Menettely : 2015/0905(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0452

MIETINTÖ     
PDF 137kWORD 66k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ESMAn hallintoneuvoston 24. syyskuuta 2015 päivätyn ehdotuksen ESMAn puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella (C8‑0315/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(1) 48 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0346/2015),

A.  ottaa huomioon, että ESMAn hallintoneuvosto nimitti ESMAn ensimmäisen puheenjohtajan vuonna 2011 avoimen valintamenettelyn jälkeen viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1095/2010 48 artiklan 4 kohdassa säädetään, että ESMAn hallintoneuvosto voi kyseisessä kohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa puheenjohtajan toimikautta kerran, jos siihen saadaan Euroopan parlamentin vahvistus;

C.  ottaa huomioon, että ESMAn hallintoneuvosto ehdotti 24. syyskuuta 2015 ESMAn nykyisen puheenjohtajan Steven Maijoorin toimikauden jatkamista toisella viiden vuoden kaudella ja ilmoitti siitä asianmukaisesti Euroopan parlamentille;

D.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 17. marraskuuta 2015 ESMAn nykyisen puheenjohtajan Steven Maijoorin kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy ehdotuksen ESMAn nykyisen puheenjohtajan Steven Maijoorin toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, ESMAlle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

5

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö