Postup : 2015/0905(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0346/2015

Predkladané texty :

A8-0346/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0452

SPRÁVA     
PDF 151kWORD 71k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) z 24. septembra 2015 predĺžiť funkčné obdobie predsedu ESMA o ďalšie päťročné obdobie (C8-0315/2015),

–  so zreteľom na článok 48 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0346/2015),

A.  keďže v roku 2011 v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 Rada orgánov dohľadu ESMA vymenovala prvého predsedu ESMA na základe otvoreného výberového konania na funkčné obdobie piatich rokov;

B.  keďže článok 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 stanovuje, že Rada orgánov dohľadu ESMA môže po zohľadnení hodnotenia uvedeného v tomto ustanovení predĺžiť funkčné obdobie predsedu ESMA jedenkrát s výhradou potvrdenia Európskym parlamentom;

C.  keďže 24. septembra 2015 Rada orgánov dohľadu ESMA navrhla predĺžiť funkčné obdobie úradujúcemu predsedovi ESMA Stevenovi Maijoorovi o ďalšie päťročné obdobie a informovala o tom Európsky parlament;

D.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 17. novembra 2015 vypočutie úradujúceho predsedu ESMA Stevena Maijoora, počas ktorého Steven Maijoor predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh predĺžiť funkčné obdobie Stevena Maijoora ako predsedu ESMA o ďalšie päťročné obdobie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, ESMA a vládam členských štátov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

1.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia