VERSLAG over de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

  1.12.2015 - (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

  Commissie economische en monetaire zaken
  Rapporteur: Roberto Gualtieri
  PR_NLE_Members

  Procedure : 2015/0904(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0348/2015
  Ingediende teksten :
  A8-0348/2015
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

  (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) van 30 september 2015 om het mandaat van de voorzitter van de EIOPA met een periode van vijf jaar te verlengen (C8-0314/2015),

  –  gezien artikel 48, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie[1],

  –  gezien zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0348/2015),

  A.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de EIOPA in 2011, na een open selectieprocedure, de eerste voorzitter van de EIOPA voor een ambtstermijn van vijf jaar benoemd heeft, overeenkomstig artikel 48, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1094/2010;

  B.  overwegende dat in artikel 48, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 is bepaald dat de raad van toezichthouders van de EIOPA, rekening houdend met de in die bepaling bedoelde beoordeling, het mandaat van de voorzitter van de EIOPA één keer kan verlengen, na bevestiging door het Europees Parlement;

  C.  overwegende dat op 30 september 2015 de raad van toezichthouders van de EIOPA voorgesteld heeft het mandaat van Gabriel Bernardino, de huidige voorzitter van de EIOPA, met nog een periode van vijf jaar te verlengen, en het Europees Parlement daarvan dienovereenkomstig op de hoogte heeft gesteld;

  D.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 17 november 2015 een hoorzitting heeft gehouden met Gabriel Bernardino, de huidige voorzitter van de EIOPA, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor verlenging van het mandaat van Gabriel Bernardino als voorzitter van de EIOPA met nog een periode van vijf jaar;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de EIOPA en de regeringen van de lidstaten.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING

  IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  1.12.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  5

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.