Procedure : 2013/0422(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0345/2015

Indgivne tekster :

A8-0345/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0424

HENSTILLING     ***
PDF 150kWORD 63k
30.11.2015
PE 541.427v02-00 A8-0345/2015

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen

mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Roberta Metsola

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen

mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (18079/2013),

–  der henviser til udkast til ordning mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (18078/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 74 og artikel 78, stk. 1 og 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0027/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, samt artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0345/2015),

1.  godkender indgåelsen af ordningen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

Lorenzo Fontana

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

3

-

ENF

NI

Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

Udo Voigt

0

0

-

-

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik