Pranešimas - A8-0346/2015Pranešimas
A8-0346/2015

PRANEŠIMAS dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimo

1.12.2015 - (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Procedūra : 2015/0905(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0346/2015
Pateikti tekstai :
A8-0346/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimo

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 24 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Priežiūros tarybos pasiūlymą pratęsti ESMA pirmininko kadenciją dar penkeriems metams (C8-0315/2015),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisykles,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0346/2015),

A.  kadangi pirmą ESMA pirmininką ESMA Priežiūros taryba paskyrė 2011 m., surengus atviros atrankos procedūrą, penkerių metų kadencijai, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 48 straipsnio 2 dalies nuostatų;

B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 48 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ESMA Priežiūros taryba, atsižvelgdama į toje nuostatoje nurodytą vertinimą, gali vieną kartą pratęsti ESMA pirmininko kadenciją, jeigu tam pritaria Europos Parlamentas;

C.  kadangi 2015 m. rugsėjo 24 d. ESMA Priežiūros taryba pateikė pasiūlymą pratęsti dabartinio ESMA pirmininko Steveno Maijooro kadenciją dar penkeriems metams ir atitinkamai apie tai pranešė Europos Parlamentui;

D.  kadangi 2015 m. lapkričio 17 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su dabartiniu ESMA pirmininku Stevenu Maijooru, per kurį pirmininkas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komitetų narių pateiktus klausimus;

1.  pritaria pasiūlymui pratęsti ESMA pirmininko Steveno Maijooro kadenciją dar penkeriems metams;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, ESMA ir valstybių narių vyriausybėms.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

5

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.