Процедура : 2015/2010(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0349/2015

Внесени текстове :

A8-0349/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0457

ДОКЛАД     
PDF 331kWORD 286k
2.12.2015
PE 560.686v02-00 A8-0349/2015

съдържащ препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза

(2015/2010(INL))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчици: Анелизе Додс, Лудек Нидермайер

(Инициатива – член 46 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза

(2015/2010(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид проектодоклада на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (2015/2066(INI)(комисията TAXE),

–  като взе предвид окончателния проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) / Г-20 относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (НДОПП), публикуван на 5 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид членове 46 и 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0349/2015),

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ СКАНДАЛА „ЛЮКСЛИЙКС“

A.  като има предвид, че консорциум от журналисти – Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), относно данъчните постановления и други вредни практики в Люксембург („Люкслийкс“) разкри през ноември 2014 г., че почти 340 мултинационални дружества са си осигурили тайни договорености с Люксембург, което е позволило на много от тях да намалят дължимия си данък в световен мащаб до минимум, в ущърб на обществения интерес в Съюза, докато същевременно са реализирали малка или не са реализирали никаква икономическа дейност в Люксембург;

Б.  като има предвид, че разкритията показаха, че някои данъчни консултанти са помогнали преднамерено и целенасочено на мултинационалните дружества да получат най-малко 548 данъчни постановления в Люксембург в периода 2002 – 2010 г.; като има предвид, че тези тайни договорености се явяват като отличителна черта на сложните финансови структури, чиято цел е да създават съществени данъчни облекчения;

В.  като има предвид, че в резултат на тези данъчни постановления много дружества са се ползвали от ефективни данъчни ставки, по-ниски от 1%, върху печалбите, които те са прехвърлили в Люксембург; като има предвид, че някои мултинационални дружества, ползвайки се от различни обществени блага и услуги на мястото, където извършват дейност, не заплащат своя справедлив дял от данъците; като има предвид, че почти нулевите ефективни данъчни ставки за печалбите, генерирани от някои мултинационални дружества, могат да навредят на Съюза и други икономики;

Г.  като има предвид, че в много случаи люксембургските дъщерни дружества, извършващи стопанска дейност за стотици милиони евро, поддържат съвсем малко присъствие и имат ограничена стопанска дейност в Люксембург, като някои адреси помещават над 1 600 дружества;

Д.  като има предвид, че разследванията на комисията ТАХЕ установиха, че практиката на данъчните постановления не се осъществява изключително в Люксембург, а е обща за целия Съюз; като има предвид, че практиката на данъчните постановления може да се използва законосъобразно с цел да се предостави правна сигурност за дружествата и да се ограничи финансовият риск за почтените дружества, но все пак е отворена за потенциални злоупотреби и избягване на данъци и би могла, като осигурява правна сигурност само за определени участници, да създаде известна степен на неравенство между дружествата, за които са предоставени данъчни постановления, и дружествата, които не използват такива постановления;

Е.  като има предвид доклада, публикуван на 12 февруари 2013 г. от ОИСР, озаглавен „Преодоляване на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“, който предлага нови международни стандарти за борба с НДОПП;

Ж.  като има предвид също и комюникето след срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, която се проведе на 5 октомври 2015 г.;

З.  като има предвид, че – с изключение на някои заслужаващи поощрение изключения – националните политически лидери не са достатъчно активни в предприемането на мерки за решаване на проблема с избягването на данъци при корпоративното данъчно облагане;

И.  като има предвид, че Европейският съюз предприе съществени стъпки по пътя на икономическата интеграция, като например Икономическия и паричен съюз, както и банковия съюз, и че координирането на равнището на Съюза на данъчните политики в рамките на Договора е неразделна част от процеса на интеграция;

КОРПОРАТИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И АГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

Й.  като има предвид, че приходите от корпоративно данъчно облагане за 28-те държави – членки на ЕС, са възлизали средно на 2,6% от БВП през 2012 г.(1);

К.  като има предвид, че в условията на недостиг на инвестиции и на растеж е важно да бъдат задържани или привлечени дружества в Съюза, и като има предвид, че поради това за Съюза е от решаващо значение да увеличава привлекателността си за местните и чуждестранните предприятия;

Л.  като има предвид, че като цяло данъчното планиране следва да се извършва в границите на закона и на приложимите договори;

М.  като има предвид, че агресивното данъчно планиране представлява възползване от техническите аспекти на дадена данъчна система или от несъответствията между две или повече данъчни системи, или от правни пропуски с цел намаляване на данъчните задължения;

Н.  като има предвид, че схемите на агресивното данъчно планиране често са резултат от използването на комбинация от международни данъчни несъответствия, много благоприятни специфични национални данъчни правила, както и използването на данъчни убежища;

O.  като има предвид, че за разлика от агресивното данъчно планиране, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане са преди всичко незаконни дейности, свързани с избягване на данъчни задължения;

П.  като има предвид, че най-правилната реакция спрямо агресивното данъчно планиране, изглежда, е доброто законодателство, правилното му прилагане и координацията на международно равнище за постигане на желаните резултати;

Р.  като има предвид, че цялостните загуби на приходи за държавата поради избягване на данъци от корпоративно данъчно облагане като цяло се компенсират или чрез повишаване на общото равнище на данъчно облагане, или чрез ограничаване на обществените услуги, или чрез увеличаване на националните заеми – с което се вреди на останалите данъкоплатци и на цялата икономика;

С.  като има предвид,че според резултатите от проведено проучване(2) загубите на приходи за Съюза поради избягване на данъци от корпоративно данъчно облагане могат да възлизат на около 50 – 70 милиарда евро годишно, като тази цифра представлява сумата, загубена поради прехвърлянето на печалби; и като има предвид, че според същото проучване тези загуби на приходи за Съюза поради избягване на данъци от корпоративно данъчно облагане в действителност могат да възлязат на около 160 – 190 милиарда евро, ако се вземат предвид специалните данъчни договорености, неефективността при събиране и други подобни дейности;

Т.  като има предвид, че същото проучване оценява ефективността на корпоративното данъчно облагане на 75%, въпреки че проучването потвърждава също, че това не представлява сумите, които се очаква да бъдат събрани от данъчните органи, тъй като определен процент от тези суми е изключително скъп или труден за събиране от техническа гледна точка; като има предвид, че според проучването, ако съществуваше цялостно решение на проблема с НДОПП, което да е приложимо в целия Съюз, очакваното положително въздействие върху данъчните приходи за правителствата на държавите членки би било 0,2% от общите данъчни приходи;

У.   като има предвид, че загубите, произтичащи от НДОПП, представляват заплаха за правилното функциониране на вътрешния пазар и за надеждността, ефективността и справедливостта на корпоративните данъчни системи в рамките на Съюза; като има предвид, че същото проучване пояснява, че неговите изчисления не включват оценките на дейността в рамките на сивата икономика и че непрозрачността на структурите и плащанията на някои дружества означава, че е трудно да се оцени точно въздействието върху данъчните приходи, и поради това въздействието може да бъде значително по-голямо, отколкото са прогнозите на доклада;

Ф.  като има предвид, че загубите, произтичащи от НДОПП, ясно показват също така липсата на равнопоставени условия на конкуренция между дружествата, които извършват дейност само в една държава, и по-специално МСП, семейните предприятия и самостоятелно заетите лица, и плащат данъци там, и някои мултинационални дружества, които са в състояние да прехвърлят печалбите от юрисдикции с високи данъци към конкретни юрисдикции с ниски данъци и участват в агресивно данъчно планиране, като по този начин намаляват своята обща данъчна основа и оказват допълнителен натиск върху публичните финанси в ущърб на гражданите и МСП в Съюза;

Х.  като има предвид, че използването на практики на агресивно данъчно планиране от страна на мултинационалните дружества противоречи на принципа за лоялна конкуренция и корпоративна отговорност, изложен в съобщение COM (2011) 681 final, тъй като разработването на стратегии за данъчно планиране изисква ресурси, с каквито разполагат само големите дружества, и тъй като това води до липса на условия на равнопоставеност между МСП и големите корпорации, във връзка с което следва спешно да се предприемат мерки;

Ц.  като има предвид, че подчертава освен това, че данъчната конкуренция в Съюза и спрямо трети държави в някои случаи може да бъде вредна и да доведе до надпревара за достигане на най-ниски равнища по отношение на данъчните ставки, докато по-голямата прозрачност, координация и конвергенция предоставят ефективна рамка, за да се гарантира лоялна конкуренция между дружествата в Съюза и за да се защитят държавните бюджети от неблагоприятни последствия;

Ч.  като има предвид, че мерките, позволяващи агресивно данъчно планиране, са несъвместими с принципа за лоялно сътрудничество между държавите членки;

Ш.  като има предвид, че агресивното данъчно планиране е улеснено от увеличаването на сложността и от цифровизацията и глобализацията на икономиката, като, наред с други фактори, води до нарушаване на конкуренцията в ущърб на растежа и дружествата в Съюза, и по-специално на МСП;

Щ.  като има предвид, че борбата с агресивното данъчно планиране не може да бъде водена самостоятелно от отделните държави членки; като има предвид, че непрозрачните и некоординираните политики за корпоративните данъци крият риск за фискалната политика на държавите членки, водейки до непродуктивни резултати като увеличаване на данъчното облагане за по-малко мобилни данъчни основи;

AA.  като има предвид, че липсата на координирани действия кара много държави членки да приемат едностранни мерки на национално равнище; като има предвид, че тези мерки често са се оказвали неефективни, недостатъчни и в някои случаи дори в ущърб на каузата;

АБ.  като има предвид, че следователно е необходимо прилагането на координиран и многоетапен подход на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище,

АВ.  като има предвид, че Съюзът играе водеща роля в световната борба срещу агресивното данъчно планиране, и по-специално за насърчаването на напредъка на равнището на ОИСР във връзка с проекта относно НДОПП; като има предвид, че ЕС следва да продължи да играе ролята на пионер в хода на развитие на проекта НДОПП, като полага усилия да предотврати вредите, които НДООП може да причини както на държавите членки, така и на развиващите се държави по света, включително като осигурява предприемането на действия по отношение на НДОПП и по въпроси от сферата на НДОПП, излизащи извън тези граници, които са от значение за развиващите се държави, като например въпросите, формулирани подробно в доклада до работна група „Развитие“ на Г-20 през 2014 г.;

АГ.  като има предвид, че Комисията и държавите членки гарантират, че цялостният пакет от мерки на ОИСР относно НДОПП се прилага като минимален стандарт на равнището на Съюза и запазва амбициозните си цели; като има предвид, че е от решаващо значение всички държави от ОИСР да прилагат проекта относно НДОПП;

АД.  като има предвид, че Комисията следва ясно да определи как ще изпълни всички 15 планирани резултата от проекта на ОИСР/Г-20 относно НДОПП извън и в допълнение към вече споменатите в настоящия доклад области на действие, като предложи възможно най-скоро амбициозен план на законодателни мерки, за да насърчи и други държави да следват насоките на ОИСР и примера на Съюза при прилагането на плана за действие; като има предвид, че Комисията следва също така да обмисли в кои области ЕС следва да надхвърли минималните стандарти, които препоръчва ОИСР;

АЕ.  като има предвид, че според договорите на Съюза държавите членки имат правомощието да приемат законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане, но по-голямата част от проблемите, свързани с агресивно данъчно планиране, имат мултинационален характер;

АЖ.  като има предвид, че координацията на националните данъчни политики следователно представлява единственият практически възможен начин да се създадат равнопоставени условия на конкуренция и да се избегнат мерки, които облагодетелстват големите мултинационални дружества в ущърб на МСП;

АЗ.  като има предвид, че липсата на координация на данъчните политики в ЕС води до значителни разходи и административна тежест за гражданите и предприятията, които извършват дейност в повече от една държава членка в рамките на Съюза – и дори в по-голяма степен за МСП – и води до нежелано двойно данъчно облагане, двойно данъчно необлагане, или улеснява агресивното данъчно планиране; и като има предвид, че подобни случаи следва да бъдат изключени, изисква следователно по-прозрачни и по-опростени решения;

АИ.  като има предвид, че при изготвянето на данъчните правила и на пропорционалните административни процедури следва да се обърне специално внимание на МСП и на семейните предприятия, които са гръбнакът на икономиката на Съюза;

АЙ.  като има предвид, че до 26 юни 2017 г. трябва да бъде пуснат в действие регистър за целия Съюз по отношение на действителната собственост, който да подпомага откриването на възможни случаи на избягване на данъци и прехвърляне на печалби;

АК.  като има предвид, че разкритията в скандала „Люкслийкс“ и работата, извършена от комисията TAXE, ясно показват необходимостта от законодателни мерки на Съюза за подобряване на прозрачността, координацията и конвергенцията в корпоративните данъчни политики в Съюза;

АЛ.  като има предвид, че корпоративното данъчно облагане следва да се ръководи от принципите на облагане с данъци на печалбите на мястото, където те са реализирани;

АМ.  като има предвид, че Европейската комисия и държавите членки следва да продължат да играят много активна роля на международната сцена, за да се работи за установяване на международни стандарти, основани преди всичко на принципите на прозрачност, обмен на информация и премахване на вредни данъчни мерки;

АН.  като има предвид, че принципът за съгласуваност на политиките за развитие, както е изложен в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), изисква Съюзът да гарантира, че всички етапи от процеса на вземане на решения във всички области, включително по отношение на корпоративното облагане, не противодействат на, а напротив, насърчават целта за устойчиво развитие;

AO.  като има предвид, че координираният подход към системата на корпоративното данъчно облагане в целия Съюз ще даде възможност за справяне с нелоялната конкуренция и за повишаване на конкурентоспособността на предприятията от Съюза, и по-специално на МСП;

АП.  като има предвид, че Комисията и държавите членки следва да продължат да внедряват електронни решения в процедурите, свързани с данъчното облагане, за да намалят административната тежест и да опростят трансграничните процедури;

АР.  като има предвид, че Комисията следва да направи оценка на въздействието на данъчните облекчения, с които се ползват съществуващите специални икономически зони в Съюза; във връзка с това насърчава обмена на най-добри практики между данъчните органи;

ПРОЗРАЧНОСТ

АС.  като има предвид, че увеличената прозрачност в областта на корпоративното данъчно облагане може да подобри събирането на данъците и да направи работата на данъчните органи по-ефикасна, и е от основно значение за гарантирането на високо равнище на обществено доверие в данъчните системи и правителствата, като това трябва да стане водещ приоритет;

i)  като има предвид, че увеличената прозрачност по отношение на дейностите на големите мултинационални дружества, и по-специално по отношение на генерираните печалби, платения данък печалба, получените субсидии и възстановяването на данък, е от съществено значение, за да се гарантира, че данъчните администрации ефективно се справят с НДОПП; като има предвид, че трябва да бъде намерен правилният баланс между прозрачността, защитата на личните данни и търговската поверителност, както и да се отчита въздействието върху по-малките предприятия; като има предвид, че докладването по държави е важна форма на тази прозрачност; като има предвид, че предложенията на Съюза за докладване по държави следва, на първо място, да се основават на модела на ОИСР; като има предвид, че е възможно Съюзът да отиде по-далеч от насоките на ОИСР и да направи това отчитане по държави задължително и публично, и че Европейският парламент гласува в полза на пълно публично отчитане по държави в измененията си, приети на 8 юли 2015 г.(3), към предложението за преразглеждане на Директивата за правата на акционерите; като има предвид, че Европейската комисия проведе консултации по тази тема между 17 юни и 9 септември 2015 г., за да проучи различните възможности за прилагане на отчитането по държави(4); като има предвид, че 88% от отговорилите публично на тази консултация заявяват, че подкрепят публичното оповестяване на данъчна информация от страна на предприятията;

ii)  като има предвид, че извършването на агресивно данъчно планиране от страна на корпорации е несъвместимо с корпоративната социална отговорност; като има предвид, че някои дружества в Съюза вече са започнали да демонстрират, че изцяло спазват данъчното законодателство, като кандидатстват за и популяризират притежанието на знак „лоялен данъкоплатец“;(5) и като има предвид, че такива мерки могат да имат силен възпиращ ефект и да променят поведението, поради риска за репутацията от неспазване на правилата, счита, че подобен етикет трябва да се основава върху общи критерии на европейско равнище

iii)  като има предвид, че би могла да бъде постигната по-голяма прозрачност, ако държавите членки се информират взаимно и уведомяват Комисията за всяка нова отстъпка, облекчение, изключение, стимул или подобни мерки, които биха могли да имат съществено въздействие върху тяхната ефективна данъчна ставка; като има предвид, че такова уведомяване ще помогне на държавите членки да идентифицират вредните данъчни практики;

iv)  като има предвид, че въпреки неотдавнашното съгласие на Съвета относно изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на автоматичния обмен на данъчни постановления, все още съществува риск държавите членки да не комуникират достатъчно помежду си относно възможното въздействие, което техните данъчни договорености с определени дружества би могло да окаже върху събирането на данъци в други държави членки; като има предвид, че националните данъчни органи следва да извършват автоматичен обмен на всички данъчни постановления незабавно след тяхното издаване; като има предвид, че Комисията трябва да има достъп до данъчните постановления чрез сигурен централен регистър; като има предвид, че данъчните постановления, подписани от данъчни органи, следва да са предмет на по-голяма прозрачност, като се гарантира запазването на поверителната информация и чувствителната в търговско отношение информация;

v)  като има предвид, че според сведенията безмитни пристанища се използват за скриване на трансакции от данъчните органи;

vi)  като има предвид, че напредъкът в борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране може да се наблюдава единствено с хармонизирана методика, която може да се използва за оценка на размера на разликите в облагането с преки и косвени данъци във всички държави членки и в Съюза като цяло; като има предвид, че предварителната оценка на разликите в данъчното облагане следва да представлява само началото на предоставянето на допълнителна информация по данъчни въпроси;

vii)  като има предвид, че сегашната правна рамка на Съюза за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, е незадоволителна и съществуват значителни разлики между начините, по които различните държави членки предвиждат защита за тези лица; като има предвид, че при липсата на такава защита, служителите, които притежават важна информация, съвсем разбираемо няма да са склонни да предприемат действия и следователно тази информация няма да бъде предоставяна; като има предвид, че тъй като лицата, подаващи сигнали за нередности, спомогнаха за насочването на общественото внимание към въпроса за несправедливото данъчно облагане, държавите членки следва да обмислят мерки, които да защитават такава дейност; като има предвид, че следователно би било целесъобразно да се предложи защита в целия Съюз за лицата, подаващи сигнали за предполагаемо нарушение, неправомерно поведение, измама или незаконна дейност към националните или европейските органи, или на обществеността като цяло в случаите на нарушение, неправомерно поведение, измама или незаконна дейност, по отношение на които упорито не се вземат никакви мерки и които могат да засегнат обществения интерес; като има предвид, че тази защита следва да бъде съгласувана с общата правна система; като има предвид, че тази защита следва да бъде ефективна срещу необосновано съдебно преследване, икономически санкции и дискриминация;

КООРДИНАЦИЯ

АТ.  като има предвид, че държавите членки имат правомощието да приемат законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане, но по-голямата част от проблемите, свързани с агресивно данъчно планиране, имат многонационален характер; като има предвид, че координацията на националните данъчни политики представлява единственият възможен начин за решаване на проблемите с НДОПП и агресивното данъчно планиране;

i)  като има предвид, че една задължителна за целия Съюз обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще бъде важна стъпка за разрешаване на тези проблеми, свързани с агресивното данъчно планиране в рамките на Съюза, и следва да бъде въведена спешно; като има предвид, че крайната цел е пълна, задължителна ОКООКД с възможност за временно освобождаване за МСП, които не са мултинационални дружества, и дружества, които не развиват трансгранична дейност, както и с метод на формула за разпределяне, основан на съвкупност от обективни променливи; като има предвид, че докато пълната ОКООКД влезе в сила, Комисията обмисля временни мерки за противодействие на прехвърлянето на печалби; като има предвид, че е необходимо да се гарантира, че такива мерки, включително компенсирането на трансгранични загуби, не увеличават риска от НДОПП; като има предвид, че тези мерки не са идеалният заместител на консолидирането и ще бъде необходимо време, за да заработи пълноценно този нов режим;

ii)  като има предвид, че независимо от работата на група „Кодекс за поведение“ относно вредното корпоративно данъчно облагане, в Съюза продължават да съществуват мерки за агресивно данъчно планиране; като има предвид, че предишните опити за засилване на управлението и мандата на групата, както и за коригиране и разширяване на определените в Кодекса работни методи и критерии, с цел борба с новите форми на вредни данъчни практики в рамките на настоящата икономическа обстановка, не са били успешни; като има предвид, че действията на групата се характеризират като цяло с липса на прозрачност и отчетност; като има предвид, че поради това ефикасността и функционирането на групата трябва да претърпят сериозна промяна, така че тя да стане по-ефективна и по-прозрачна, и по-специално чрез публикуване на годишни доклади и протоколи, включително посочване на позициите на държавите членки; като има предвид, че групата следва да бъде в състояние да заема позиции по въпроси, произтичащи от данъчните политики в повече от една държава членка, без риск незначително малцинство от държави членки да блокира препоръки;

iii)  като има предвид, че общият принцип на данъчно облагане в Съюза следва да бъде, че данъците се плащат в държавите, където се реализират действителната стопанска дейност на даденото дружество и създаването на стойност; като има предвид, че следва да бъдат разработени критерии, за да се гарантира, че това ще се случи; като има предвид, че всяко използване на „патентна кутия“ или други преференциални данъчни режими трябва също така да гарантира, че данъците се плащат на мястото, където се генерира стойност, в съответствие с критериите, определени в действие 5 от Плана за действие относно НДОПП, като също така се установят общи европейски определения за това какво се определя като насърчаване на НИРД и какво – не, както и за хармонизиране на използването на патентни и иновационни кутии, включително да се ускори премахването на стария режим в срок до 30 юни 2017 г.;

iv)  като има предвид, че някои държави членки едностранно са въвели разпоредби относно контролираните чуждестранни дружества (CFC) с цел да се гарантира по подходящ начин, че печалбите, предварително регистрирани в държави с ниски или никакви данъци, се облагат ефективно с данък; като има предвид, че тези разпоредби трябва да бъдат съгласувани, за да се предотврати нарушаване на функционирането на вътрешния пазар поради многообразието от национални разпоредби относно контролираните чуждестранни дружества, съществуващи в рамките на Съюза;

v)  като има предвид, че Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г.(6) предвижда сътрудничество между държавите членки относно данъчните инспекции и одитите и насърчава обмена на най-добри практики между данъчните органи; като има предвид обаче, че инструментите, предвидени в посочената директива, не са достатъчно ефективни и че различните национални подходи към одитирането на дружествата контрастират с изключително организираните техники на данъчно планиране на някои дружества;

vi)  като има предвид, че за да бъде ефективен автоматичният обмен на информация като цяло и по-специално автоматичният обмен относно данъчните постановления, се изисква режим на общ европейски данъчен идентификационен номер; като има предвид, че Комисията следва да обмисли създаването на общ европейски търговски регистър;

vii)  като има предвид, че Комисията реши да удължи мандата на Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане, който трябваше да изтече през 2016 г., както и да разшири неговия обхват и да подобри методите на работа на платформата; като има предвид, че платформата може да допринесе за осъществяването на новия план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и с отклонението от данъчно облагане, да улесни дискусиите относно данъчните постановления на държавите членки в контекста на предложените нови правила за обмен на информация и да осигури обратна информация във връзка с новите инициативи за борба с избягването на данъци; като има предвид обаче, че Комисията трябва да популяризира по-активно Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане, да разшири кръга на нейните членове и да повиши нейната ефективност;

viii)  като има предвид, че Комисията следва да анализира и да поиска прилагането на реформи на данъчните администрации в рамките на процеса на европейския семестър, за да се увеличи капацитетът за събиране на данъци на националните и на европейските данъчни администрации с цел те да могат да изпълняват функциите си ефективно и по този начин да се подпомогне положителното въздействие на ефективното събиране на данъци и на ефективните действия срещу данъчните измами и срещу отклонението от данъчно облагане върху приходите на държавите членки;

КОНВЕРГЕНЦИЯ

АУ.  като има предвид, че подобрената координация сама по себе си няма да реши принципните проблеми, произтичащи от факта, че съществуват различни разпоредби относно корпоративното данъчно облагане в отделните държави членки; като има предвид, че част от цялостната реакция по отношение на агресивното данъчно планиране трябва да включва сближаването на ограничен брой национални данъчни практики; като има предвид, че това може да бъде постигнато, като същевременно все пак се запази суверенитетът на държавите членки по отношение на други елементи от техните системи на корпоративно данъчно облагане;

i)  като има предвид, че практиките на агресивно данъчно планиране понякога могат да произтичат от сумарните ползи от спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане, сключени от отделни държави членки, които всъщност погрешно водят до двойно данъчно необлагане; като има предвид, че разпространението на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, подписани от отделните държави членки с трети държави, може да доведе до възможности за възникването на нови пропуски; като има предвид, че в съответствие с действие 15 от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на Г-20 относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (НДОПП) е необходимо да се разработи многостранен инструмент за изменение на двустранните спогодби в областта на данъчното облагане; като има предвид, че на Комисията следва да се предостави мандат за преговори по данъчни споразумения с трети държави от името на Съюза, вместо да се използва настоящата практика на провеждане на двустранни преговори, при която не се постигат оптимални резултати; като има предвид, че Комисията следва да гарантира, че тези споразумения съдържат разпоредби за реципрочност и забраняват всякакво неблагоприятно въздействие върху гражданите на Съюза и предприятията в ЕС, по-специално МСП, в резултат от извънтериториалното прилагане на законодателство на трета държава в юрисдикцията на Съюза и на неговите държави членки;

ii)  като има предвид, че Съюзът следва да има свое собствено актуално определение за „данъчни убежища“;

iii)  като има предвид, че Съюзът следва да прилага мерки за противодействие спрямо дружествата, които се ползват от тези данъчни убежища; като има предвид, че вече беше отправен призив в тази насока в рамките на доклада на Европейския парламент относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане за 2014 г.(7), в който се призовава за „въвеждането на по-строги санкции, за да се попречи на дружествата, които нарушават или се отклоняват от данъчните стандарти, като не се предоставят финансиране от ЕС и достъп до държавна помощ и до обществени поръчки на уличени в измама дружества или дружества, които са регистрирани в данъчни убежища или в държави, нарушаващи конкуренцията с благоприятни данъчни условия“; настоятелно призовава държавите членки да си възстановяват всички видове публична финансова подкрепа, предоставена на дружества, които участват в нарушаване на данъчните стандарти на Съюза; като има предвид, че държавите от ЕС също следва да подлежат на мерки за противодействие, в случай че откажат да предприемат действия за коригиране на вредните си преференциални данъчни режими, подкопаващи условията на равнопоставеност в Съюза;

iv)  като има предвид, че е необходимо ново обвързващо определение за „място на стопанска дейност“, за да се гарантира, че данъчното облагане се осъществява там, където се извършва стопанската дейност и където се създава икономическа стойност; като има предвид, че това определение следва да бъде придружено от минимални обвързващи критерии, по които да се определи дали за дадена икономическа дейност има достатъчно основания да бъде облагана с данък в дадена държава членка, с цел да се избегне проблемът с „дружества – пощенски кутии“, по-специално по отношение на предизвикателствата, които поражда цифровата икономика;

v)  като има предвид, че текущите разследвания на Комисията във връзка с предполагаеми нарушения на разпоредбите на Съюза относно държавната помощ разкриха липса на прозрачност относно начина, по който тези правила следва да се прилагат, която не помага за решаването на проблемите; като има предвид, че за да коригира този недостатък, Комисията следва да публикува насоки за държавната помощ, за да поясни как ще определя случаите на данъчни облекчения, представляващи държавна помощ, като по този начин ще осигури по-висока степен на правна сигурност както за дружествата, така и за държавите членки; като има предвид, че в рамките на модернизирането на режима за държавната помощ Комисията следва да гарантира ефективен последващ контрол на законосъобразността на предоставената държавна помощ;

vi)  като има предвид, че една от нежеланите последици от Директива 2003/49/ЕО на Съвета(8) е, че приходите от трансгранични плащания на лихви и на роялти могат да бъдат обложени с данъци (или да бъдат обложени при много ниски ставки); като има предвид, че следва да бъде въведено общо правило за борба със злоупотребите в посочената директива, както и в Директива 2005/19/ЕО на Съвета(9) и други свързани законодателни актове на Съюза;

vii)  като има предвид, че въвеждането на данък при източника в целия Съюз или на мярка със сходно действие би гарантирало, че всички печалби, които са генерирани вътре в Съюза и за които е предвидено да бъдат изнесени извън неговите граници, се облагат с данък поне веднъж в рамките на Съюза, преди да бъдат изнесени извън границите на Съюза;

viii)  като има предвид, че настоящата уредба на Съюза за решаване на спорове между държавите членки във връзка с двойното данъчно облагане не функционира ефективно и би се подобрила при наличието на по-ясни правила и по-строги срокове, като се основава на вече действащите системи;

ix)  като има предвид, че данъчните консултанти играят ключова роля за улесняването на агресивното данъчно планиране, като помагат на дружествата да създават сложни правни структури с цел да се възползват от несъответствията и пропуските, които произтичат от различните системи на данъчно облагане; като има предвид, че не може да се осъществи основен преглед на системата за корпоративно данъчно облагане, без да се извърши разследване на практиките на посочените консултантски дружества; като има предвид, че подобно разследване трябва да отчете и конфликта на интереси, присъщ на тези дружества, които консултират националните правителства във връзка със създаването на данъчни системи и същевременно консултират дружествата как да оптимизират своите данъчни задължения в рамките на тези системи;

АФ.  като има предвид, че цялостната ефективност на събирането на данъци, концепцията за данъчна справедливост и доверието в националните данъчни администрации не са накърнени само от агресивното данъчно планиране и дейностите за намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби; като има предвид, че държавите членки следва да предприемат също така решителни действия за справяне с проблемите, свързани с отклонението от данъчно облагане и данъчните измами – в рамките както на корпоративното данъчно облагане, така и на данъчното облагане на физическите лица, както и за справяне с проблемите, свързани със събирането на данъците, различни от корпоративни данъци, и по-специално ДДС; като има предвид, че тези други елементи на събирането и управлението на данъците представляват значителна част от съществуващите различия по отношение на данъците;

АХ.  като има предвид, че поради това Комисията следва да обсъди и въпроса как ще решава тези по-общи въпроси, по-специално за прилагането на разпоредбите за ДДС в държавите членки и за тяхното прилагане в трансгранични случаи, както и за липсата на ефикасност при събирането на ДДС (което в някои държави членки представлява важен източник на национални приходи), практиките за избягване на ДДС, както и отрицателните последици от някои данъчни амнистии или непрозрачни схеми за „опрощаване на данъци“; като има предвид, че тези нови мерки следва да включват отчитане на съотношението между разходите и ползите;

1.  отправя искане към Комисията да представи на Парламента до юни 2016 г. едно или повече законодателни предложения, като следва подробните препоръки, изложени в приложението към настоящия документ;

2.  потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на субсидиарност;

3.  счита, че следва да бъдат предвидени подходящи бюджетни средства във връзка с финансовото отражение на исканото предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и приложените подробни препоръки, на Комисията и на Съвета, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

A. Прозрачност

Препоръка А1. Задължително публично докладване по държави за всички отрасли от страна на мултинационалните дружества

Европейският парламент още веднъж призовава Европейската комисия да предприеме всички необходими мерки с цел до първото тримесечие на 2016 г. да се въведе докладване по държави (CBC-R) за всички мултинационални дружества във всички отрасли.

•  Това предложение следва да се разработи въз основа на изискванията, представени от ОИСР в нейния образец за данни във връзка с докладването по държави, публикуван през септември 2014 г. (действие 13 от проекта на ОИСР и на Г-20 относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби).

•  При разработването на предложението Комисията следва също така да отчете:

o  резултатите от консултацията на Комисията относно докладването по държави, проведена между 17 юни и 9 септември 2015 г., в рамките на която бяха разгледани различни варианти за евентуалното прилагане на докладването по държави в Съюза;

o  предложенията за пълно публично докладване по държави, посочени в преработената Директива за правата на акционерите, гласувана от Европейския парламент на 8 юли 2015 г.(10) , и резултатите от продължаващите тристранни срещи във връзка с посочената директива.

Препоръка А2. Нов знак „лоялен данъкоплатец“ за предприятията, които прилагат добри данъчни практики

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи във възможно най-кратък срок предложение относно използването на знак „лоялен данъкоплатец“ на доброволен принцип.

•  Предложението следва да включва европейска рамка от критерии за допустимост, съгласно които знакът може да се връчва от националните органи.

•  Тази рамка от критерии за допустимост следва да показва ясно, че знакът „лоялен данъкоплатец“ се връчва само на онези дружества, които са надхвърлили изискванията, приложими спрямо тях съгласно правото на Съюза и националното право.

•  Чрез знака „лоялен данъкоплатец“ дружествата следва да бъдат стимулирани да превърнат плащането на справедливи като размер данъци в съществен елемент от своята политика за корпоративна социална отговорност и да съобщават позицията си по въпросите на данъчното облагане в годишния си отчет.

Препоръка А3. Задължително уведомяване за нови данъчни мерки

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи във възможно най-кратък срок предложение за нов механизъм, според който държавите членки са задължени да информират незабавно другите държави членки и Комисията, ако възнамеряват да въведат нов коректив, облекчение, изключение, стимул или подобна мярка, която може да окаже съществено въздействие върху ефективната данъчна ставка в държавата членка или върху данъчната основа на друга държава членка.

•  Тези нотификации от държавите членки съдържат анализи на разпространението на последиците от същественото въздействие на новите данъчни мерки върху други държави членки и върху развиващите се страни, за да се подпомогне дейността на групата „Кодекс за поведение“ за установяване на вредни данъчни практики.

•  Тези нови данъчни мерки следва също така да бъдат включени в процеса на европейския семестър и следва да бъдат отправени препоръки за последващи действия.

•  Европейският парламент следва да получава редовно актуализирана информация относно нотификациите и оценката, извършена от Европейската комисия.

•  Следва да се предвидят санкции по отношение на държавите членки, които не спазват тези изисквания за докладване.

•  Комисията следва също да разгледа въпроса дали би било уместно да задължи дружествата за данъчни консултации да оповестяват пред националните данъчни органи, в случай че разработят и започнат да насърчават определени данъчни схеми, предназначени да помагат на дружествата да намалят общия размер на данъчните си задължения, както се случва понастоящем в някои държави членки; както и да разгледа въпроса дали обменът на тази информация между държавите членки посредством групата „Кодекс за поведение“ би представлявал ефективно средство за извършване на подобрения в областта на корпоративното данъчно облагане в Съюза.

Препоръка А4. Автоматичният обмен на информация относно данъчните становища да бъде разширен, за да обхване всички данъчни становища и до известна степен да се оповестява публично

Европейският парламент призовава Европейската комисия да допълни Директива 2011/16/ЕС, която включва елементи на автоматичния обмен на информация (АОИ) относно данъчните постановления, по следния начин:

•  като се разшири обхватът на автоматичния обмен на информация, за да надхвърля трансграничните данъчни становища и да включва всички данъчни становища в областта на корпоративното данъчно облагане; предоставената информация трябва да бъде изчерпателна и да отговаря на съвместно договорен формат, за да се гарантира, че може действително да бъде използвана от данъчните органи в съответните държави;

•  като се повиши значително прозрачността на данъчните постановления на равнището на Съюза, при надлежно отчитане на поверителната търговска информация и на търговските тайни и като се вземат предвид съществуващите най-добри практики, прилагани в някои държави членки, като публикува ежегодно доклад, обобщаващ основните случаи, включени в новосъздадения защитен централен указател на данъчните решения и предварителни споразумения за ценообразуване на Комисията;

•  информацията в доклада трябва да бъде предоставената в договорен стандартизиран формат с цел да се осигури възможност на обществеността да я използва ефективно;

•  като се гарантира, че Комисията играе пълноценна и значима роля по отношение на задължителния обмен на информация относно данъчните постановления чрез създаването на защитен централен регистър, достъпен за държавите членки и за Комисията, относно всички данъчни постановления, договорени в рамките на Съюза;

•  като се гарантира, че се прилагат подходящи санкции спрямо държавите членки, които не обменят автоматично информацията относно данъчните постановления така, както би следвало да го правят.

Препоръка А5. Прозрачност на безмитните пристанища

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, с което се цели:

•  да се определи максимален срок, в рамките на който стоките могат да се продават в безмитни пристанища, освободени от мита и акцизи и ДДС;

•  да се задължат органите на безмитните пристанища незабавно да информират съответните данъчни органи на държавите членки и на трети държави за всяка сделка, извършена от техни местни лица за данъчни цели в помещенията на безмитните пристанища.

Препоръка А6. Оценка на Комисията относно разликите при корпоративното данъчно облагане

Европейският парламент призовава Европейската комисия:

  да създаде въз основа на най-добрите практики, използвани понастоящем от държавите членки, хармонизирана методика, до която следва да се осигури публичен достъп и която може да се използва от държавите членки за изчисляване на размера на преките и непреките разлики при корпоративното данъчно облагане, т.е. разликата между дължимите и платените корпоративни данъци, във всички държави членки;

  да си сътрудничи с държавите членки с цел да се гарантира предоставянето на всички необходими данни, които следва да се анализират чрез използване на методиката с оглед на възможно най-точното изчисляване на сумите;

  да използва договорената методика и всички необходими данни, за да изготвя и публикува на всеки две години оценка на преките и непреките разлики в корпоративното данъчно облагане в целия Съюз.

Препоръка А7. Защита на лицата, които подават сигнали за нередности

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, с което:

  да бъдат защитени лицата, подаващи сигнали за нередности, които действат единствено в обществен интерес (а не само за парична изгода или с друга лична цел) с цел да изобличат нарушение, неправомерно поведение, измама или незаконна дейност във връзка с корпоративното данъчно облагане в която и да било държава — членка на Европейския съюз. тези лица, подаващи сигнали за нередности, трябва да бъдат защитени, ако докладват подозрения за нарушение, неправомерно поведение, измама или незаконна дейност на съответния национален компетентен орган и следва също така да бъдат защитени, ако в случай на нарушение, неправомерно поведение, измама или незаконна дейност във връзка с корпоративното данъчно облагане, по отношение на които дълго време не се предприемат мерки и които могат да засегнат обществения интерес, те съобщават за своите опасения на обществеността като цяло;

  да се гарантира, че правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация се запазва в Европейския съюз;

  тази защита следва да бъде съгласувана с общата правна система и да действа ефективно по отношение на необоснованите правни преследвания, икономически санкции и случаи на дискриминация;

  това законодателно предложение следва да се основава на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета и да взема предвид всяко бъдещо законодателство на Съюза в тази област;

•  това законодателно предложение би могло също така да вземе предвид препоръката на Съвета на Европа CM/Rec(2014)7(11) относно защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и по-специално определението за лицата, подаващи сигнали за нередности, „като всяко лице, което съобщава или разкрива информация за опасност или вреда за обществения интерес в контекста на своите служебни отношения, било то в публичния или в частния сектор“.

Б. Координация

Препоръка Б1. Въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи в най-кратък срок законодателно предложение за въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък:

Като първа стъпка – въвеждане до юни 2016 г. на задължителна обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) в Съюза, евентуално с временно освобождаване за малките и средните предприятия, които не са мултинационални дружества, и за дружествата, които не извършват трансгранична дейност, за да има само един набор от правила, въз основа на който дружествата, които извършват дейност в няколко държави членки, да изчисляват своите облагаеми печалби.

Като втора стъпка – въвеждане възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от края на 2017 г. на задължителна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), като надлежно се взема предвид широката гама от различни възможности (отчитане на разходите, например, за включване на малките и средните предприятия и на дружествата, които не извършват трансгранична дейност);

ОКООКД следва да се основава на метод на формула за разпределяне, който отразява реалната икономическа дейност на дружествата и не води до неоправдано предимство за определени държави членки.

По време на преходния период между въвеждането на задължителна ОООКД и въвеждането на пълна ОКООКД – въвеждане на набор от мерки за намаляване на прехвърлянето на печалби (главно чрез трансферно ценообразуване), включително, като минимум, законодателно предложение относно борбата срещу НДОПП в Съюза. Тези мерки следва да не включват временен режим на трансгранично компенсиране на загубите, освен ако Комисията може да гарантира, че той ще бъде прозрачен и няма да създаде възможност за злоупотреба за целите на агресивното данъчно планиране.

Комисията следва да обмисли до каква степен би било необходимо да се създаде единен набор от общоприети счетоводни принципи, за да се подготвят съответните счетоводни данни, които следва да се използват за целите на ОКООКД.

Всяко предложение за ОООКД или за пълна ОКООКД следва да включва клауза за борба с избягването на данъци.

Препоръка Б2. Засилване на мандата и повишаване на прозрачността на дейността на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) на Съвета

Европейският парламент призовава Комисията да представи предложение за включване на групата „Кодекс за поведение“ в общностния метод, като работна група на Съвета, с участието на Европейската комисия и на Европейския парламент като наблюдатели.

•  Дейността на групата „Кодекс за поведение“ трябва да стане по-прозрачна, по-ефективна и да има по-висока степен на отчетност, включително чрез:

o  редовно предоставяне, актуализиране и публикуване на резултатите от нейния надзор във връзка със степента, до която държавите членки изпълняват препоръките, посочени от групата в нейния шестмесечен доклад за напредъка до министрите на финансите;

o  редовно предоставяне, актуализиране и публикуване на всеки две години на списък на вредните данъчни практики;

o  редовно изготвяне, предоставяне и публикуване на протоколите от нейните заседания, включително по-голяма прозрачност в процеса на изготвяне на препоръки, по-специално с посочване на представителите на позициите на държавите членки;

o  назначаване на политически председател от страна на министрите на финансите;

o  назначаване от страна на всяка държава членка на един представител на високо равнище и на един заместник с цел повишаване на авторитета на органа;

•  Задачите на групата „Кодекс за поведение“ включват:

o  установяване на вредните данъчни практики в Съюза;

o  предлагане на мерки и срокове за премахването на вредните данъчни практики и мониторинг на резултатите от предложените препоръки/мерки;

o  преглед на докладите за разпространяване на отрицателните последици от нови данъчни мерки, предоставени от държавите членки, както е посочено по-горе, и преценка дали е необходимо да се предприемат действия;

o  предлагане на други инициативи, насочени към данъчните мерки във външната политика на Съюза;

o  подобряване на механизмите за правоприлагане срещу тези практики, които улесняват агресивното данъчно планиране.

Препоръка Б3. Патентна кутия и други преференциални режими: Обвързване на преференциални режими с мястото на създаване на стойността

Европейският парламент призовава Европейската комисия да продължи да предоставя насоки на държавите членки как да прилагат режимите от типа патентна кутия в съответствие с „подхода към връзката между разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и получените печалби“, така че да се гарантира, че тези режими не са вредоносни.

•  Тези насоки следва да изясняват, че преференциалните режими, като патентни кутии, трябва да се основават на „подхода към връзката между разходите за НИРД и получените печалби“, както е определен в действие 5 на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърляне на печалби (НДОПП), което означава, че трябва да има пряка връзка между данъчните предимства и свързаните с тях научноизследователски и развойни дейности.

•  Обширни схеми за патентни кутии, които нямат никаква връзка с географския произход и „възраст“ на ноу-хау следва да се считат за вредни практики.

•  Ако, в рамките на 12 месеца, държавите членки не прилагат този нов подход последователно, Комисията следва да представи законодателно предложение с обвързващ характер.

•  Комисията следва да внесе предложения за общоевропейски стандарти и определения за това какво се определя като насърчаване на научноизследователската и развойната дейност и какво – не, както и за хармонизиране на използването на патентни и иновационни кутии, включително също така да ускори премахването на стария режим в срок до 30 юни 2017 г., като съкрати времетраенето на правилата относно завареното положение.

Препоръка Б4. Контролирани чуждестранни дружества

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение:

•  за предоставяне на координирана мрежа на Съюза за правила за контролираните чуждестранни дружества, за да се гарантира, че печалбите, декларирани в страни с нисък или никакъв данък, се облагат ефективно с данъци, и за да се предотврати нарушаване на функционирането на вътрешния пазар в резултат на многообразието от национални правила относно контролираните чуждестранни дружества в рамките на Съюза. Тази рамка следва да гарантира пълно използване на законодателството за контролираните чуждестранни дружества извън ситуации на изцяло изкуствени договорености. Това не възпрепятства държавите членки да въвеждат по-строги правила.

Препоръка Б5. Подобряване на координацията на държавите членки относно данъчния контрол

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи предложение за изменение на Директива № 2011/16/ЕС с цел:

•  осигуряване на по-ефективни едновременни данъчни одити и контрол, когато два или повече национални данъчни органа решат да извършват проверки на едно или повече лица с общи или допълващи се интереси;

•  гарантиране, че дружество майка и неговите дъщерни дружества, намиращи се в Съюза, се проверяват от съответните данъчни органи в същия период от време, под ръководството на данъчните органи, които отговарят за дружеството майка, с цел гарантиране на ефективни потоци от информация между данъчните органи. Като част от това:

o  данъчните органи следва редовно да обменят информация относно своите разследвания с цел да се гарантира, че групите не се възползват от несъответствия или пропуски при комбинирането на различни национални системи за данъчно облагане;

o  сроковете за обмен на информация относно текущи одити следва да бъдат сведени до минимум;

o  данъчните органи на дадено дружество следва системно да уведомяват данъчните органи, които отговарят за други предприятия в рамките на същата група, във връзка с резултатите от данъчния контрол;

o  не следва да се взема никакво решение относно резултата от данъчния контрол от страна на данъчен орган, преди да бъдат информирани другите засегнати данъчни органи.

Препоръка Б6. Въвеждането на общ европейски данъчен идентификационен номер

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи предложение за европейски данъчен идентификационен номер (TIN).

•  Предложението да се основава на проекта за европейски TIN в Плана за действие на Комисията за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане от 2012 г. (действие 22)(12), и резултатите от последвалите консултации от 2013 г.(13)

В. Сближаване

Препоръка В1. Нов подход към разпоредбите за международно данъчно облагане

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, което да позволи на ЕС да говори с един глас по отношение на международните данъчни разпоредби.

•  Комисията следва да получи мандат да договаря данъчни споразумения с трети държави от името на Съюза, вместо текущата практика, при която се провеждат двустранни преговори, при която не се постигат оптимални резултати, особено за развиващите се страни.

•  Комисията следва да гарантира, че тези споразумения съдържат разпоредби за реципрочност и забраняват всякакво неблагоприятно въздействие върху гражданите на Съюза и предприятията, по-специално МСП, в резултат от извънтериториалното прилагане на законодателство на трета страна в рамките на компетентността на Съюза и неговите държави членки.

•  Следва да се въведе общо за Съюза многостранно данъчно споразумение, за да се заменят многобройните двустранни данъчни споразумения, договорени между самите държави членки и с други държави.

•  Всички нови международни търговски споразумения, сключени от Съюза, следва да включат клауза във връзка с доброто управление в областта на данъчното облагане.

•  Всички международни данъчни режими следва да предвиждат механизъм за прилагане.

Препоръка В2. Изработване на общо и състоятелно определение за понятието „данъчни убежища“

Европейският парламент призовава Европейската комисия да внесе предложение за създаване, в сътрудничество, наред с други, с ОИСР и ООН, на състоятелни критерии, за да се даде определение на понятието „данъчни убежища“.

•  Тези критерии следва да се основават на всеобхватни, прозрачни, надеждни, обективно проверими и общоприети показатели, като допълнително развиват принципите за добро управление, както са определени от Комисията в нейното съобщение от 2009 г. „За насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“(14): обмен на информация и административно сътрудничество; лоялна данъчна конкуренция; и прозрачност.

•  Тези критерии следва да обхващат концепции като банкова тайна, записване на данни за собствеността на дружествата, тръстовете и фондациите, публикуване на финансовите отчети на дружествата, капацитет за обмен на информация, ефикасност на данъчната администрация, насърчаване на отклонението от данъчно облагане, съществуване на вредни правни инструменти, предотвратяване на изпирането на пари, автоматичен обмен на информация, съществуване на двустранни договори, както и международни ангажименти за прозрачност и съдебно сътрудничество.

•  Въз основа на тези критерии, Комисията следва да представи преразгледан списък на данъчните убежища, който ще замени нейния временен списък, представен през юни 2015 г.

•  Този списък на данъчните убежища следва да бъде свързан със съответното данъчно законодателство като отправна точка за други политики и законодателство.

•  Комисията следва да преразглежда списъка най-малко на всеки две години или след обосновано искане от страна на юрисдикция в списъка.

Препоръка В3. Мерки за противодействие на дружества, които се възползват от данъчни убежища

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи предложение за набор от мерки за противодействие, които Съюзът и държавите членки следва да прилагат като акционери и участници във финансирането на публични органи, банки и програми за финансиране, които мерки да се прилагат към дружества, които използват данъчни убежища, за да прилагат схеми за агресивно данъчно планиране, и следователно не съответстват на стандартите на Съюза за добро управление на данъчното облагане.

•  Тези мерки за противодействие следва да включват:

o  Лишаване от достъп до държавна помощ или от възможности за участие в обществени поръчки на равнището на Съюза или на национално равнище.

o  Лишаване от достъп до някои фондове на Съюза.

•  Това следва да бъде постигнато, наред с другото, чрез:

o  Изменение на устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) (Протокол № 5, приложен към Договорите), за да се гарантира, че финансиране от ЕИБ не може да отиде при крайни бенефициенти или финансови посредници, които използват данъчни убежища или вредни данъчни практики(15).

o  Изменение на регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за да се гарантира, че средства от ЕФСИ не могат да отидат при такива дружества(16).

o  Изменение на четирите регламента за общата селскостопанска политика (ОСП), за да се гарантира, че финансиране по ОСП не може да отиде при такива дружества.

o  Продължаване на процеса на модернизиране на държавната помощ, за да се гарантира, че държавите членки не предоставят държавна помощ на такива дружества(17).

o  Изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби, за да се гарантира, че такива дружества няма да получат никакви средства от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство)(18).

o  Изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за да се гарантира, че такива дружества не могат да получават финансиране от ЕБВР(19).

o  Забрана за сключване на търговски споразумения от ЕС с юрисдикции, определени от Комисията като „данъчни убежища“.

Комисията проверява дали съществуващи търговски споразумения със страни, които са обявени като данъчни убежища, могат да бъдат суспендирани или прекратени.

Препоръка В4. Място на стопанска дейност

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, с което:

•  да се коригира определението за „място на стопанска дейност“, така че дружествата да не могат изкуствено да избягват да имат облагаемо присъствие в държавите членки, в които развиват икономическа дейност. Това определение следва да разглежда и ситуации, при които дружествата, извършващи изцяло дематериализирани цифрови дейности, се считат за дружества с място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако поддържат значително цифрово присъствие в икономиката на тази държава;

•  да се въведе определение на равнището на Съюза за минимална „икономическа същност“, което да обхваща и цифровата икономика, така че да се гарантира, че дружествата наистина създават стойност и допринасят за икономиката на държавата членка, в която имат облагаемо присъствие.

Горните две определения следва да бъдат част от конкретна забрана на т.нар. „дружества – пощенски кутии“.

Препоръка В5. Подобряване на рамката за трансферно ценообразуване в ЕС

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, с което:

•  да се разработи, въз основа на своя опит и на анализ на новите принципи на ОИСР относно трансферното ценообразуване, конкретни насоки на Съюза относно начина, по който следва да се прилагат принципите на ОИСР и как те следва да се тълкуват в контекста на Съюза, така че:

o  да отразяват икономическата реалност на вътрешния пазар;

o  да предоставят сигурност, яснота и справедливост за държавите членки и за дружествата, извършващи дейност в Съюза;

o  да се намали рискът от злоупотреба с правилата с цел прехвърляне на печалбата.

