Postup : 2015/0903(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0347/2015

Předložené texty :

A8-0347/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0450

ZPRÁVA     
PDF 148kWORD 69k
1.12.2015
PE 571.710v02-00 A8-00347/2015

o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ze dne 8. září 2015 na prodloužení funkčního období předsedy orgánu EBA o dalších pět let (C8-0313/2015),

–  s ohledem na čl. 48 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0347/2015),

A.  vzhledem k tomu, že první předseda orgánu EBA byl radou orgánů dohledu orgánu EBA jmenován v roce 2011 po otevřeném výběrovém řízení na pětileté funkční období v souladu s čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 4 nařízení (EU) č. 1093/2010 stanoví, že rada orgánů dohledu orgánu EBA může s ohledem na hodnocení uvedené v tomto ujednání funkční období předsedy orgánu EBA jednou prodloužit, přičemž toto prodloužení musí potvrdit Evropský parlament;

C.  vzhledem k tomu, že dne 8. září 2015 navrhla rada orgánů dohledu orgánu EBA prodloužení funkčního období Andrei Enrii zastávajícího úřad předsedy orgánu EBA o další pětileté období a informovala o svém návrhu Evropský parlament;

D.  vzhledem k tomu, že dne 17. listopadu 2015 Hospodářský a měnový výbor uspořádal s úřadujícím předsedou orgánu EBA Andreou Enriou slyšení, na němž předseda poté, co přednesl úvodní projev, zodpověděl dotazy členů výboru;

1.  schvaluje návrh na prodloužení funkčního období Andrei Enrii jakožto předsedy orgánu EBA o dalších pět let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, orgánu EBA a vládám členských států.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

1.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

Úř. věst. C 331, 15.12.2010, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí