ, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ΕΥΕΔ πρέπει να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται στη φυλακή, καθώς και πολιτικών κρατουμένων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί απαραίτητο η ΕΥΕΔ να διασφαλίζει συστηματικά την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στη διάρκεια κάθε διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

36.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπού τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να συνάγονται πολιτικά συμπεράσματα και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική χώρα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία ανεστάλη το 2014 και λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την έλλειψη αποτελεσμάτων από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και τη Λευκορωσία· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει σε βάθος τη στρατηγική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της Ρωσίας και της Κίνας·

37.  καλεί την ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της να αυξήσουν τον πολιτικό τους διάλογο με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, και τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να καλύπτει έναν πιο ολοκληρωμένο και χωρίς αποκλεισμούς προσδιορισμό της μη εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων απέναντι στους ΛΟΑΔΜ ή λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού· υπογραμμίζει ότι ιδίως στις χώρες που έχουν ανεπαρκές ιστορικό τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να διατηρηθεί, ακόμα και να ενισχυθεί, αλλά να διοχετεύεται κατά προτίμηση μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών τοπικών εταίρων, και να εποπτεύεται συστηματικά και να συνοδεύεται από κυβερνητικές δεσμεύσεις για την επιτόπου βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.  αναγνωρίζει τη σημασία της λήψης συμπληρωματικών μέτρων κατά ατόμων (στοχευμένες κυρώσεις όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις) στις συναλλαγές με απολυταρχικά καθεστώτα εάν οι διάλογοι αποτυγχάνουν συστηματικά·

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου· υπενθυμίζει, εντούτοις, το αίτημά του προς την ΕΥΕΔ να αποσαφηνίσει τη διαδικασία επιλογής για τα θέματα που θα καλύπτουν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών επί του ζητήματος αυτού πριν από την επιλογή των θεμάτων·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ),(38) μεταξύ άλλων όσον αφορά συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη και η Ουκρανία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την εκ μέρους της ΕΥΕΔ στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τον σεβασμό του ΔΑΔ από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· παροτρύνει, επίσης, την ΕΕ να χρησιμοποιεί ενεργά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το ΔΑΔ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεισφέρουν ενεργά στην υπό εξέλιξη πρωτοβουλία της Ελβετίας και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·

41.  υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία της συστηματικής αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, χρησιμοποιώντας σαφώς καθορισμένους δείκτες αναφοράς· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση της ενημέρωσης του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ καθώς και των εκπροσώπων των κρατών μελών στο εξωτερικό σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιλογή, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στις εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ

42.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών πρέπει να υποστηριχθεί μέσω όλων των πολιτικών και των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, όπως η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και οι πολιτικές ανάπτυξης, εμπορίου, μετανάστευσης, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· υπογραμμίζει επ' αυτού τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συμπεριλάβει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που συνδέεται με την πρόληψη κρίσεων·

43.  υπογραμμίζει την βασιζόμενη στις Συνθήκες υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των εξωτερικών πολιτικών και δραστηριοτήτων της κατά τρόπο που να εδραιώνει και να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

44.  εκτιμά ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μέσο προώθησης και προάσπισης των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για τη βελτίωση της συνοχής των διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών μέσων·

45.  επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αξιολογήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές συμφωνίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα, την περιεκτικότητα και τη συνέχεια των αξιολογήσεων επιπτώσεων ώστε να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία·

Πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας

46.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· εκφράζει τη λύπη του για τη ρητή διακοπή των διαδικασιών διεύρυνσης που αποφασίστηκε από την Επιτροπή Juncker, αλλά επικροτεί την εφαρμογή της νέας προσέγγισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα κεφάλαια που καλύπτουν θέματα δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους τομείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την κατάλληλη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες χώρες της διεύρυνσης και σε κάποιες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στις χώρες αυτές και αντιμετώπισης των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στους δημοσιογράφους, οι οποίες συχνά οδηγούν σε λογοκρισία και σε αυτολογοκρισία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να θεωρεί προτεραιότητά της τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ορθή εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων για την προστασία των μειονοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση για την περίοδο 2014-2015(39)· ζητεί από τις χώρες της διεύρυνσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής των μειονοτήτων, βελτιώνοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και μέσω της ενισχυμένης ένταξής στο εκπαιδευτικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρομά· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και της καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης, όπως τα εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων σε ορισμένες υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες και σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· υπενθυμίζει ότι η χρηστή διαχείριση, ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πολιτικός διάλογος, ο συμβιβασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν τον πυρήνα τον δημοκρατικών καθεστώτων· επισημαίνει με εξίσου μεγάλη ανησυχία την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί από ορισμένες χώρες της διεύρυνσης όσον αφορά τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς· παροτρύνει, από κοινού με την Επιτροπή, τις χώρες της διεύρυνσης να δημιουργήσουν ένα σύστημα καταγραφής αξιόπιστων επιδόσεων όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις·

50.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ότι σύμφωνα με την ΣΕΕ η ΕΕ αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες θεμελιώνονται στις αξίες της ΕΕ, που περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία(40)· υπενθυμίζει επίσης ότι, σε συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011, η ΕΕ επαναπροσδιόρισε την πολιτική γειτονίας της βάσει της αρχής των «αναλογικών κερδών» , με σκοπό να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι λόγω των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι γειτονικές περιοχές της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, όπως η εξάπλωση της αστάθειας και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τις ομάδες εξτρεμιστών και τζιχαντιστών να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές, καθώς και η ανθρώπινη δυστυχία που προκαλείται από τις δράσεις της Ρωσίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών έχει πληγεί σημαντικά·

51.  εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας εξυπηρετούν ταυτόχρονα το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ·

52.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στις γειτονικές της χώρες· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση την ουσιαστική υποστήριξη που εξακολουθεί να παρέχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και της διευκόλυνσης για την κοινωνία των πολιτών· επικροτεί εξίσου τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης του Κοινοβουλίου για το ΕΤΔ(41)· ενθαρρύνει έντονα την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρά κίνητρα και την τεχνογνωσία που έχει αντληθεί από τις δικές τους διαδικασίες μετάβασης για την υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής μεταρρύθμισης στις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

53.  υποστηρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί τέλος στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και να διασφαλιστούν η σταθερότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα μέσω εμπορίου

54.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και των προτύπων της ΔΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· επικροτεί την συστηματικότερη επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο προς τις τρίτες χώρες που παραβιάζουν εσκεμμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, κάθε φορά που σημειώνεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία, να προβαίνει η ΕΕ σε συγκεκριμένα διαβήματα για την επιβολή των κατάλληλων μέτρων που ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) 978/2012), την 1η Ιανουαρίου 2014· επισημαίνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2014 χορηγήθηκαν προτιμήσεις ΣΓΠ+ σε 14 χώρες, και υπενθυμίζει ότι οι χώρες αυτές υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ 27 βασικές διεθνείς συμβάσεις και ταυτόχρονα να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται αφενός από τις συμβάσεις αυτές και αφετέρου από την ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση με γνήσιο και διαφανή τρόπο και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων από τους δικαιούχους των προτιμήσεων ΣΓΠ+ πριν από το τέλος του 2015· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

56.  θεωρεί ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες σέβονται τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει επιπλέον τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί επιπλέον την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 12η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξει τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

57.  πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύσσουν επαφές με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες· υπενθυμίζει, περαιτέρω, το αίτημα που απηύθυνε στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τη συμπερίληψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ως προτεραιότητας στις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και για τη ανάληψη όλων των αναγκαίων ενεργειών από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ με στόχο την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(42) από τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από το τέλος του 2015·

59.  ζητεί να υπάρξει συντονισμένη δράση της ΕΕ κατά της αρπαγής γαιών μέσω της προώθησης των κατάλληλων διασφαλίσεων για την αποφυγή του φαινομένου αυτού στις χώρες όπου παρατηρείται, καθώς και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες·

60.  ζητεί να αναπτύξει η ΕΕ πιλοτικό έργο για το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γη (αρπαγή γαιών και καταναγκαστική εκδίωξη) και τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την ΕΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα στα οποία κατέληξε όσον αφορά την προσχώρηση στο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα σύμφωνα με τη δέσμευσή της στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία του 2015-2019·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

61.  φρονεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς την ύπαρξη μιας προσέγγισης που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας· ενθαρρύνει τη συμπερίληψη σαφώς καθορισμένων πλαισίων αποτελεσμάτων σε όλα τα μέσα με στόχο τη διασφάλιση της συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων καθώς και την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

62.  χαιρετίζει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με βάση τα δικαιώματα, που να εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 και επικροτήθηκε από το Συμβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ότι στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή συνεργασία αλληλοενισχύονται· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διαφανή και δημόσια αξιολόγηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης της ΕΕ για μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως θερμής υποστηρίκτριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών τους και μέσω της αποτελεσματικής πολιτικής μας στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, σε συμφωνία με τον νέο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΑΣΧ)16·

63.  επιδοκιμάζει την έγκριση του φιλόδοξου θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ειδική σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, καθώς και τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία, και ιδίως όσον αφορά τη συμπερίληψη των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, όπως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το νέο θεματολόγιο βασίζεται σαφώς στις δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι 17 στόχοι και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι του επιδιώκουν την επίτευξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους· συμμερίζεται το όραμα του εν λόγω εγγράφου για έναν κόσμο που θα διέπεται από παγκόσμιο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και από σεβασμό στη φυλετική, εθνοτική και πολιτιστική πολυμορφία, και από την ισότητα των ευκαιριών που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεισφέρει στην κοινή μας ευημερία· τονίζει την ανάγκη για το Θεματολόγιο Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, τα σχετικά μέτρα εποπτείας του και η μελλοντικής υλοποίησή του από όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, να στηρίζονται σε προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων, και στους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και του εκδημοκρατισμού της οικονομίας·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD) για την επίτευξη των στόχων του νέου θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της PCD, δεδομένου ότι εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια για την επίτευξη των δικαιωμάτων δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας·

65.  επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης πολιτικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την παγκόσμια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση στα φάρμακα που, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος σε ένα βιοτικό επίπεδο που είναι ικανό να εξασφαλίσει την υγεία και ευημερία κάθε ανθρώπινου όντος χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

66.  επαναλαμβάνει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα σημαίνει τη δέσμευση για την παροχή μιας βασικής καθολικής κοινωνικής προστασίας, καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους, μεταξύ άλλων και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του εγγράφου, ξεκινώντας από την ευρεία διάδοσή του· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Da’esh·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

68.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ(43)) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και τα κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Αφρικής, άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές δένονται σε δέντρα στα δάση ή εγκαταλείπονται στους δρόμους, και ότι οι συμπεριφορές αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες και εγκρίνονται από τις τοπικές κοινότητες·

Δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

69.  εκφράζει έντονη ανησυχία και αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που υφίστανται σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, καθώς γίνονται θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, δικτύων παράνομης μετανάστευσης, εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου, καθώς και εξτρεμιστικών ομάδων και εγκληματικών συμμοριών· εκφράζει επίσης τη βαθύτατη θλίψη του για τις τραγικές απώλειες ζωής μεταξύ των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα της ΕΕ·

70.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της οικοδόμησης συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ, για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων των μεταναστευτικών ροών και τη βελτίωση της κατάστασης στους προσφυγικούς καταυλισμούς που βρίσκονται κοντά στις εμπόλεμες ζώνες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων, καθώς και με άλλες εξωτερικές πολιτικές· σημειώνει την επιχείρηση της ναυτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR Med) εναντίον των μεταφορέων λαθρομεταναστών και των δραστών εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων πολιτικών, σε ενωσιακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μηχανισμού για την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ των οποίων η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή τους στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω εξωτερικών πολιτικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των θυμάτων και ιδίως των ανήλικων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλους σημαντικούς παράγοντες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να συμβάλει στην εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(44) και τη στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016(45)·

72.  υπενθυμίζει ότι 17,5 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους το 2014 εξαιτίας καταστροφών που προκλήθηκαν από τις κλιματικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω μετακινήσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85 % αυτών των μετακινήσεων πραγματοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν κυρίως μετακινήσεις στο εσωτερικό ή σε μέρος του εσωτερικού μιας χώρας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να παρέχουν χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, ύψους 0,7 % του ΑΕγχΠ τους·

73.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του πιθανού νομικού ορισμού του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να καταγγείλει και να απαγορεύσει τους εξωδικαστικούς και στοχευμένους φόνους και να δεσμευθεί όσον αφορά την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ένα άτομο ή ένας φορέας εντός της δικαιοδοσίας της μπορεί να συνδέεται με παράνομους στοχευμένους φόνους στο εξωτερικό·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

75.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι ορισμένα μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται ολοένα περισσότερο σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, στις οποίες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πεδίο των αθλητικών διοργανώσεων, περιλαμβανομένου του προβλήματος της καταναγκαστικής πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το ΣΑΔ του ΟΗΕ και άλλα πολυμερή βήματα, καθώς και με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, επιχειρηματικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διοργανώσεις αυτές, μεταξύ άλλων εντάσσοντας τον σεβασμό αυτόν ως ένα από τα καθοριστικά κριτήρια βράβευσης στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις· στο πλαίσιο αυτό, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα προσεχή Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022, καθώς και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο το 2022·

Δράση της ΕΕ σε πολυμερείς οργανισμούς

76.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον ΟΑΣΕ και με τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· επικροτεί συνεπώς την έγκριση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

77.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της ΓΣ του ΟΗΕ και στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα·

78.  υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη ΓΣ του ΟΗΕ· επικροτεί την ανανέωση αυτής της πρακτικής το 2015 κατά την 28η συνεδρίαση του ΣΑΔ του ΟΗΕ·

79.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η νομιμότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όλα τα μέλη του οφείλουν να εφαρμόζουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθούν η προαγωγή, η ανάπτυξη και η εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα διεθνή φόρα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει δημοσίως προσβάσιμη έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που αναλαμβάνει για την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευθύνης των διεθνών οργανισμών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα (Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BIRD), Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜIGA))·

80.  επιβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή του για τον τερματισμό της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν κύρωσε το καταστατικό της Ρώμης το 2014· τονίζει την ευθύνη όλων για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και τη δίωξη των υπαιτίων για εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με σεξουαλική βία· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι πολλά εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και διπλωματική στήριξη στην ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ του ΔΠΔ και του ΟΗΕ, ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις της και σε όλα τα άλλα βήματα διαλόγου· καλεί την ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, καθώς και τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του οικουμενικού χαρακτήρα του καθεστώτος της Ρώμης και για την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στο ΔΠΔ τους απαραίτητους πόρους και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το διεθνές ποινικό δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδοτική στήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ του 2013 για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας·

81.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ και την ανάγκη εκτέλεσης των αποφάσεών του σε κάθε μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες·

Ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων

82.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης πως η ελευθερία αυτή συνδέεται στενά με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία να ασπάζεται θρησκευτικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα να ασπάζεται, να μεταβάλλει και να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένων και Χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους·

83.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να συμβάλουν στην εξάλειψη όλων των μορφών θρησκευτικών διακρίσεων και να προωθήσουν τον διαθρησκειακό διάλογο στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες· ζητεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών, των αποστατών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν δράση για την κατάργηση αυτών των νόμων· επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή και βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρα, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων και διαμέσου των αντιπροσωπειών της ΕΕ· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη διασφάλισης της συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στις αντιπροσωπείες της·

Δράση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

84.  εκφράζει ικανοποίηση για την κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης(46), τον Οκτώβριο του 2014, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δυναμική και απόλυτη αντίθεσή τους στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η υποστήριξη προς τρίτες χώρες σε σχέση με την πολιτική κατά των ναρκωτικών θα πρέπει να στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά· ζητεί, στο πλαίσιο του έκτου παγκόσμιου συνεδρίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τοποθετηθούν σαφώς κατά της θανατικής ποινής και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση της θανατικής ποινής και να υποστηρίξουν δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών ποινών και εκτελέσεων ανά τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις νομοθεσίες ορισμένων χωρών εξακολουθεί να προβλέπεται η θανατική ποινή· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε εκ νέου τις εκτελέσεις μετά από παύση δύο ετών· απευθύνει, συνεπώς, εκ νέου έκκληση προς τη Λευκορωσία να εφαρμόσει μορατόριουμ στη θανατική ποινή, με απώτερο σκοπό την κατάργησή της· σημειώνει ότι σε οκτώ κράτη ο νόμος προβλέπει θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία·

86.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατευθύνσεις για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή, σε σχέση με τους δεκάδες ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, που πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς και ενισχυμένους μηχανισμούς όσον αφορά την ταυτοποίηση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη διπλωματική εκπροσώπηση·

87.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις επαφές της με τις χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία συνεργασίας που διαθέτει, για την επίτευξη της κατάργησής της· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης

88.  θεωρεί ότι, μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, και δεδομένου ότι οι πρακτικές των βασανιστηρίων και της κακοποίησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, οι εθνοτικές, οι γλωσσικές και οι θρησκευτικές ομάδες, που εκτίθενται συχνότερα σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση κατά την κράτηση, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συμμετάσχουν περισσότερο στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μέσω της αύξησης των διπλωματικών προσπαθειών και της συστηματικότερης δημόσιας τοποθέτησης επί του θέματος, υποστηρίζοντας τις αξίες και τις αρχές στις οποίες είναι προσηλωμένη η ΕΕ· συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια(47)· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτελέσεις ή βασανιστήρια, περιλαμβανομένης μιας στοχευμένης ρήτρας τελικού χρήστη δια της οποίας θα μπορεί να αναστέλλεται ή να σταματά η διαβίβαση αντικειμένων σχετικών με την ασφάλεια τα οποία προφανώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση από την εκτέλεση θανατικής ποινής ή τα βασανιστήρια·

89.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν χώρες που δεν έλαβαν μέτρα για να ανταποκριθούν στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής σχεδίων εφοδιασμένων με επαρκείς πόρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συνθηκών κράτησης· διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σωφρονιστικά καταστήματα πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των κρατουμένων στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών κράτησης προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει ότι οι κρατούμενοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία·

Διακρίσεις

90.  τονίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, καμία μορφή διακρίσεων, βίας, αντιποίνων, βασανιστηρίων, σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και κοριτσιών, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, γάμων παιδιών και αναγκαστικών γάμων, εμπορίου γυναικών, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού βάσει κοινωνικής τάξης ή προέλευσης και ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω κοινωνικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών πεποιθήσεων και παραδόσεων·

91.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της ΕΕ και της δημόσιας διπλωματίας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

92.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα αυτό(48)· συνιστά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία διώκεται ακόμη ποινικά σε 75 χώρες, μεταξύ των οποίων 8 την τιμωρούν με θανατική ποινή, και πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες· υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και το έργο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την προς αυτούς υποστήριξή της· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου·

93.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

Διακρίσεις με βάση την κάστα

94.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την κλίμακα και τις συνέπειες των διακρίσεων με βάση την κάστα και της διαιώνισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση αυτή, περιλαμβανομένων της άρνησης πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή στην απασχόληση, του συνεχούς διαχωρισμού, της φτώχειας και του στιγματισμού· ζητεί την έγκριση ενός μέσου της ΕΕ για την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας· συνιστά την ενσωμάτωση του ζητήματος στις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχέδια δράσης της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, και την καταβολή προσπαθειών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και όλων των μορφών διάκρισης εις βάρος τους·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

95.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος·

96.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει ή εφαρμόσει·

97.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· υπενθυμίζει τα πορίσματα του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στα οποία επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία πρέπει να αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας τους, καθώς και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· τονίζει την ανάγκη τακτικού ελέγχου των ιδρυμάτων και κατάλληλης εκπαίδευσης των ατόμων που παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

Δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών

98.  υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2014 απονεμήθηκε στον Δρα. Denis Mukwege για το δυναμικό έργο του υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας και τη συνεχή προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, που οδήγησε στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη χρήση βίας και τον γεννητικό ακρωτηριασμό γυναικών, κοριτσιών και παιδιών ως πράξη πολέμου· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές κακομεταχείρισης και βίας εναντίον γυναικών, κοριτσιών και παιδιών, και ιδίως τη σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο, καθώς και τον γεννητικό ακρωτηριασμό των γυναικών, τους παιδικούς, πρόωρους ή καταναγκαστικούς γάμους, τη σεξουαλική δουλεία, τον βιασμό από σύζυγο και άλλες παραδοσιακές μορφές άσκησης βίας· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιστολή της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και την παροχή στις γυναίκες της κατάλληλης βοήθειας και πρόσβασης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας σε περιπτώσεις βιασμού στη διάρκεια συγκρούσεων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

99.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εκ μέρους της ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της έλλειψης πρόσβασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη· καταδικάζει έντονα την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν πέφτουν θύματα εγκλημάτων βίας για λόγους φύλου· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη δίωξη των εν λόγω εγκλημάτων στις τρίτες χώρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΥΕΔ για τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στα θύματα, να ενσωματώσει στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έμφυλη βία και να δώσει προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να δώσει συνέχεια στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2014, και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση·

100.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικών πρόληψης όσον αφορά τα εγκλήματα έμφυλης βίας, την έλλειψη υποστήριξης των θυμάτων και το υψηλό ποσοστό ατιμωρησίας των δραστών σε πολλές χώρες· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ανταλλάσσει ορθές πρακτικές με τρίτες χώρες σχετικά με νομοθετικές διαδικασίες και προγράμματα κατάρτισης για την αστυνομία, το δικαστικό προσωπικό και τους δημόσιους υπαλλήλους· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν την ισότητα των φύλων σε τρίτες χώρες και να συνεργαστεί στενά με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών·

101.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο της έμφυλης βίας σε πολλές περιοχές του κόσμου και για τα αυξανόμενα ποσοστά γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική, οι οποίες διαπράττονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το φρικώδες έγκλημα της γυναικοκτονίας, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία για τα εγκλήματα αυτά, η οποία μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της βίας και των δολοφονιών·

102.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους καταυλισμούς προσφύγων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και κοριτσιών· ζητεί από την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες με σκοπό τερματισθεί η άνιση μεταχείριση των προσφύγων, ανεξαρτήτως φύλου·

103.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου υφίσταται μισθολογικές διακρίσεις και ότι το εισόδημα των γυναικών παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 60% και 90% του μέσου εισοδήματος των ανδρών·

104.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν· σημειώνει με ικανοποίηση το νέο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών για την περίοδο 2016-2020(49)· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον οριζόντιο πυλώνα, προκειμένου να μπορέσουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να τηρήσουν αποτελεσματικότερα τις δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με όχημα τις εξωτερικές σχέσεις·

105.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισότητας στον κόσμο της πολιτικής· υπενθυμίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι και πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και θεωρεί επίσης λυπηρή τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικά όργανα και στη δημοκρατική διαδικασία, κυρίως ως υποψηφίων·

106.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών ως εργαλείο για την προώθηση της πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους και θεμελιωδών ελευθεριών και να αποδίδει μέγιστη σημασία στην πρόσβαση των κοριτσιών σε εκπαίδευση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από τις φτωχότερες και περισσότερο περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί την παροχή στήριξης στην επαγγελματική εκπαίδευση των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, να καταρτιστούν προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων για επαγγελματίες εκπαιδευτές σε τρίτες χώρες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης στερεοτύπων μέσω του διδακτικού υλικού· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συμπεριλάβει την προτεραιότητα αυτή σε όλες τις διπλωματικές και εμπορικές της δράσεις και στις δράσεις για την ανάπτυξη και τη συνεργασία·

107.  τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

108.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών και των κοριτσιών στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και στην ειρηνευτική αρχιτεκτονική του ΟΗΕ και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή και την ενίσχυση των ψηφισμάτων 1325(2000)(50) και 1820(2008)(51) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία, με στόχο διαρκείς και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η εξασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και η συμβολή στη χειραφέτησή τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 και μέσω της υποστήριξης για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη, εκ μέρους της ΕΕ, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για θέματα φύλου, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών· επικροτεί τα συμπεράσματα της 59ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών(52)·

109.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά σε όλες τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σεμιναρίου υψηλόβαθμων εκλογικών εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2014 και αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες προηγούμενων αποστολών·

110.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ στις τρίτες χώρες ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που ανελήφθησαν στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και στη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την ανάπτυξη μετά το 2015·

111.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

112.  θεωρεί ότι ο πρόωρος γάμος συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής ενός κοριτσιού, υπονομεύοντας την εκπαίδευσή του και περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις προοπτικές που έχει, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσει θύμα βίας ή κακοποίησης·

113.  θεωρεί πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η βιομηχανία των «κατά παραγγελία νυφών» αναπτύσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς· σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν αρκετές τεκμηριωμένες περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση και/ή δολοφονούνται από τους άντρες με τους οποίους έχουν συνάψει γάμο ως κατά παραγγελία νύφες· εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό ανήλικων κοριτσιών που εμφανίζονται σε δικτυακούς τόπους «κατά παραγγελία» και τονίζει ότι η χρήση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση ανηλίκου·

114.  καταδικάζει την πρακτική της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι αναπαραγωγικές λειτουργίες του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα· θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης κύησης που συνεπάγεται την αναπαραγωγική εκμετάλλευση και τη χρήση του ανθρώπινου σώματος για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους, ιδίως στην περίπτωση των ευάλωτων γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να απαγορευτεί και να αντιμετωπίζεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας στις νομικές πράξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δικαιώματα των παιδιών

115.  επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της· καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, την εμπορία, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

116.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(53), που ψηφίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, το 2014, της εργαλειοθήκης ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού(54)· σημειώνει τη δήλωση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Μάιο του 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών παιδιών·

117.  απευθύνει εκ νέου το αίτημα με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπλοκή παιδιών σε πρακτικές μαγείας, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα όσον αφορά την επικεντρωμένη στο παιδί εξωτερική δράση της ΕΕ· επιδοκιμάζει την εκστρατεία «Παιδιά, όχι στρατιώτες» και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τερματισμού, μέχρι το 2016, της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών σε συγκρούσεις από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις·

118.  χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τη UNICEF, η οποία απέφερε μια δέσμη εργαλείων για την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στην αναπτυξιακή συνεργασία και στη στήριξη των βασικότερων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και των προγραμμάτων για την προστασία των παιδιών με σκοπό την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και ιδίως αυτών που βρίσκονται σε ευάλωτα περιβάλλοντα, καθώς και τη συνεργασία με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)·

119.  επικροτεί την ενεργό συνεργασία της ΕΕ με διάφορους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εισηγητή σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή, του ειδικού εισηγητή σχετικά με την άκρα ένδεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ειδικού εισηγητή για μια κατάλληλη στέγαση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προώθηση των ΟΚΠΔ έχει ενισχυθεί στο ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την περίοδο 2014-2017, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να συνεισφέρει στην ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μισθολογικά ζητήματα, στην προστασία της εδαφικής κληρονομιάς, στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής χειραφέτησης και στη μείωση των οικονομικών διακρίσεων και της βίας στον χώρο εργασίας·

Ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο

120.  υπογραμμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την τήρηση και την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες, αλλά εγγυώνται επίσης την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και του συνεταιρίζεσθαι, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την αμερόληπτη διοίκηση, μεταξύ άλλων· τονίζει ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· επικροτεί το γεγονός ότι το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες υποστήριξης της δημοκρατίας·

Προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

121.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, ενώ υποστηρίζει τον σεβασμό του κράτους δικαίου· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της·

122.  απευθύνει εκ νέου το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση κάθε μορφής περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες και να καταδικάζουν άμεσα και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς, ακόμη κι όταν επιβάλλονται για θεμιτούς σκοπούς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κρατική ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και της τακτικής παρακολούθησης του αντικτύπου τους· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ να διασφαλίσει και να προστατεύσει την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης όλων των ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

123.  εκτιμά ότι, κάνοντας τις πληροφορίες όσο το δυνατό πιο προσβάσιμες, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν ευκαιρίες για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών πρακτικών και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, ακόμη, τη συμβολή των ΤΠΕ στις προσπάθειες των κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στα μη δημοκρατικά καθεστώτα· εκφράζει ανησυχία για τις χρήσεις των ΤΠΕ από ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα, που αποτελούν διογκούμενη απειλή για τους αγωνιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· τονίζει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η στήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, προστατεύοντας τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων (μπλόγκερ), περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα και διευκολύνοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα πτυχές του ζητήματος των αγαθών διπλής χρήσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ·

Στήριξη της ΕΕ προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

124.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνεται στόχος διαρκώς ισχυρότερων επιθέσεων σε όλο τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες, όπως η Ρωσία και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας, ψηφίζουν σκληρούς νόμους για την καταστολή των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ξένη χρηματοδότηση και θεσπίζοντας επαχθείς απαιτήσεις κοινοποίησης και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπενθυμίζει ότι υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας δημοκρατικής, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας· ζητεί την επανάληψη των προσπαθειών με στόχο την αμφισβήτηση των περιορισμών και του εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν όσοι απασχολούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο, και να δώσει η ΕΕ το παράδειγμα, προστατεύοντας και προωθώντας τα δικαιώματα αυτά·

125.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης η ΑΕ/ΥΕ επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να ενδυναμώσει τους τοπικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της σημαντικής συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της, η κοινωνία των πολιτών, και ιδίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάζονται περισσότερη προσοχή και προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη απάντηση στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο·

126.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να εγείρουν, σε κάθε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, ζητήματα παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι μέσω, μεταξύ άλλων, διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών που επιβάλλονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις δραστηριότητές τους·

127.  ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να προβάλλουν συστηματικά συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και ιδίως τις περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα που έχουν φυλακιστεί· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και μέσω της αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους ομολόγους τους· εμμένει στην άποψη ότι οι ανώτεροι εκπρόσωποι της ΕΕ, ιδίως η ΑΕ/ΥΕ, οι Επίτροποι, οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιούν συστηματικές συναντήσεις με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους σε χώρες στις οποίες η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται υπό πίεση·

128.  επισημαίνει θετικά την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο μέσω της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της αξιοποίησης του ΕΜΔΔΑ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο· τονίζει επίσης ότι κατά την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και να αποφεύγονται οι υπερβολικά περιοριστικές προϋποθέσεις· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξιοποιείται κατάλληλα·

Υποστήριξη εκλογικών διαδικασιών και ενίσχυση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και της αμερόληπτης διοίκησης σε τρίτες χώρες

129.  επικροτεί την ανάπτυξη οχτώ αποστολών παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και οχτώ αποστολών εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) από την ΕΕ σε διάφορα μέρη του κόσμου το 2014· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές·

130.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των ΑΠΕ, με γνώμονα την ενίσχυση του αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

131.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον κόσμο·

132.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη μιας δεύτερης γενιάς πιλοτικών έργων για την υποστήριξη της δημοκρατίας σε 12 επιλεγμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ το 2014, σε συνέχεια της δέσμευσης που εμπεριέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 και στο σχέδιο δράσης του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σημασία των εν λόγω πιλοτικών έργων για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας στην υποστήριξη της δημοκρατίας μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ·

133.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στο νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την ανάπτυξη στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα κοινοβουλευτικά όργανα, τις τοπικές ΜΚΟ, τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην εποπτεία και τη διενέργεια των εκλογών, να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

134.  υπενθυμίζει ότι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων δημοκρατικών διαδικασιών στον κόσμο·

135.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το κράτος δικαίου και η δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει ζητήσει αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC)·

136.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, να τονίσει τη σημασία της διαφάνειας και της προσβασιμότητας, της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη UNCAC· πιστεύει ότι η διαφθορά, σε όλες τις μορφές της, υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές και επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί συνέχεια στο αίτημά του για αναβαθμισμένη παρακολούθηση της UNCAC, καθώς και για την ουσιαστική εξέταση των συστάσεων του ΟΟΣΑ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ίδρυση και την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και μέσω της προώθησης της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα· συνιστά επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ενίσχυση του αγώνα κατά όλων των ειδών διαφθοράς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο·

137.  είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δικαστικές διαδικασίες με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

Ενίσχυση των ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

138.  χαιρετίζει την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών, σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να θίγονται περισσότερο συστηματικά και με διαφάνεια τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, κατά τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, καθώς και να υποβάλλονται εγγράφως εκθέσεις στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και, εφόσον κρίνεται πολιτικά απαραίτητο, μέσω ειδικής ενημερωτικής συνεδρίασης·

139.  τονίζει την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης των πλέον κατάλληλων τρόπων μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

140.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την ενσωμάτωση των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί σε σύνοδο της ολομέλειας από το Κοινοβούλιο·

* * *

141.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

12.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2015/2229(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, η χρηστή διακυβέρνηση, η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν φύση οικουμενική, αναπαλλοτρίωτη, αδιαίρετη και αλληλεξαρτημένη κι ότι η πολιτιστική πολυμορφία δεν μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγγυημένων από το διεθνές δίκαιο και θεμελιωμένων στο φυσικό δίκαιο·

2.  τονίζει ότι επιζήμιες πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι και αναγκαστικοί γάμοι, οι δολοφονίες γυναικών, περιλαμβανομένων των δολοφονιών κοριτσιών ή των θηλυκών εμβρύων, τα εγκλήματα τιμής ή η στέρηση του δικαιώματος του γυναικών σε επαρκή εκπαίδευση θα πρέπει κατά συνέπεια να απαγορευτούν και οι παραβιάσεις αυτών των απαγορεύσεων να τιμωρούνται αυστηρά· καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση του βιασμού γυναικών και κοριτσιών ως πολεμικής τακτικής· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας σε γυναίκες και κορίτσια που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους φάσματος υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για τα θύματα βιασμού σε περιόδους πολέμου·

3.  τονίζει την ανάγκη για το Θεματολόγιο Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, τα σχετικά μέτρα εποπτείας του και η μελλοντικής υλοποίησή του από τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, να στηρίζονται σε προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων, στην εξάλειψη της φτώχειας, στη μείωση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στον εκδημοκρατισμό της οικονομίας, και να περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και άλλων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των παιδιών, την ενισχυμένη πολιτική συμμετοχή των πολιτών, τις δημοκρατικές αξίες, τη χρηστή διακυβέρνηση, την προαγωγή της δημοκρατίας, και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων·

4.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης και τόσο τα αίτια της φτώχειας στις τρίτες χώρες όσο και τα αίτια της μετανάστευσης από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η συνάρτηση μεταξύ μετανάστευσης, ασφάλειας και ανάπτυξης είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη και δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μηχανιστικό και απλοϊκό συσχετισμό περισσότερης αναπτυξιακής βοήθειας και λιγότερων μεταναστών· υπενθυμίζει την αρχή της μη επαναπροώθησης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μη συνεργάζονται με κάποιες τρίτες χώρες, και ειδικότερα με εκείνες όπου υπάρχει σε εξέλιξη εμφύλιος πόλεμος ή όπου δεν υπάρχει λειτουργούσα ή αποδεκτή κυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην υφιστάμενη κρίση·

5.  τονίζει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα περιέχει δέσμευση για την παροχή καθολικής κοινωνικής προστασίας, καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους, μεταξύ άλλων και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

6.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως θερμής υποστηρίκτριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών τους και μέσω της αποτελεσματικής πολιτικής μας στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, σε συμφωνία με τους νέους ΑΣΧ 16· προτρέπει την Επιτροπή να εποπτεύσει την υλοποίηση της "εργαλειοθήκης" της για μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα και να μεριμνήσει ώστε στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή συνεργασία να αλληλοενισχύονται· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας·

7.  καλεί την ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της να αυξήσουν τον πολιτικό διάλογο με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, και τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να καλύπτει έναν πιο ολοκληρωμένο και χωρίς αποκλεισμούς προσδιορισμό της μη εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων απέναντι στους ΛΟΑΔΜ ή λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· υπογραμμίζει ότι ιδίως στις χώρες που έχουν ανεπαρκές ιστορικό τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να διατηρηθεί, ακόμα και να ενισχυθεί, αλλά να διοχετεύεται κατά προτίμηση μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών τοπικών εταίρων, και να εποπτεύεται συστηματικά, σε συνδυασμό με κυβερνητικές δεσμεύσεις για την έμπρακτη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής· προτρέπει κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύονται πραγματικά με τις σχετικές δεσμευτικές ρήτρες στο πλαίσιο κάθε συναπτόμενης ή υπό αναθεώρηση συμφωνίας με αναπτυσσόμενη χώρα· συνιστά να θεσπιστούν τόσο μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των συμβαλλομένων, που θα περιγράφει αναλυτικά τους πολιτικούς και νομικούς μηχανισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση αιτήματος αναστολής της διμερούς συνεργασίας, όσο κι ένας μηχανισμός προειδοποίησης και μια διαδικασία περιγραφής και αξιολόγησης· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί συστηματικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την πραγματική επιβολή του ΣΓΠ+, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται παράλληλα με έναν κατάλληλο διαφανή μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και χρηματοδότηση για την παρακολούθηση της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν τα νομικά πλαίσια και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση τόσο στον εξορυκτικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς πόρων·

9.  τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένους μηχανισμούς εταιρικής λογοδοσίας και διαφάνεια, καθώς και για πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υποβάλει μια νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του ΟΗΕ· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να αναλυθούν οι επιπτώσεις που οι δραστηριότητες των εμπορικών επιχειρήσεων έχουν επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα που θα τιμωρούν όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προσφέρουν έννομη προστασία στα θύματα αυτών των παραβιάσεων· τονίζει την υποχρέωση σεβασμού των διεθνών εργασιακών προτύπων, παράλληλα με την υλοποίηση της Ατζέντας της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ασφαλούς εγγείου ιδιοκτησίας, ώστε να προστατεύονται οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι τοπικές κοινότητες απέναντι στις παράλογες εξαγορές γης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων απέναντι σε εταιρείες ή αδικαιολόγητες αξιώσεις στη γη εκ μέρους εθνικών κυβερνήσεων· ζητεί ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της εγγείου ιδιοκτησίας καθώς και στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

11.  καλεί την ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της να εντείνουν τον πολιτικό διάλογο με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αναστέλλοντας όλες τις τρέχουσες συνθήκες και συμφωνίες σύνδεσης με τις εν λόγω χώρες, και τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να καλύπτει έναν πιο ολοκληρωμένο και χωρίς αποκλεισμούς ορισμό της μη διάκρισης, μεταξύ άλλων, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον διάλογο έχει καίρια σημασία για να προαχθεί η αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή·

12.  αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της θρησκείας, της σκέψης ή της έκφρασης διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στην προώθηση και στην προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και ότι η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθείται όταν η κοινωνία είναι πολυφωνική·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

12.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2015/2229(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  λαμβάνοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας με τίτλο: Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020(55),

–  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(56),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και κορίτσια σε πολλά μέρη του κόσμου εξακολουθούν να υφίστανται έμφυλη βία, όπως βιασμό, δουλεία, εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστικούς γάμους, εγκλήματα τιμής, ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και βίαιες και απάνθρωπες τιμωρίες που ισοδυναμούν με βασανιστήρια, και ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στη ζωή, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια και στη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα, καθώς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσής τους σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να επιχειρείται να αιτιολογηθεί καμία μορφή διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών για οιονδήποτε πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό ή πολιτιστικό λόγο ή σε συνάρτηση με λαϊκές και φυλετικές παραδόσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η θανατική ποινή, για την εκτέλεση των γυναικών χρησιμοποιούνται μέθοδοι που ισοδυναμούν με βασανιστήρια (π.χ. λιθοβολισμός μέχρι θανάτου) και εμπεριέχουν σωματικό εξευτελισμό (π.χ. δημόσιοι απαγχονισμοί), ως μέσο εκφοβισμού των υπόλοιπων γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών συνιστά την πλέον διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «γυναικοκτονία» στηρίζεται στον νομικό ορισμό της βίας κατά των γυναικών που θεσπίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης του Belém do Pará, σύμφωνα με τον οποίο: «ως βία κατά των γυναικών νοείται κάθε δράση ή συμπεριφορά, λόγω φύλου, που επιφέρει θάνατο, σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη στη γυναίκα, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προωθήσει την ισότητα των φύλων και θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019 αναφέρεται στην προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών εντός και εκτός ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια στερούνται την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ότι συχνά εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω γάμου ή τεκνοποιίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα παιδιά, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και απάτριδες, συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι κίνδυνοι για τα νεαρά κορίτσια που έχουν εκτοπισθεί από τις εστίες τους είναι σημαντικά αυξημένοι κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας τα τρία πέμπτα είναι γυναίκες(57)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης(58)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του συνόλου των 960 εκατομμυρίων αναλφάβητων παγκοσμίως, τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και κορίτσια(59)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος της τρομοκρατίας και των ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MEΒA) οδήγησε σε σημαντική αύξηση αυτών των μορφών βίας και ότι ο βιασμός και η δουλεία γυναικών και κοριτσιών χρησιμοποιούνται συστηματικά ως όπλα πολέμου και η εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, ως πηγή χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σαφή υποχρέωση για σεβασμό, προστασία και τήρηση των δικαιωμάτων που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία γυναικών και κοριτσιών και τα συναφή δικαιώματα, οι παραβιάσεις εξακολουθούν να αποτελούν συχνό και διαδεδομένο φαινόμενο σε πολλά κράτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, κάθε χρόνο περισσότερες από 500.000 γυναίκες πεθαίνουν παγκοσμίως κατά τον τοκετό(60)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες τα κορίτσια εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική κατάσταση και να αποκλείονται από τα εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ αυτά που πλήττονται περισσότερο είναι τα κορίτσια από τα φτωχότερα υπόβαθρα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την πορνεία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπό συνθήκες που ισοδυναμούν με δουλεία, καθώς αφαιρούνται από τα θύματα τα προσωπικά τους έγγραφα και οι συγγενείς τους απειλούνται με σοβαρά αντίποινα σε περίπτωση που τα θύματα επιχειρήσουν να αντισταθούν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 98% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και πολλαπλών μορφών διακρίσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες του κόσμου οι γυναίκες εξακολουθούν να μην απολαύουν των ιδίων ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων με τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, και ότι, επιπλέον, διαθέτουν ελάχιστη εκπροσώπηση στα τοπικά και εθνικά όργανα λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων προβλέπει ήδη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εμπορική πολιτική της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(61)· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες περίθαλψης και στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας αποτελούν θεμελιώδεις πτυχές της ισότητας ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εν λόγω υπηρεσίες εξακολουθούν να μη διασφαλίζονται σε όλα τα μέρη του κόσμου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες (πολιτισμικές, παραδοσιακές, γλωσσικές, θρησκευτικές, λόγω ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού) υφίστανται πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις, αφενός λόγω του ότι ανήκουν σε μειονοτική ομάδα και αφετέρου λόγω φύλου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι,οι γυναίκες που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα διατρέχουν, σε σύγκριση με τους άνδρες συναγωνιστές τους, μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτεθούν σε ορισμένες μορφές βίας και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις·

1.  επαναλαμβάνει ότι θρησκευτικές, πολιτιστικές και παραδοσιακές διαφορές δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογούν διακρίσεις ή οιαδήποτε μορφή βίας, ιδίως κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, η ενδοοικογενειακή βία, τα εγκλήματα τιμής και η βία για θέματα τιμής και άλλες μορφές βασανιστηρίων, όπως αυτά που επιφέρει η εκτέλεση της θανατικής ποινής διά λιθοβολισμού·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές να αναλάβουν την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, ιδίως σε κοινότητες στις οποίες υφίστανται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου, με σκοπό την πρόληψη και τη σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι καίρια σημασία έχει να συμμετέχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση παρόμοιων εκστρατειών υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για να τεθεί τέλος στις πρακτικές αυτές· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να ανταποκριθούν ταχύτερα στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, και να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε τρίτες χώρες·

3.  καλεί όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν το συντομότερο τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί, εν προκειμένω, την ΕΕ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσχωρήσει στην εν λόγω σύμβαση, ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

4.  θεωρεί πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η βιομηχανία των «κατά παραγγελία νυφών» αναπτύσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς· σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν αρκετές τεκμηριωμένες περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση και/ή δολοφονούνται από τους άντρες με τους οποίους έχουν συνάψει γάμο ως κατά παραγγελία νύφες· εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό ανήλικων κοριτσιών που εμφανίζονται σε δικτυακούς τόπους «κατά παραγγελία» και τονίζει ότι η χρήση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση ανηλίκου·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο της έμφυλης βίας σε πολλές περιοχές του κόσμου και για τα αυξανόμενα ποσοστά γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική, οι οποίες διαπράττονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το φρικώδες έγκλημα της γυναικοκτονίας, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία για τα εγκλήματα αυτά, η οποία μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της βίας και των δολοφονιών·

6.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· υπενθυμίζει τα πορίσματα του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα οποία επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία πρέπει να αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας τους, καθώς και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό· τονίζει την ανάγκη τακτικού ελέγχου των ιδρυμάτων και κατάλληλης εκπαίδευσης των ατόμων που παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισότητας στον πολιτικό τομέα· υπενθυμίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι και πρέπει να απολαύουν των ιδίων πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και θεωρεί επίσης λυπηρή τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικά όργανα και στη δημοκρατική διαδικασία, κυρίως ως υποψηφίων·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες με την επιβολή ορίων στον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια από τις κυβερνήσεις·

9.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά σε όλες τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σεμιναρίου υψηλόβαθμων εκλογικών εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2014 και αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες προηγούμενων αποστολών·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της ισότητας των φύλων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία, μέσω της καθιέρωσης των εκλογικών συνδυασμών με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην επόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου·

11.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, και της υποστήριξης της συστηματικής συμμετοχής των γυναικών ως ζωτικού παράγοντα της ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω μιας αποτελεσματικότερης διαβούλευσης και συντονισμού με την κοινωνία των πολιτών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζονται περισσότερο ακριβείς και συστηματικές εκτιμήσεις επιπτώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αντιτίθεται σε κάθε νομοθεσία, κανονισμό ή κυβερνητική πίεση που περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ·

12.  ζητεί η προώθηση των δικαιωμάτων της γυναίκας, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά στις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στον πολιτικό διάλογο, καθώς και στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες και υποψήφιες χώρες· χαιρετίζει τον ορισμό του συμβούλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για θέματα φύλου και τα προγράμματα κατάρτισης του διπλωματικού προσωπικού και των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει τη δέσμευση για συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός ότι η ΕΕ σέβεται, προστατεύει και εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου ότι οι εξωτερικές πολιτικές και δραστηριότητές της σχεδιάζονται και εκτελούνται με τρόπο ώστε να εδραιώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό· επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων δεν περιορίζεται στους άντρες και τις γυναίκες, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την κοινότητα ΛΟΑΔΜ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο των οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει με τρίτες χώρες και να αναθεωρεί τις εν λόγω συμφωνίες σε περίπτωση μη τήρησης των δικαιωμάτων αυτών·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους καταυλισμούς προσφύγων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και κοριτσιών· ζητεί από την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες με σκοπό τερματισθεί η άνιση μεταχείριση των προσφύγων ανεξαρτήτως φύλου·

15.  υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις τρίτες χώρες και εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι το GAP2 πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση του GAP·

16.  ζητεί τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για τη διάσταση του φύλου και τη συστηματική και έγκαιρη συλλογή δεδομένων ανά φύλο στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου GAP·

17.  καταδικάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες τρίτες χώρες θεωρείται νόμιμος ο γάμος μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 9 ετών (παιδιά νύφες)·

18.  θεωρεί ότι ο πρόωρος γάμος συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής ενός κοριτσιού, υπονομεύοντας την εκπαίδευσή του και περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις προοπτικές που έχει, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσει θύμα βίας ή κακοποίησης·

19.  επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλη και δωρεάν παροχή υγειονομικής περίθαλψης στις γυναίκες στο πλαίσιο του τοκετού, προκειμένου να μειωθεί ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός θανάτων που παρατηρείται στις μητέρες και τα νεογνά κατά τον τοκετό λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης περίθαλψης σε πολλές τρίτες χώρες·

20.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικών πρόληψης όσον αφορά τα εγκλήματα έμφυλης βίας, την έλλειψη υποστήριξης των θυμάτων και το υψηλό ποσοστό ατιμωρησίας των δραστών σε πολλές χώρες· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ανταλλάσσει ορθές πρακτικές με τρίτες χώρες σχετικά με νομοθετικές διαδικασίες και προγράμματα κατάρτισης για την αστυνομία, το δικαστικό προσωπικό και τους δημόσιους υπαλλήλους· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν την ισότητα των φύλων σε τρίτες χώρες και να συνεργαστεί στενά με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών·

21.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από την ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της έλλειψης πρόσβασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη· καταδικάζει σθεναρά την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν πέφτουν θύματα εγκλημάτων έμφυλης βίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη δίωξη των εν λόγω εγκλημάτων στις τρίτες χώρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΥΕΔ για τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στα θύματα, να ενσωματώσει στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έμφυλη βία και να δώσει προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να δώσει συνέχεια στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2014, και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση, μεταξύ άλλων εντός της ΕΕ, με σκοπό την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, προτείνοντας ειδική οδηγία για το θέμα αυτό·

23.  παροτρύνει όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται σε συγκρούσεις να παρέχουν στα θύματα την κάθε είδους απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, περιλαμβανομένης της άμβλωσης, χωρίς καμία απολύτως διάκριση λόγω φύλου, υπό οιεσδήποτε συνθήκες και ανεξαρτήτως της τοπικής νομοθεσίας, όπως προβλέπεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους·

24.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από ακραία φτώχεια, ενώ έχει αποδειχθεί ότι πράγματι η επένδυση σε γυναίκες και κορίτσια και η χειραφέτησή τους μέσω της μόρφωσης συνιστά έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστούν το δικαίωμα και η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδίως των κοριτσιών, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο οι γυναίκες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, πράγμα που συμβαίνει συχνά λόγω γάμου ή τεκνοποιίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση για τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στις επενδυτικές και αναπτυξιακές διαδικασίες των τρίτων χωρών· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η καταπολέμηση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων· σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην προώθηση της ισότητας των φύλων στις συγκεκριμένες χώρες, δεδομένου ότι αποτελούν πρότυπα· ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των γυναικών σε συνδικαλιστικές και άλλου είδους οργανώσεις, δεδομένου ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ενσωμάτωση πτυχών που αφορούν το φύλο στις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε ορισμένες χώρες, ακραίες και φονταμενταλιστικές νομοθεσίες και κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδεολογίες περιορίζουν τη δυνατότητα των γυναικών να ασκούν ορισμένα επαγγέλματα·

26.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου υφίσταται μισθολογικές διακρίσεις και ότι το εισόδημα των γυναικών παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 60% έως 90% του μέσου εισοδήματος των ανδρών·

27.  τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

28.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ στις τρίτες χώρες ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που ανελήφθησαν στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, στη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη και στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015·

29.  επικροτεί την αναθεωρημένη πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που καθιστά δυνατή την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών που πέφτουν θύματα βιασμού στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων σε υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δίκαιου· τονίζει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής της εν λόγω αναθεωρημένης πολιτικής·

30.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών ως εργαλείο για την προώθηση της πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να αποδίδει μέγιστη σημασία στην πρόσβαση των κοριτσιών σε εκπαίδευση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών από τις πλέον φτωχές και περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί την παροχή στήριξης στην επαγγελματική εκπαίδευση των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, να καταρτιστούν προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων για επαγγελματίες εκπαιδευτές σε τρίτες χώρες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης στερεοτύπων μέσω του διδακτικού υλικού· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συμπεριλάβει την προτεραιότητα αυτή σε όλες τις διπλωματικές και εμπορικές της δράσεις και στις δράσεις για την ανάπτυξη και τη συνεργασία·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου και των μεροληπτικών κοινωνικοπολιτισμικών συμπεριφορών που ενισχύουν τη θέση υποταγής των γυναικών στην κοινωνία και αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών και έμφυλης βίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των υπαρκτών ακόμα στερεοτύπων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, της ευρύτερης συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης, της χάραξης στρατηγικών για την κινητοποίηση των γυναικών και τη συμμετοχή των ανδρών, καθώς και της ένταξης των ζητημάτων φύλου στην εκπαίδευση και σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

32.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, πολύ συχνά, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας του ότι δεν τους παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, όπως δάνεια από τράπεζες, σε σύγκριση με τους άνδρες· υπογραμμίζει ότι η χειραφέτηση των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα έχει αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της οικονομίας και, μακροπρόθεσμα, για την καταπολέμηση της φτώχειας·

33.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι υπάρχουν τρίτες χώρες στις οποίες η ομοφυλοφιλία θεωρείται έγκλημα και, ως εκ τούτου, τιμωρείται ακόμη και με θανατική ποινή·

34.  εκφράζει τη λύπη του για τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η άρνηση παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού· υπενθυμίζει το άρθρο 16 της CEDAW, το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα επιλογής του αριθμού των παιδιών και της χρονικής απόστασης μεταξύ αυτών, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και στα μέσα ενάσκησης του εν λόγω δικαιώματος·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ορθοποδήσουν εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

36.  καταγγέλλει την απελπιστική κατάσταση και τις απάνθρωπες συνθήκες των προσφύγων στην Ευρώπη, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τις γυναίκες, οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο της βίας, της κακοποίησης ή ακόμη και της εμπορίας ανθρώπων·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τη δέουσα προσοχή και να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των μεταναστριών, διασφαλίζοντας την παροχή κατάλληλης βοήθειας και προστασίας από την εμπορία ανθρώπων και από την εκμετάλλευση με σκοπό την πορνεία, στις οποίες πολύ συχνά τις υποβάλλουν οι εγκληματικές οργανώσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2014

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

AZERBAJIAN

Leyla Yunus, Arif Yunus and Rasul Jafarov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intigam Aliyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan Huseynli

Rauf Mirkadirov

Seymur Haziyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilqar Nasibov

 

 

 

 

Ilgar Mammadov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar Mammadli

Bashir Suleymanli

 

 

 

 

 

 

 

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever Murselli

 

 

Leyla Yunus is the well-known director of the Institute for Peace and Democracy. She has been imprisoned together with her husband, the historian Arif Yunus, and Rasul Jafarov, the chair of Azerbaijan’s Human Rights Club on apparent politically motivated charges.

Leyla Yunus has been subjected to acts of violence in prison committed by her cellmate, and no measures have been taken to punish the cellmate or to ensure the protection of Ms Yunus. In addition, Ms Yunus’ health has deteriorated in prison and no suitable medical care has been provided.

 

Intigam Aliyev is the chair of Azerbaijan’s Legal Education Society and a human rights lawyer who has defended more than 200 cases before the European Court of Human Rights in the areas of infringement of freedom of speech, the right to a fair trial and electoral law in Azerbaijan, was arrested on 8 August 2014 and subjected to three month’s detention on criminal charges.

 

Hasan Huseynli is another prominent human rights activist and head of the Intelligent Citizen Enlightenment Centre Public Union, was sentenced to 6 years’ imprisonment on 14 July 2014. Rauf Mirkadirov is an investigative journalist with the leading Russian-language newspaper ‘Zerkalo’ who held on pre-trial detention on charges of treason. Seymour Haziyev is a prominent opposition journalist who was charged with criminal hooliganism and held in 2 months' pre-trial custody.

 

Ilqar Nasibov is a journalist who was viciously beaten in his office on 21 August 2014 and no prompt, effective and thorough investigation has been carried out.

 

The European Court of Human Rights (ECHR) has issued numerous rulings in cases of breaches of human rights in Azerbaijan, the latest being on 22 May 2014 in the case of Ilgar Mammadov, chair of the Republican Alternative Civic Movement (REAL); in which despite it being ruled that his detention was politically motivated, the authorities refused to release him.

 

Anar Mammadli is the chair of the Election Monitoring and Democracy Studies Centre (EMDS), and Bashir Suleymanli is the director of the same centre. Both were sentenced to prison terms of, respectively, 5 years and 6 months and 3 years and 6 months, on charges ranging from tax evasion to illegal entrepreneurship.

 

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever Murselli are social media activists and were sentenced to between 5 and 5.5 years’ imprisonment on charges of drug possession. None of them is having access to a lawyer of their own choosing and all complaining of ill treatment in police custody.

 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Condemns in the strongest possible terms the arrest and detention of Leyla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev and Hasan Huseyni, and demands their immediate and unconditional release as well as the withdrawal of all charges against them; demands an immediate and thorough investigation into the assault on Ilqar Nasibov, and calls for all those responsible to be brought to justice

 

- Calls on the authorities in Azerbaijan to guarantee the physical and psychological integrity of Leyla Yunus, Arif Yunusov and all human rights defenders in Azerbaijan, and to ensure the urgent provision of suitable medical care, including medication and

Hospitalisation

 

- Calls on the Azerbaijani authorities to cease their harassment and intimidation of civil society organisations, opposition politicians and independent journalists and to refrain from interfering in or undermining their valuable work for the development of democracy in Azerbaijan; also calls on them to ensure that all detainees, including journalists and political and civil society activists, enjoy their full rights to due process, in particular access to a lawyer of their choosing, access to their families, and other fair trial norms

BAHRAIN

Nabeel Rajab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulhadi-al-Khawaja

 

Ibrahim Sharif

 

 

 

 

 

 

 

Naji Fateel

 

 

 

 

 

 

 

Zainab Al-Khawaja

 

Nabeel Rajab is the President of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) and Deputy Secretary General of the International Federation for Human Rights (FIDH). He was convicted to three years in prison in August 2012 on charges of calling for and participating in ‘illegal gatherings’ and ‘disturbing public order’ between February and March 2011. His sentence was reduced to two years in prison on appeal. Before this imprisonment Mr Rajab was repeatedly detained for peacefully expressing criticism of the government during the pro-democracy protests that erupted Bahrain in 2011.

 

On Friday 29 November 2013 Nabeel Rajab had served three-quarters of his two year sentence and had become legally eligible for release. A third request for early release was submitted on 21 January 2014 to the Court, but was rejected.

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has described the detention of Mr Nabeel Rajab as arbitrary.

 

Abdulhadi-al-Khawaja, who has Danish nationality, is the founder of the BCHR and the regional coordinator of Front Line Defenders and Ibrahim Sharif is the Secretary General of the National Democratic Action Society. On 22 June 2011, they were sentenced to life in prison by a special military court. The legal process came to a conclusion after 3 years of appeals and the sentences were upheld.

 

Naji Fateel is a Bahraini human rights activist and a member of the Board of Directors of the Bahraini human rights NGO Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR). He has been imprisoned since 2007, tortured and also under death threats during the period of the Bahraini uprising (dated February 2011)

 

Zainab Al-Khawaja is a human rights defender and leading social media activist in Bahrain. She has been a crucial figure in the pro-democracy uprising that started in Bahrain in February 2011. She has suffered legal harassment, arrest, imprisonment, denial of procedural rights, and undertaken hunger strikes in defence of human rights in Bahrain.

 

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

-Calls for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience, political activists, journalists, human rights defenders and peaceful protesters, including Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, and Zainab Al-Khawaja

 

- Expresses its grave concern regarding the Bahraini authorities’ treatment of Nabeel Rajab and other human rights activists, in addition to their refusal to grant him the early release for which he is eligible in accordance with the law

 

 

Regarding the situation of Mr Rajab, a letter of concern was also sent on 2 October 2014.

BANGLADESH

 

Hana Shams Ahmed

 

Hana Shams Ahmed is the coordinator of the International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC). On 27 August 2014 she and her friend were brutally attacked by 8 to 10 members of Somo Odhikar Andolon during a private visit to Shoilopropat in Bandarban in the Chittagong Hill Tracts. Four members of the police Detective Branch (DB) who were supposedly providing them with security did not intervene, and even disappeared while the assault was taking place.

 

In its Resolution, adopted on , the European Parliament:

 

- Urges the Government of Bangladesh to bring the state security forces, including the police and the RAB, back within the bounds of the law; strongly calls on the Bangladeshi authorities to put an end to the RAB’s impunity by ordering investigations and prosecutions in respect of alleged illegal killings by RAB forces.

 

BURUNDI

 

Pierre Claver Mbonimpa

 

Pierre Claver Mbonimpa is a leading human rights defender and President of the Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH) who was arrested on 15 May 2014 and later charged with ‘threatening the external security of the state’ and ‘threatening the internal security of the state by causing public disorder’ and has been in pre-trial detention since he was taken in for questioning.

 

Mr Mbonimpa’s work in the defence of democracy and human rights in Burundi over the past two decades and more has earned him several international awards and widespread recognition domestically and beyond. The charges against him relate to comments he made on Radio Publique Africaine (RPA) on 6 May 2014 that the youth wing of the ruling party CNDD-FDD, also known as the Imbonerakure, is being armed and sent to the Democratic Republic of Congo (DRC) for military training.

 

The arrest of Pierre Mbonimpa is representative of the mounting risks facing human rights defenders, the harassment of activists and journalists and the arbitrary arrest of opposition party members, which according to human rights groups and the UN Assistant Secretary-General for Human Rights have largely been carried out by the Imbonerakure.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Firmly condemns the detention of human rights defender Pierre Claver Mbonimpa and calls for his immediate unconditional release; expresses concern about his deteriorating state of health and demands that he be given urgent medical assistance

 

 

A letter of concern was also sent in this regard on 18 December 2014.

CAMBODIA AND LAOS

 

Sombath Somphone (Laos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Rainsy and Kem Sokha (Cambodia)

 

 

Sombath Somphone is a human rights and environmental rights activist, civil society leader and co-chair of the 9th Asia-Europe People’s Forum held in Vientiane in October 2012 ahead of the ASEM 9 Summit. He was allegedly the victim of an enforced disappearance on 15 December 2012 in Vientiane. Sombath Somphone’s family have been unable to locate him since that day, despite repeated appeals to the local authorities and searches in the surrounding area.

 

During the visit of the Delegation for relations with the countries of South East Asia and the Association of South East Nations (ASEAN) to Laos on 28 October 2013 the disappearance of Sombath Somphone was raised with the Lao authorities. Crucial questions linked to the case, including whether or not an investigation has been carried out, remain unsolved more than a year after his disappearance and the Lao authorities declined assistance from abroad for the investigation into the disappearance.

 

On 15 December 2013 62 NGOs called for a new investigation into his disappearance and on 16 December 2013 the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances urged the Government of Laos to do its utmost to locate Sombath Somphone, to establish his fate and whereabouts, and to hold the perpetrators accountable. There have been several other cases of enforced disappearances where the whereabouts of nine other people – two women, Kingkeo and Somchit, and seven men, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit, and Sourigna – who were arbitrarily detained by the Lao security forces in November 2009 in various locations across the country remain unknown.

 

Sam Rainsy and Kem Sokha are the Cambodia National Rescue Party (CNRP) leaders who were summoned to appear at the Phnom Penh Municipal Court on 14 January 2014 for questioning. Sam Rainsy and Kem Sokha may be convicted of incitement to civil unrest. The King amnestied Sam Rainsy on 14 July 2013, making it possible for him to return to Cambodia; however, his right to vote and run in the elections was not restored.

 

 

In its Resolution, adopted on 16 January 2014, the European Parliament:

 

- Calls on the Lao Government to clarify the state of the investigation into the whereabouts of Sombath Somphone, to answer the many outstanding questions around Sombath’s disappearance, and to seek and accept assistance from foreign forensic and law enforcement experts

 

- Considers that the lack of reaction from the Lao Government raises suspicions that the authorities could be involved in his abduction.

- Reiterates its call on the Vice-President / High Representative to closely monitor the Lao Government’s investigations into the disappearance of Sombath Somphone

 

- Calls on the Member States to continue raising the case of Sombath Somphone with the Lao Government; stresses that enforced disappearances remain a major impediment to Laos joining the UN Human Rights Council

 

- Urges the Cambodian Government to recognise the legitimate role played by the political opposition in contributing to Cambodia’s overall economic and political development; calls on the Cambodian authorities to immediately drop the summonses issued to the CNRP leaders, Sam Rainsy and Kem Sokha, and union leader Rong Chhun of the Cambodia Independent Teachers’ Association (CITA) and the Cambodian Confederation of Unions (CCFU)

EGYPT

 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, Ahmed Maher and Ahmed Douma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Greste

Mohamed Fahmy

Baher Mohamed

Rena Netjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaa Abdul Fattah

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry, Ahmed Mahe, Yara Sallam and Sana Seif

 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, from the Egyptian Centre for Economic and Social Rights and

Ahmed Maher and Ahmed Douma, leaders of the April 6 movement, are political and civil society activists who were arrested, convicted and held in Tora prison. It has been reported bad conditions of detention and mistreatment in prison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Australian Peter Greste, the Canadian-Egyptian Mohamed Fahmy and the Egyptian Baher Mohamed are three Al Jazeera journalists who were, together and, in absentia, with the Netherlands citizen Rena Netjes, on 23 June 2014 handed down jail sentences of between 7 and 10 years under accusations of ‘falsifying news’ and of belonging to or assisting a terrorist cell. Rena Netjes was falsely accused of working for Al Jazeera.

 

Alaa Abdul Fattah is a prominent activist who played a leading role in the 2011 revolution who was sentenced on 11 June 2014 with others to 15 years’ imprisonment on charges of violating Law 107 on the Right to Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations of 2013 (Protest Law).

 

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry and Ahmed Maher, Yara Sallam and Sana Seif are prominent human rights activists that continue to be detained.

 

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns all acts of violence, terrorism, incitement, harassment, hate speech and censorship; urges all political actors and security forces to show the utmost restraint and avoid provocation, with the aim of avoiding further violence in the best interests of the country; extends its sincere condolences to the families of the victims

 

- Urges the Egyptian interim authorities and security forces to ensure the security of all citizens, irrespective of their political views, affiliation or confession, to uphold the rule of law and respect human rights and fundamental freedoms, to protect the freedoms of association, of peaceful assembly, of expression and of the press, to commit to dialogue and non-violence, and to respect and fulfil the country’s international obligations

 

- Calls for an immediate end to all acts of violence, harassment or intimidation – by state authorities, security forces or other groups – against political opponents, peaceful protesters, trade union representatives, journalists, women’s rights activists, and other civil society actors in Egypt; calls for serious and impartial investigations in such cases and for those responsible to be brought to justice; calls again on the interim government to guarantee that domestic and international civil society organisations, independent trade unions and journalists can operate freely, without government interference, in the country

 

In its Resolution, adopted on 17 July 2014, the European Parliament:

 

- Expresses its deepest concern over a series of recent court decisions in Egypt, including the lengthy jail terms handed down on 23 June 2014 to three Al Jazeera journalists and 11 other defendants tried in absentia, as well as the confirmation of death sentences against 183 people

 

- Calls on the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release all those detained, convicted and/or sentenced for peacefully exercising their rights of freedom of expression and association, as well as all human rights defenders; calls on the Egyptian judiciary to ensure that all court proceedings in the country meet the requirements of a free and fair trial and to ensure respect for defendants’ rights; calls on the Egyptian authorities to order independent and impartial investigations into all allegations of ill-treatment and ensure that all detainees have access to any medical attention they may require

 

ETHIOPIA

 

Andargachew Tsege

 

Andargachew Tsege is a British national and member of the opposition party Ginbot 7, who has apparently been held incommunicado and in an undisclosed location by the Ethiopian authorities since earlier 2014 after being arrested while in transit in Yemen, and then deported to Ethiopia.

 

 

A letter of concern was sent on 7 August 2014 and on 8 October 2014.

IRAN

 

Ms Reyhaneh Jabbari

 

 

 

 

 

Ms Maryam Naghash Zargaran, Mr Saeed Abedinigalangashi, Ms Farhsid Fathi Malayeri, Mr Alireza Sayyedian, Mr Behnam Irani, Mr Amin Khaki, Mr Seyed Abdolreza Ali Hagh Nejad, and the seven members of the "Church of Iran": Mohammad Roghangir, Suroush Saraie, Massoud Rezai, Mehdi Ameruni, Seyed Bijan Farokhpour Haghigi, Eskandar Rezai

 

 

 

 

 

Ms Jabbari was sentenced to death in the Islamic Republic of Iran and she is at risk of imminent execution despite evidence that she has not been granted a fair hearing during the legal procedures that led to her conviction.

The below-mentioned names belong to Iranian citizens of the Christian faith that have been imprisoned, or continue to languish in prison due to their conversion from Islam to Christianity:

 

Ms Maryam Naghash Zargaran who was sentenced to four years in prison in 2013; Mr Saeed Abedinigalangashi who was sentenced to eight years in prison in early 2013; Ms Farhsid Fathi Malayeri who was arrested at her home in Tehran on 26 December 2010 along with at least 22 other Christians, and sentenced in 2012 to six years in prison; Mr Alireza Sayyedian who was convicted in November 2011 and sentenced to a six year (reduced to 3 ½ years in May 2013) imprisonment, 90 lashes and a fine; Mr Behnam Irani who was arrested and tried on two occasions (December 2006, April 2010). Shortly before he was due to be released on 18 October 2011, he was informed by letter that he was required to serve a five year prison sentence imposed back in 2008; Mr Amin Khaki who was arrested in early 2014 and reportedly transferred to the Ministry of Intelligence Security Detention; Mr Seyed Abdolreza Ali Hagh Nejad who was arrested on 5 July 2014 and finally; the seven members of the "Church of Iran" who were arrested on 12 October 2012 in Shiraz and condemned on 16 July 2013 to sentences ranging from one year to six years in prison.

 

 

A letter of concern was sent on 8 October 2014.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 24 September 2014.

MAURITANIA

 

Biram Dah Abeid

 

Biram Dah Abeid is the son of freed slaves and he is engaged in an advocacy campaign to eradicate slavery. In 2008 he founded the Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste). This organisation is seeking to draw attention to the issue and to help take specific cases before courts of law. In addition, Biram Dah Abeid was awarded the United Nations Human Rights Prize for 2013.

 

On 11 November 2014, Biram Dah Abeid was arrested following a peaceful anti-slavery march. He has been charged with calling for a demonstration, participating in a demonstration and belonging to an illegal organisation. Some reports suggest that he is at risk of facing the death penalty. The death penalty is still provided for in the Mauritanian Criminal Code, is not restricted to the most serious crimes, and is imposed following convictions based on confessions obtained under torture.

 

Biram Dah Abeid was voted runner-up in the 2014 Mauritanian presidential elections. His reputation has made him a prime target for the Mauritanian authorities. In fact, his arrest and those of his colleagues represent a crackdown on political opposition as well as civil society.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Condemns strongly the arrest and ongoing detention of anti-slavery activist Biram Dah Abeid and his fellow campaigners, and calls for their immediate release; expresses concern about reports of violence used against some of the activists, and urges the Mauritanian authorities to prosecute those officials who have been involved in the abuse and torture of prisoners

 

- Calls upon the Mauritanian Government to stop using violence against civilians who participate in peaceful public protests and media campaigns in support of Biram Dah

Abeid, to cease its crackdown on civil society and political opposition, and to permit anti-slavery activists to pursue their non-violent work without fear of harassment or intimidation; urges the Mauritanian authorities to allow freedom of speech and assembly, in accordance with international conventions and Mauritania’s own domestic law.

MEXICO

 

Disappearance of 43 teaching students

 

On 26 September 2014, six people, among them three students, were killed when the police opened fire on protesting teaching students from the Escuela Normal (‘Normal School’) of Ayotzinapa in Iguala, Guerrero state. Since then 43 students remain disappeared. According to various sources those students were rounded up and driven away by police officers and handed over to unidentified armed men linked to a drug cartel.

 

According to the Mexican Government, 51 persons linked to the crimes have been arrested; most of them police agents from the municipalities of Iguala and Cocula. On 14 October 2014 the Mexican Attorney-General declared that according to forensic analyses of the 28 bodies found in clandestine graves near Iguala on 4 October 2014 the bodies do not correspond to those of the missing students. The Mexican authorities have captured the suspected main leader of the criminal gang Guerreros Unidos (United Warriors), allegedly involved in the disappearance of the 43 students.

 

The Mayor of Iguala, his wife, and the police chief of Iguala are fugitives from justice and accused of links to the local Guerreros Unidos drug cartel.

 

 

In its Resolution, adopted on 23 October 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the unacceptable forced disappearances and crimes in Iguala and calls on the Mexican authorities to investigate all the crimes, including the finding of 28 bodies in clandestine graves; calls on the relevant authorities to take all necessary steps to act promptly and in a transparent and impartial manner to identify, arrest and bring to justice the perpetrators of the crimes, and calls for those responsible to be identified and prosecuted, using all available information and resources internally and externally and with no margin for impunity; calls for the investigations to be continued until the students have been brought to safety

 

- Extends its sympathy and support to the families and friends of the victims, and to the Mexican people, whom it encourages to continue to fight by peaceful means to defend democracy and the rule of law

 

- Takes note of the detentions that have taken place; calls for the search to be continued for the Mayor of Iguala, his wife and the police chief of Iguala; is deeply concerned at the apparent infiltration of local law enforcement and administrative entities by organised crime.

 

PAKISTAN

 

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar

 

 

 

 

 

 

 

Sawan Masih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Bibi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimsha Masih

 

 

 

 

 

 

Mohammad Asgar

 

 

 

 

 

Masood Ahmad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shama Bibi and Shahbaz Masih

 

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar are a Christian couple who was sentenced to death on 4 April 2014 for allegedly sending a text message insulting the Prophet Mohammed, despite of the fact that the couple denied responsibility and declared that the phone from which the text originated was lost a while before the message was sent.

 

Sawan Masih is a Pakistani Christian from Lahore who was sentenced to death on 27 March 2014 for blasphemy against the Prophet Mohammed. The announcement of allegations against Masih sparked fierce rioting in Joseph Colony, a Christian neighbourhood in the city of Lahore, in which many buildings, including two churches, were burnt down.

 

Asia Bibi is a Christian woman from Punjab who was arrested in June 2009 and received a death sentence in November 2010 on charges of blasphemy. After several years, her appeal has finally reached the high court in Lahore; however for the two first hearings in January and March 2014 the presiding judges appeared to be on leave.

 

Rimsha Masih is a 14-year-old Christian girl who was wrongfully accused in 2012 of desecrating the Quran. She was acquitted after being found to have been framed and the person responsible was arrested. However, she and her family had to leave the country.

 

Mohammad Asghar is a UK citizen with a mental illness living in Pakistan. He was arrested after allegedly sending letters to various officials claiming he was a prophet, and was sentenced to death in January 2014.

 

Masood Ahmad is a 72-year-old UK citizen and member of the Ahmaddiya religious community, who was only recently released on bail after having been arrested in 2012 on charges of citing from the Quran, which is considered as blasphemy in the case of Ahmaddis who are not recognised as Muslims and are forbidden to ‘behave as Muslims’ under Section 298-C of the criminal code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shama Bibi and Shahbaz Masih are Pakistani Christian couple from Punjab province in Pakistan, who have been beaten and then burned to death by a mob under accusations of insulating and desecrating the Muslim holy book.

 

 

 

In its resolution, adopted on 17 April 2014, the European Parliament:

 

- Expresses its deep concern that the controversial blasphemy laws are open to misuse which can affect people of all faiths in Pakistan; expresses its particular concern that use of the blasphemy laws, which were publicly opposed by the late Minister Shahbaz Bhatti and by the late Governor Salman Taseer, is currently on the rise and targets Christians and other religious minorities in Pakistan

 

- Calls on the Pakistani authorities to release prisoners who are convicted on the grounds of blasphemy, and to overrule the death sentences on appeal; calls on the Pakistani authorities to guarantee the independence of the courts, the rule of law and due process in line with international standards on judicial proceedings; calls furthermore on the Pakistani authorities to provide sufficient protection to all those involved in blasphemy cases, including by shielding judges from outside pressure, by protecting the accused and their families and communities from mob violence, and by providing solutions for those who are acquitted but cannot go back to their places of origin

 

- Strongly condemns the application of the death penalty under any circumstances; calls on the Government of Pakistan as a matter of urgency to turn the de facto moratorium on the death penalty into the effective abolition of the death penalty

 

- Calls on the Government of Pakistan to carry out a thorough review of the blasphemy laws and their current application – as contained in Sections 295 and 298 of the Penal Code – for alleged acts of blasphemy, especially in light of the recent death sentences; encourages the government to withstand pressure from religious groups and some opposition political forces to maintain these laws.

 

A letter of concern was sent on 6 November 2014 and on 16 December 2014 regarding the case of Asia Bibi.

 

 

In its resolution, adopted on 27 November 2014, the European Parliament:

 

- Is deeply concerned and saddened by the Lahore High Court’s decision of 16 October 2014 to confirm the death sentence handed down to Asia Bibi for blasphemy; calls on the Supreme Court to start its proceedings on the case swiftly and without delay and to uphold the rule of law and full respect for human rights in its ruling

 

- Strongly condemns the murders of Shama Bibi and Shahbaz Masih and offers its condolences to their families, as well as to the families of all the innocent victims murdered as a result of the blasphemy laws in Pakistan; calls for the perpetrators of these acts to be brought to justice; takes note of the decision of the Punjab government to set up a committee to fast-track the investigation into the killings of Shama Bibi and Shahbaz Masih and to order additional police protection for Christian neighbourhoods in the province; underlines, however, the need to end the climate of impunity and for broader reforms in order to address the issue of violence against religious minorities, which remains pervasive in Pakistan

 

RUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikhail Kosenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Nemtov and Aleksei Navalny

 

 

 

 

 

Ilya Yashin, Gleb Fetisov and Yevgeny Vitishko

 

 

Bolotnaya Square demonstration took place on 6 May 2012 in which, as reported by several international and Russian human rights organizations, excessive use of violence and disproportionate measures have been used leading to the arrest and detention of hundreds of "anti-government" protesters.

 

Mikhail Kosenko is an activist who was sentenced to forced psychiatric treatment by a Russian court due to his involvement at the Bolotnaya Square demonstration. In addition, on 24 February 2014 Russian judicial authorities handed down guilty verdict against eight of those demonstrators, ranging from a suspended sentence to four years’ imprisonment, following three more severe prison sentences in 2013.

 

Boris Nemtov and Aleksei Navalny are opposition leaders who were sentenced to 10-day jail terms. Moreover, Aleksei Navalny has been placed under house arrest for two months and on 5 March 2014 was fitted with an electronic bracelet to monitor his activities.

 

Ilya Yashin is the leader of the Solidarity movement, Gleb Fetisov is the co-chair of the Alliance of Greens and Social Democrats, and Yevgeny Vitishko is an ecological activist and pre-eminent member of Yabloko. All of them belong to opposition parties and movements and have been subject to harassment by the Russian authorities and detained under various allegations.

 

 

In its Resolution, adopted on 13 March 2014, the European Parliament:

 

- Calls on the Russian judicial authorities to reconsider the sentences in the appeal process and to release the eight demonstrators, as well as Bolotnaya prisoner Mikhail Kosenko, who was sentenced to forced psychiatric treatment

 

- Expresses, equally, its deep concern over the detention of a large number of peaceful protesters following the Bolotnaya verdicts and calls for the dropping of all charges against the protesters; calls, furthermore, on the Russian Government to respect the rights of all citizens to exercise their fundamental freedoms and universal human rights

SERBIA

 

The case of accused war criminal Šešelj

 

 

Vojislav Šešelj is the president of the Serbian Radical Party who is indicted before the ICTY for persecutions on political, racial or religious grounds, deportation, inhumane acts (forcible transfer) (crimes against humanity), and for murder, torture, cruel treatment, wanton destruction of villages or devastation not justified by military necessity, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion or education, plunder of public or private property (violations of the laws or customs of war) in Croatia, Bosnia and Herzegovina and parts of Vojvodina (Serbia), committed between 1991 and 1993.

 

On 6 November 2014, after more than eleven years of detention and while his trial is still ongoing, the Trial Chamber of the Tribunal issued an order proprio motu for the provisional release of Šešelj on the grounds of the deterioration of his health, subject to the conditions that he: (i) does not influence witnesses and victims; and (ii) appears before the Chamber as soon as it so orders.

 

Following his return to Serbia Šešelj made several public speeches in Belgrade in which he emphasised that he will not voluntarily return to the Tribunal when requested to do so, thereby announcing his intention to violate one of the two conditions under which he was released.

 

In his public statements Šešelj repeatedly called for the creation of ‘Greater Serbia’, publicly stating claims on neighbouring countries, including EU Member State Croatia, and inciting hatred against non-Serb people. In a press release he congratulated the Serbian Chetniks on the ‘liberation’ of Vukovar, on the 23rd anniversary of the fall of that Croatian city to Serbian paramilitary forces and the Yugoslav army in 1991 and the associated atrocities, thereby violating the requirement not to influence the victims.

 

In its Resolution, adopted on 27 November 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns Šešelj’s warmongering, incitement to hatred and encouragement of territorial claims and his attempts to derail Serbia from its European path; deplores his provocative public activities and wartime rhetoric since his provisional release, which have reopened the victims’ psychological wounds from the war and the atrocities of the early 1990s; stresses that Šešelj’s recent statements could have the effect of undermining the progress made in regional cooperation and reconciliation and subverting the efforts of recent years

 

- Reminds the Serbian authorities of their obligations under the framework for cooperation with the ICTY and of Serbia’s obligations as an EU candidate country; notes with concern that the absence of an adequate political reaction and legal response by the Serbian authorities regarding Šešelj’s behaviour undermines the trust of the victims in the judicial process; encourages the Serbian authorities and the democratic parties to condemn any public manifestation of hate speech or wartime rhetoric and to promote the protection of minority and cultural rights; asks the Serbian authorities to investigate whether Šešelj has violated Serbian law and to strengthen and fully apply the legislation outlawing hate speech, discrimination and incitement to violence; supports all political parties, NGOs and individuals in Serbia that fight against hate speech.

 

SUDAN

 

Meriam Yahia Ibrahim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Amin Mekki Medani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farouk Abu Issa

Farah Ibrahim Mohamed Alagar

 

Meriam Yahia Ibrahim is the daughter of an Ethiopian Christian mother and a Sudanese Muslim father, who was raised as a Christian. In 2013 she was accused of adultery by her father’s side of the family after they reported her to the authorities for her marriage to a Christian man. In addition, an accusation of apostasy was added in December 2013. The verdict of the court of first instance was delivered on 12 May 2014, sentencing Meriam Ibrahim, then eight months pregnant, to a hundred lashes on charges of adultery and to death by hanging on charges of apostasy, but giving her three days to renounce Christianity.

Meriam Ibrahim was convicted under Islamic sharia law, in force in Sudan since 1983, which outlaws conversions on pain of death. On 15 May 2014 the verdict was reconfirmed, as Meriam Ibrahim chose not to convert to Islam. On 27 May 2014 Meriam Ibrahim gave birth to a baby girl, Maya, in prison. It is alleged that Meriam Ibrahim’s legs were kept in shackles and chains while she was in labour, seriously endangering the health of both mother and child. On 5 May 2014 her case was successfully transferred to the Appeal Court.

Meriam Ibrahim was released from Omdurman Women’s Prison on 23 June 2014 after the Appeal Court found her not guilty of both charges, but she was arrested again at Khartoum airport as the family was about to depart for the USA, for allegedly attempting to leave the country with forged travel documents issued by the South Sudan Embassy in Khartoum. Meriam Ibrahim was freed again on 26 June 2014 and took refuge in the United States embassy with her family, and negotiations are ongoing to enable her to leave Sudan, where she faces death threats from extremist Muslims.

 

Dr Amin Mekki Medani is a 76 year-old renowned human rights activist and former President of the Sudan Human Rights Monitor (SHRM) who was arrested by the Sudanese National Intelligence and Security Services (NISS) on 6 December 2014 at his house in Khartoum. The NISS allegedly refused to allow him to take his medication with him when he was arrested despite his poor health.

 

Dr Medani symbolises a strong commitment to human rights, humanitarianism and the rule of law, having held high-level positions within a range of different national and international institutions, including the Sudan judiciary, the democratic transitional government of Sudan (as Cabinet Minister for Peace), and the UN. He has represented victims of violations and has persistently spoken out against abuse of power, and was awarded the ‘Heroes for Human Rights Award 2013’ by the EU Delegation in Sudan for his local and international efforts in promoting human rights.

 

Dr Medani was arrested shortly after his return from Addis Ababa, having signed the ‘Sudan Call’ on behalf of civil society organisations – a commitment to work towards the end of the conflicts raging in different regions of Sudan and towards legal, institutional and economic reforms.

 

Farouk Abu Issa, the leader of the opposition National Consensus Forum, and Dr Farah Ibrahim Mohamed Alagar were arrested in a similar manner, on 6 and 7 December 2014 respectively, following their involvement with the ‘Sudan Call’.

 

In its Resolution, adopted on 17 July 2014, the European Parliament:

 

- Condemns the unjustified detention of Meriam Ibrahim; calls on the Government of Sudan to repeal all legislation that discriminates on grounds of gender or religion and to protect the religious identity of minority groups

 

- Stresses that it is degrading and inhumane for a pregnant woman to give birth while chained and physically detained; calls on the Sudanese authorities to ensure that all pregnant women and labouring women in detention receive appropriate and safe maternal and newborn health care

 

- Reaffirms that freedom of religion, conscience or belief is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone; strongly condemns all forms of violence and intimidation that impair the right to have or not to have, or to adopt, a religion of one’s choice, including the use of threats, physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to renounce their religion or to convert; highlights the fact that adultery and apostasy are acts which should not be considered to be crimes at all.

 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the arbitrary arrest and detention of Dr Medani and other peaceful activists as an unlawful breach of their peaceful and legitimate political and human rights activities; calls for their immediate and unconditional release.

 

SYRIA AND IRAQ

 

James Foley, Steven Sotloff and David Haines

 

James Foley and Steven Sotloff were American journalists, and David Haines was a British aid worker. They were abducted in 2013 and in 2012 in the case of Mr Foley in Syria and held hostage by the Islamic State until 2014 when they were murdered.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the murders of the journalists James Foley and Steven Sotloff and the aid worker David Haines by IS, and expresses grave concern for the safety of others still being held captive by the extremists; expresses its deep sympathy and condolences to the families of these victims and to the families of all victims of the conflict.

 

SYRIA

 

Razan Zeitouneh

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi

(Buolos

Yazigi and John Ibrahim)

 

 

 

Paolo Dall’Oglio

 

 

 

 

 

Frans van der Lugt

 

 

 

 

 

 

Bassel Safadi Khartabil

 

Razan Zeitouneh is a Syrian human rights defender, writer and winner of the Sakharov Prize in 2011, who was abducted alongside her husband and other human rights defenders in Damascus in December 2013 and their fate remains unknown.

 

 

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi are bishops from Assyrian Orthodox and the Greek Orthodox respectively, who have been kidnapped in the context of harassment, arrest, torture or disappearance against peaceful civil society activists, human rights defenders, religious figures by the Syrian regime and increasingly also of the several rebel groups. Paolo Dall’Oglio is another religious figure who has been missing since July 2013.

 

 

 

 

Dutch Jesuit Father Frans van der Lugt had been living in Syria for many decades and was well known for refusing to leave the besieged city of Homs. He was beaten and shot dead by gunmen on 7 April 2014.

 

 

Bassel Safadi Khartabil is a 34 year-old fervent defender of a free Internet and promoter of open source culture. He has been held prisoner since 15 March 2012 by the Syrian regime of Bashar al-Assad.

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Calls for the immediate, unconditional and safe release of all political prisoners, medical personnel, humanitarian workers, journalists, religious figures and human rights activists, including 2011 Sakharov Prize winner Razan Zeitouneh, and for coordinated EU action to secure her release; calls on all parties to ensure their safety; urges the Syrian Government to grant immediate and unfettered access to all its detention facilities for international documentation bodies, including the UN Commission of Inquiry on Syria.

 

 

In its Resolution, adopted on 17 April 2014, the European Parliament:

 

- Condemns in the strongest possible terms the killing of Father Frans Van der Lugt, an inhumane act of violence against a man who stood by the people of Syria amid sieges and growing difficulties; pays tribute to his work, which extended beyond the besieged city of Homs and continues to help hundreds of civilians with their everyday survival needs

 

- Recalls the pressing need to release all political detainees, civil society activists, humanitarian aid workers, religious figures (including Father Paolo Dall’Oglio, Greek Orthodox Bishop Boulos Yazigi and Assyrian Orthodox Bishop John Ibrahim), journalists and photographers held by the regime or by rebel fighters, and to grant independent monitors access to all places of detention; urges once again the EU and its Member States to make all possible efforts to achieve the release of 2011 Sakharov Prize winner Razan Zaitouneh and of all other human rights activists in Syria, including internet activist Bassel Safadi Khartabil.

 

UKRAINE

 

Yulya Tymoshenko

 

Yulia Tymoshenko is one of Ukraine's most high-profile political figures. In 2011 she was convicted due to a gas deal arranged and agreed with Russia and given a seven-year sentence on charges of abuse of power; charges that apparently were politically motivated.

 

 

In its resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Calls on President Yanukovych to order a stop to these practices and demands the immediate and unconditional release and political rehabilitation of all the demonstrators and political prisoners illegally detained, including Yulya Tymoshenko; calls for the setting-up of an independent investigative committee under the auspices of a recognised international body, such as the Council of Europe, in order to investigate all the human rights violations that have taken place since the demonstrations began.

UZBEKISTAN

 

Human rights activists: Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Kholdorov,

Nosim Isakov, Gaybullo Jalilov, Nuriddin Jumaniyazov, Matluba Kamilova, Ganikhon

Mamatkhanov, Chuyan Mamatkulov, Zafarjon Rahimov, Yuldash Rasulov, Bobomurod

Razzokov, Fahriddin Tillaev and Akzam Turgunov

 

Journalists:

Solijon Abdurakhmanov, Muhammad Bekjanov, Gayrat Mikhliboev, Yusuf Ruzimuradov, and Dilmurod Saidov

 

Peaceful political opposition activists: Murod Juraev, Samandar Kukanov, Kudratbek Rasulov and Rustam Usmanov

 

Three independents religious figures: Ruhiddin Fahriddinov, Hayrullo Hamidov and Akram Yuldashev

 

 

The exercise of the right to freedom of expression has been deteriorated in the country. The mentioned group of people, fifteen well-known human rights activists, five journalists, four peaceful political opposition activists and three independent religious figures have been imprisoned for no reason other than exercising peacefully their right to freedom of expression.

 

In addition, peaceful protesters including, Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin Musaev, Davron Tojiey and Ravshanbek Vafoev were shot and killed by governmental forces.

 

In its Resolution, adopted on 23 October 2014, the European Parliament:

 

- Calls for the immediate and unconditional release of all persons imprisoned on politically motivated charges, held for peaceful expression of their political views, civil society activism, journalistic activity or religious views.

VENEZUELA

 

Leopoldo Lopez

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Ceballos, Vicencio Scarano and Salvatore Lucchese

 

 

Juan Carlos Caldera, Ismael García and Richard Mardo

 

 

 

 

Sairam Rivas, Cristian Gil and Manuel Cotiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Corina Machado

 

Leopoldo López is the opposition leader who was arbitrarily detained on 18 February 2014 on charges of conspiracy, instigating violent demonstrations, arson and damage to property. Since his detention he has suffered physical and psychological torture and undergone solitary confinement.

 

Daniel Ceballos and Vicencio Scarano are opposition mayors and Salvatore Lucchese is a police office. They have been arrested for failing to end protests and civil rebellion in their cities, and have been sentenced to several years in prison. In addition, Juan Carlos Caldera, Ismael García and Richard Mardo who are opposition congressmen are facing investigations and trial proceedings aimed at their suspension and disqualification from Congress.

 

Sairam Rivas is the president of the Students’ Centre of the School of Social Work at the Central University of Venezuela. She has been unjustly held on premises belonging to the Bolivarian Intelligence Service for more than 120 days together with Cristian Gil and Manuel Cotiz. They have been subjected to torture and ill-treatment in connection with the protests that took place between February and May 2014, having been accused of the offences of instigating crimes and using minors to commit crimes.

 

María Corina Machado is a Member of the National Assembly who had obtained the largest popular vote in Venezuela. In March 2014 she was unlawfully and arbitrarily removed from office, deprived of her mandate and expelled from Parliament by the President of the National Assembly, Diosdado Cabello, who accused her of treason because she had spoken out against the massive and systematic violation of human rights in Venezuela before the Permanent Council of the OAS. In the course of her political and parliamentary activity María Corina Machado was subjected to a series of criminal proceedings, political persecution, threats, intimidation, harassment and even physical violence from government supporters inside the Chamber of the National Assembly. In addition, she was recently charged with attempting to assassinate President Maduro and may face up to 16 years in prison.

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Urges the immediate release of those arbitrarily detained prisoners, in line with the demands made by several UN bodies and international organisations

 

- Strongly condemns the political persecution and repression of the democratic opposition, the violations of freedom of expression and of demonstration, and the existence of media and web censorship

 

- Strongly condemns the use of violence against protesters; expresses its sincere condolences to the families of the victims; calls on the Venezuelan authorities to investigate these crimes and to hold those responsible fully accountable with no margin of impunity.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2014 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Burundi

18.09.2014

Burundi, in particular the case of Pierre Claver Mbonimpa

Egypt

06.02.2014

Situation in Egypt

Egypt

13.03.2014

Security and human trafficking in Sinai

Egypt

17.07.2014

Freedom of expression and assembly in Egypt

Libya

18.09.2014

Situation in Libya

Mauritania

18.12.2014

Mauritania, in particular the case of Biram Dah Abeid

Nigeria

17.07.2014

Nigeria, recent attacks by Boko Haram

Nigeria and Uganda

13.03.2014

Launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou

Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

South Sudan

16.01.2014

Situation in South Sudan

South Sudan

13.11.2014

Humanitarian situation in South Sudan

Sudan

17.07.2014

Sudan, the case of Meriam Yahia Ibrahim

Sudan

18.12.2014

Sudan: the case of Dr Amin Mekki Medani

Americas

Ecuador

17.12.2014

Tariff treatment for goods originating from Ecuador

Mexico

23.10.2014

Disappearance of 43 teaching students in Mexico

Venezuela

18.12.2014

Persecution of the democratic opposition in Venezuela

Asia

Azerbaijan

18.09.2014

Persecution of human rights defenders in Azerbaijan

Bangladesh

16.01.2014

Recent Elections on Bangladesh

Bangladesh

18.09.2014

Human rights violations in Bangladesh

Cambodia and Laos

16.01.2014

Situation of rights defenders and opposition activists in Cambodia and Laos

Georgia

18.12.2014

Conclusion of the Association agreement with Georgia

Japan

17.04.2014

Negotiation of the EU-Japan strategic partnership agreement

North Korea

17.04.2014

Situation in North Korea

Pakistan

17.04.2014

Pakistan: recent cases of persecution

Pakistan

27.11.2014

Pakistan: blasphemy laws

Thailand

06.02.2014

Situation in Thailand

Uzbekistan

23.10.2014

Human rights in Uzbekistan

Europe

Moldova

13.11.2014

Association agreement between the European Union and the Republic of Moldova

Ukraine

06.02.2014

Situation in Ukraine

Ukraine

17.07.2014

Situation in Ukraine

Ukraine

18.09.2014

Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia relations

Russia

13.03.2014

Russia: sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events

Russia

23.10.2014

Closing down of Memorial (Sakharov Prize 2009) in Russia

Russia

06.02.2014

EU-Russia summit

Serbia

27.11.2014

Serbia: the case of accused war criminal Šešelj

Transnistrian region

06.02.2014

Right to education in the Transnistrian region

Middle East

Bahrain

06.02.2014

Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif

Iraq

17.07.2014

Situation in Iraq

Iraq

27.11.2014

Iraq: kidnapping and mistreatment of women

Iraq

27.02.2014

Situation in Iraq

Iraq and Syria

18.09.2014

Situation in Iraq and Syria and the IS offensive including the persecution of

minorities

Syria

06.02.2014

Situation in Syria

Syria

17.04.2014

Syria: situation of certain vulnerable communities

Iran

03.04.2014

EU strategy towards Iran

Israel-Palestine

17.07.2014

Escalation of violence between Israel and Palestine

Israel-Palestine

18.09.2014

Israel-Palestine after the Gaza war and the role of the EU

Cross-cutting issues

LGBTI

16.01.2014

Recent move to criminalise LGBTI people

Female genital mutilation

06.02.2014

Elimination of female genital mutilation

25th Session of the UN Human Rights Council

13.03.2014

EU priorities for the 25th session of the UN Human Rights Council

Right to food

27.11.2014

Child undernutrition in developing countries

Rights of the child

27.11.2014

25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child

Religious and cultural differences

17.04.2014

Resolution on EU foreign policy in a world of cultural and religious differences

Crime of aggression

17.07.2014

Crime of Aggression

Use of armed drones

27.02.2014

The use of armed drones

Arms Trade Treaty

05.02.2014

Ratification of the Arms Trade Treaty

EU and global development framework after 2015

25.11.2014

The EU and the global development framework after 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Мария Габриел, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ramona Nicole Mănescu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Patricija Šulin

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.

(2)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf

(4)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf

(5)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf

(6)

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/

(7)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf

(8)

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/

(9)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf

(10)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260

(12)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf

(13)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0226.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.

(19)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0420.

(20)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.

(21)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.

(22)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.

(23)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.

(24)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.

(25)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.

(26)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.

(27)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.

(28)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.

(29)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.

(30)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf

(31)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200

(32)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF

(33)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf

(34)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement

(35)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.

(36)

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf

(37)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/G1408606.pdf?OpenElement

(38)

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf

(39)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf

(40)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EL:PDF

(41)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0274.

(42)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(43)

http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf

(44)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF

(45)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf

(46)

http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty

(47)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.el08.pdf

(48)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf

(49)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf

(50)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)

(51)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)

(52)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27

(53)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT

(54)

http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf

(55)

SWD(2015)0182.

(56)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.

(57)

Πηγή: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf

(58)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf

(59)

Πηγή: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf

(60)

Πηγή: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html

(61)

Βλέπε παράγραφο 7, εδάφια 2 και 3 του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου