Eljárás : 2015/0905(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0346/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0346/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0452

JELENTÉS     
PDF 146kWORD 70k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról

(C8‑0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról

(C8‑0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) felügyeleti tanácsának 2015. szeptember 24-i javaslatára az ESMA elnöke hivatali idejének újabb öt évre történő meghosszabbításáról (C8-0315/2015),

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 48. cikkének (4) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8‑0346/2015),

A.  mivel az ESMA első elnökét 2011-ben nyílt pályázati eljárást követően az ESMA felügyeleti tanácsa nevezte ki ötéves hivatali időre, az 1095/2010/EU rendelet 48. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

B.  mivel az 1095/2010/EU rendelet 48. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a felügyeleti tanács – az [e rendelkezésben hivatkozott] értékelést figyelembe véve – egy alkalommal meghosszabbíthatja az elnök megbízatását, az Európai Parlament megerősítésétől függően”;

C.  mivel az ESMA felügyeleti tanácsa 2015. szeptember 24-én javasolta Steven Maijoor, az ESMA hivatalban lévő elnöke hivatali idejének újabb öt évre történő meghosszabbítását, és ennek megfelelően tájékoztatta az Európai Parlamentet;

D.  mivel 2015. november 17-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Steven Maijoort, az ESMA hivatalban lévő elnökét, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  jóváhagyja a Steven Maijoor, az ESMA elnöke hivatali idejének újabb ötéves időszakra történő meghosszabbítására irányuló javaslatot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ESMA-nak, valamint a tagállamok kormányainak.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

1.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

5

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat