Процедура : 2013/0422(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0345/2015

Внесени текстове :

A8-0345/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0424

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 170kWORD 72k
30.11.2015
PE 541.427v02-00 A8-0345/2015

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Роберта Мецола

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (18079/2013),

–  като взе предвид проекта за Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18078/2013),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 74 и член 78, параграфи 1 и 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0027/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0345/2015),

1.  дава своето одобрение за сключване на Договореността;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

Lorenzo Fontana

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

3

-

ENF

NI

Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

Udo Voigt

0

0

-

-

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност