Procedūra : 2015/0905(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0346/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0346/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0452

ZIŅOJUMS     
PDF 148kWORD 297k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) Uzraudzības padomes 2015. gada 24. septembra priekšlikumu pagarināt EVTI priekšsēdētāja pilnvaru termiņu vēl uz pieciem gadiem (C8-0315/2015),

–  ņemot vērā 48. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(1),

–  ņemot vērā Reglamentu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0346/2015),

A.  tā kā pirmo EVTI priekšsēdētāju Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, iecēla amatā 2011. gadā uz piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 48. panta 2. punktu;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1095/2010 48. panta 4. punktā ir noteikts, ka EVTI priekšsēdētāja pilnvaru termiņu EVTI Uzraudzības padome, ņemot vērā šajā punktā minēto izvērtējumu, var vienreiz pagarināt, ja tā saņem Eiropas Parlamenta apstiprinājumu;

C.  tā kā 2015. gada 24. septembrī EVTI Uzraudzības padome ierosināja pagarināt pašreizējā EVTI priekšsēdētāja Steven Maijoor pilnvaru termiņu vēl uz pieciem gadiem un par to attiecīgi informēja Eiropas Parlamentu;

D.  tā kā 2015. gada 17. novembrī Ekonomikas un monetārā komiteja rīkoja pašreizējā EVTI priekšsēdētāja Steven Maijoor uzklausīšanu, kuras sākumā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komiteju locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina priekšlikumu pagarināt Steven Maijoor pilnvaru termiņu EVTI priekšsēdētāja amatā vēl uz pieciem gadiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai, EVTI un dalībvalstu valdībām.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

5

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika