Izvješće - A8-0348/2015Izvješće
A8-0348/2015

IZVJEŠĆE o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

1.12.2015 - (C8‑0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Roberto Gualtieri

Postupak : 2015/0904(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0348/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0348/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(C8‑0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Odbora nadzornika Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) od 30. rujna 2015. za produženje mandata predsjedniku EIOPA-e na sljedećih pet godina (C8-0314/2015),

–  uzimajući u obzir članak 48. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ[1],

–  uzimajući u obzir svoj Poslovnik,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0348/2015),

A.  budući da je prvog predsjednika EIOPA-e imenovao Odbor nadzornika EIOPA-e 2011. nakon otvorenog selekcijskog postupka na razdoblje od pet godina u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

B.  budući da je člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1094/2010 predviđeno da Odbor nadzornika EIOPA-e, vodeći računa o procjeni, može jednom produžiti mandat predsjedniku EIOPA-e, što podliježe potvrdi Europskog parlamenta;

C.  budući da je 30. rujna 2015. Odbor nadzornika EIOPA-e predložio produženje mandata Gabrielu Bernardinu, aktualnom predsjedniku EIOPA-e, na sljedećih pet godina te da je o tome obavijestio Europski parlament;

D.  budući da je 17. studenog 2015. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje Gabriela Bernardina, aktualnog predsjednika EIOPA-e, na kojem je dao uvodnu izjavu i potom odgovarao na pitanja članova Odbora;

1.  Prihvaća prijedlog o produženju mandata Gabrielu Bernardinu kao predsjedniku EIOPA-e na sljedećih pet godina;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, EIOPA-i i vladama država članica.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

6

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  SL L 331, 15.12.2010., str. 48.