Procedūra : 2013/0422(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0345/2015

Pateikti tekstai :

A8-0345/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0424

REKOMENDACIJA     ***
PDF 156kWORD 67k
30.11.2015
PE 541.427v02-00 A8-0345/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto

(18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Roberta Metsola

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto

(18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (18079/2013),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų projektą (18078/2013),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 74 straipsnį, 78 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0027/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0345/2015),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos prieglobsčio paramos biurui ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos parlamentams ir vyriausybėms.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

Lorenzo Fontana

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

3

-

ENF

NI

Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

Udo Voigt

0

0

-

-

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika