Procedure : 2015/0905(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2015

Indgivne tekster :

A8-0346/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0452

BETÆNKNING     
PDF 142kWORD 66k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) tilsynsråd af 24. september 2015 om at forlænge mandatperioden for formanden for ESMA i yderligere en femårig periode (C8-0315/2015),

–  der henviser til artikel 48, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2015),

A.  der henviser til, at den første formand for ESMA blev udpeget af ESMA's tilsynsråd i 2011 for en periode på fem år efter en åben udvælgelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010;

B.  der henviser til, at ESMA's tilsynsråd i henhold til artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 og under hensyntagen til den i bestemmelsen omhandlede evaluering kan forlænge embedsperioden for formanden for ESMA én gang, forudsat at forlængelsen bekræftes af Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at ESMA's tilsynsråd den 24. september 2015 foreslog at forlænge embedsperioden for den siddende formand for ESMA, Steven Maijoor, med yderligere en femårsperiode og informerede Europa-Parlamentet herom;

D.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 17. november 2015 afholdt en høring med Steven Maijoor, den siddende formand for ESMA, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender forslaget om en forlængelse af Steven Maijoors embedsperiode som formand for ESMA i yderligere en femårsperiode;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, ESMA og medlemsstaternes regeringer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik