ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

  30.11.2015 - (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE)) - ***

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajkyňa: Roberta Metsola

  Postup : 2013/0422(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0345/2015
  Predkladané texty :
  A8-0345/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

  (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (18079/2013),

  –  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18078/2013),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 74 a článkom 78 ods. 1 a 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0027/2014),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0345/2015),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskemu podpornému úradu pre azyl a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  23.11.2015

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  53

  3

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  53

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  Verts/ALE

  Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

  Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

  Lorenzo Fontana

  Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

  Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  3

  -

  ENF

  NI

  Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

  Udo Voigt

  0

  0

  -

  -

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa