JELENTÉS az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról

1.12.2015 - (C8‑0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Roberto Gualtieri

Eljárás : 2015/0903(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0347/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0347/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról

(C8‑0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság (EBH) felügyeleti tanácsának 2015. szeptember 8-i javaslatára az EBH elnöke hivatali idejének újabb öt évre történő meghosszabbításáról (C8-0313/2015),

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] 48. cikkének (4) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8‑0347/2015),

A.  mivel az EBH első elnökét 2011-ben nyílt pályázati eljárást követően az EBH felügyeleti tanácsa nevezte ki ötéves hivatali időre, az 1093/2010/EU rendelet 48. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

B.  mivel az 1093/2010/EU rendelet 48. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EBH felügyeleti tanácsa – az e rendelkezésben hivatkozott értékelést figyelembe véve – egy alkalommal meghosszabbíthatja az elnök megbízatását, az Európai Parlament megerősítésétől függően;

C.  mivel az EBH felügyeleti tanácsa 2015. szeptember 8-án javasolta Andrea Enria, az EBH hivatalban lévő elnöke hivatali idejének újabb öt évre történő meghosszabbítását, és ennek megfelelően tájékoztatta az Európai Parlamentet;

D.  mivel 2015. november 17-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Andrea Enriát, az EBH hivatalban lévő elnökét, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  jóváhagyja az Andrea Enria, az EBH elnöke hivatali idejének újabb ötéves időszakra történő meghosszabbítására irányuló javaslatot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EBH-nak, valamint a tagállamok kormányának.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

1.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  HL L 331., 2010.12.15., 12. o.