RAPORT Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta

1.12.2015 - (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Menetlus : 2015/0904(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0348/2015
Esitatud tekstid :
A8-0348/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta

(C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu 30. septembri 2015. aasta ettepanekut pikendada EIOPA eesistuja ametiaega viie aasta võrra (C8-0314/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ[1], artikli 48 lõiget 4,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0348/2015),

A.  arvestades, et EIOPA järelevalvenõukogu nimetas määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 48 lõike 2 kohaselt 2011. aastal pärast avalikku valikumenetlust ametisse EIOPA esimese eesistuja viie aasta pikkuseks ametiajaks;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 48 lõikes 4 on sätestatud, et EIOPA järelevalvenõukogu võib, võttes arvesse asjaomases sättes osutatud hinnangut, pikendada EIOPA eesistuja ametiaega ühe korra, tingimusel et Euroopa Parlament kiidab selle heaks;

C.  arvestades, et 30. septembril 2015 esitas EIOPA järelevalvenõukogu ettepaneku pikendada EIOPA ametisoleva eesistuja Gabriel Bernardino ametiaega viie aasta võrra ja teavitas sellest vastavalt Euroopa Parlamenti;

D.  arvestades, et 17. novembril 2015 korraldas majandus- ja rahanduskomisjon EIOPA ametisoleva eesistuja Gabriel Bernardino kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks ettepaneku pikendada Gabriel Bernardino ametiaega EIOPA eesistujana viie aasta võrra;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, EIOPA-le ja liikmesriikide valitsustele.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

6

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.