Процедура : 2015/0905(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2015

Внесени текстове :

A8-0346/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0452

ДОКЛАД     
PDF 166kWORD 71k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

(C8–0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

PR_NLE_Members

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

(C8–0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) от 24 септември 2015 г. за подновяване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари за още един петгодишен мандат (C8-0315/2015),

–  като взе предвид член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0346/2015),

A.  като има предвид, че първият председател на ESMA беше назначен от Съвета на надзорниците на ESMA през 2011 г., след открита процедура за подбор, с мандат от пет години, в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

Б.  като има предвид, че член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 предвижда, че Съветът на надзорниците на ESMA, като вземе предвид оценката, посочена в същия член, може еднократно да поднови мандата на председателя на ESMA, при условие, че това бъде утвърдено от Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 24 септември 2015 г. Съветът на надзорниците на ESMA предложи да поднови мандата на Стивън Майор, действащ председател на ESMA, за още един петгодишен мандат, и уведоми съответно Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че на 17 ноември 2015 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Стивън Майор, действащ председател на ESMA, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението за подновяване на мандата на Стивън Майор, като председател на ESMA, за още един петгодишен мандат;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, ESMA и правителствата на държавите членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация - Политика за поверителност