Postup : 2013/0422(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0345/2015

Předložené texty :

A8-0345/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0424

DOPORUČENÍ     ***
PDF 154kWORD 68k
30.11.2015
PE 541.427v02-00 A8-0345/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Roberta Metsola

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (18079/2013),

–  s ohledem na návrh Ujednání mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (18078/2013),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 74, čl. 78 odst. 1 a 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0027/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0345/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

Lorenzo Fontana

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

3

-

ENF

NI

Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

Udo Voigt

0

0

-

-

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  : zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí