RAPORT referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

1.12.2015 - (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Procedură : 2015/0904(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0348/2015
Texte depuse :
A8-0348/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea consiliului supraveghetorilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) din 30 septembrie 2015 de a prelungi mandatul președintelui EIOPA cu încă cinci ani (C8-0314/2015),

–  având în vedere articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei[1],

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0348/2015),

A.  întrucât primul președinte al EIOPA a fost numit de consiliul supraveghetorilor EIOPA în 2011, pentru un mandat de 5 ani, în urma unei proceduri de selecție deschise desfășurate în conformitate cu la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010;

B.  întrucât, potrivit articolului 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, consiliul supraveghetorilor EIOPA, ținând seama de evaluarea prevăzută la dispoziția în cauză, poate decide prelungirea o singură dată a mandatului președintelui EIOPA, sub rezerva aprobării de către Parlamentul European;

C.  întrucât, la 30 septembrie 2015, consiliul supraveghetorilor EIOPA a propus prelungirea cu încă cinci ani a mandatului lui Gabriel Bernardino, președintele în exercițiu al EIOPA, și a informat Parlamentul European în acest sens;

D.  întrucât, la 17 noiembrie 2015, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu Gabriel Bernardino, președintele în exercițiu al EIOPA, în cadrul căreia acesta a rostit o alocuțiune introductivă, iar apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea de prelungire cu încă cinci ani a mandatului președintelui EIOPA, Gabriel Bernardino;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, EIOPA și guvernelor statelor membre.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

1.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

6

5

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

  • [1]  JO L 331, 15.12.2010, p. 48.