Препоръка В6. Хибридни споразумения

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, целящо или:

•  хармонизиране на националните определения за дългови, капиталови, непрозрачни и прозрачни образувания, хармонизиране на разпределението на активите и пасивите към мястото на стопанска дейност, и хармонизиране на разпределението на разходите и печалбите между различните образувания в рамките на една и съща група; или

•  предотвратяване на двойното необлагане с данъци, в случай на хибридно споразумение.

Препоръка В7. Промяна на режима на Съюза за държавна помощ в частта му за данъчното облагане

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи предложение най-късно до средата на 2017 г. за:

•  насоки за държавната помощ, които да изяснят как Комисията ще определи случаите на държавна помощ, свързана с данъчното облагане, като по този начин се осигурява повече правна сигурност за предприятията и държавите членки, като се взема предвид фактът, че в други сектори подобни насоки се оказаха високо ефективни за прекратяване и предотвратяване на практики в държавите членки, които са в противоречие с правото на Съюза относно държавната помощ; ефект, който може да бъде постигнат само с висока степен на детайлност в насоките, включително прагове, изразени в цифри;

•  публично идентифициране на данъчни политики, които не са в съответствие с политиката в областта на държавната помощ следва, за да се дадат на дружествата и държавите членки насоки и да им се осигури по-добра правна сигурност; за тази цел Комисията пренасочва ресурси на ГД „Конкуренция“, така че тя да може да действа ефективно по всички въпроси на незаконната държавна помощ (включително селективни данъчни облекчения).

Европейският парламент също призовава Европейската комисия в дългосрочен план да направи оценка на възможността за промяна на съществуващите правила, за да се предотврати суми, възстановени вследствие на нарушение на правилата за държавна помощ на Съюза, да се връщат на държавата членка, която е предоставила неправомерна помощ под формата на данъчни облекчения, какъвто е случаят понастоящем. Като пример, възстановената държавна помощ би могла да бъде предоставена в бюджета на Съюза или на държавите членки, които са засегнати от намаляване на своята данъчна основа.

Препоръка В8. Изменение на Директива 90/435/ЕО(20)на Съвета, Директива 2003/49/ЕО, Директива 2005/19/ЕО и друго приложимо законодателство на Съюза и въвеждане на общо правило за борба със злоупотребите

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение:

•  след въвеждането на общо правило за борба със злоупотребите (ОПБЗ) в Директива 90/435/ЕО да пристъпи възможно най-бързо към въвеждането на общо правило за борба със злоупотребите в Директива 2003/49/ЕО и да представи предложения за въвеждане на общо правило за борба със злоупотребите в Директива 2005/19/ЕО и в друго относимо законодателство на Съюза;

•  за включването на такова общо правило за борба със злоупотребите във всички бъдещи законодателни актове на Съюза, които обхващат въпроси на данъчното облагане или имат данъчни последици;

•  във връзка с Директива 2003/49/ЕО, в допълнение към въвеждането на общо правило за борба със злоупотребите, също така да премахне изискването държавите членки да предоставят по-благоприятно третиране за лихвите и роялти, ако не е налице ефективно данъчно облагане в друга държава от Съюза;

•  във връзка с Директива 2005/19/ЕО, в допълнение към въвеждането на общо правило за борба със злоупотребите, също така да се въведат допълнителни задължения за прозрачност и — ако тези промени се окажат недостатъчни за предотвратяване на агресивното данъчно планиране — да се въведе минимална данъчна разпоредба, като изискване за използване на „данъчни облекчения“ (като например необлагане на доходи от дивиденти) или други мерки с подобно въздействие.

Препоръка В9. Подобряване на механизмите за разрешаване на спорове, свързани с трансграничното данъчно облагане

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение до лятото на 2016 г.:

•  за да подобри съществуващите механизми за разрешаване на трансграничните данъчни спорове в Съюза, като се съсредоточи не само върху случаи на двойно данъчно облагане, но и върху двойното данъчно необлагане. Целта е да се създаде координиран подход на Съюза към разрешаването на спорове, с по-ясни правила и по-строги срокове, въз основа на вече действащи системи;

•  работата и взетите решения на механизма за разрешаване на спорове следва да бъдат прозрачни, така че да се намали несигурността за корпорациите по отношение на прилагането на данъчното законодателство.

Препоръка В10. Въвеждане на данък при източника или на мярка с подобен ефект, за да се избегне ситуация, при която печалбите напускат Съюза, без да се облагат с данъци

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи предложение до лятото на 2016 г. за въвеждане на данък при източника или на мярка с подобен ефект, за да се гарантира, че всички печалби, реализирани в рамките на Съюза, и които трябва да напуснат ЕС, се облагат ефективно с данъци в рамките на Съюза преди да напуснат границите на ЕС.

Г. Други мерки

Препоръка Г1. Допълнителни мерки за преодоляване на разликите в данъчното облагане

Европейският парламент призовава Европейската комисия също така да се съсредоточи върху други фактори, освен агресивното данъчно планиране и дейностите свързани с намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, които допринасят за съществуващите разлики в данъчното облагане, включително:

•  разследване на причините за ниската ефективност по отношение на събирането на данъци, включително събирането на ДДС;

•  разследване на причините за данъчна несправедливост или за слабото доверие в данъчните администрации в области, различни от корпоративното данъчното облагане;

•  определяне на принципите за данъчна амнистия, включително обстоятелствата, при които те биха били подходящи и тези, в които други варианти на политика биха били за предпочитане, както и изискване към държавите членки да информират Комисията предварително за всяка нова данъчна амнистия, с цел да се премахнат отрицателните последствия от тези политики върху събирането на данъците в бъдеще;

•  предлагане на минимално ниво на прозрачност за схеми за „опрощаване на данъци“ и дискреционни данъчни облекчения, управлявани от националните правителства;

•  предоставяне на повече свобода на държавите членки да вземат предвид спазването на данъчното законодателство от страна на дружествата, и по-специално системни случаи на неспазване, като фактор при възлагането на договори за обществени поръчки;

•  гарантиране, че данъчните органи разполагат с пълен и реален достъп до централни регистри на ефективните собственици на дружествата и тръстовете, и че тези регистри са правилно поддържани и проверявани.

Това може да се постигне чрез бързо транспониране от страна на държавите членки на четвъртата Директива относно борбата с изпирането на пари, с което ще се осигури широк и опростен достъп до информацията, съдържаща се в централните регистри на действителните собственици, включително за организации на гражданското общество, журналисти и граждани.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно член 225 от ДФЕС Европейският парламент може по решение на мнозинството от съставляващите го членове, да поиска от Комисията да внесе подходящо предложение по въпроси, по които той намира, че за целите на прилагането на Договорите е необходим акт на Съюза. Ако Комисията не внесе предложение, тя съобщава причините за това на Европейския парламент.

През декември 2014 г. Европейският парламент взе решение да разреши изготвянето на законодателен доклад по собствена инициатива на тема „Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Европейския съюз“. Това решение е пряко последващо действие след разкритията „Люкслийкс“, направени от консорциум от журналисти през ноември 2014 г., които показаха, че редица мултинационални предприятия са сключили тайни договори с люксембургските органи, което им е позволило да намалят своите данъчни задължения, в някои случаи почти до 1 процент, като същевременно развиват малка или никаква икономическа дейност в тази държава.

Последвалите обществени обсъждания, по-специално тези под егидата на новосформираната специална комисия на Европейския парламент относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, показаха, че тези практики на „агресивно данъчно планиране“ в никакъв случай не са ограничени до Люксембург, и в действителност са широко разпространени в целия ЕС. Феноменът „агресивно данъчно планиране“ представлява възползване от техническите аспекти на данъчната система или на несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения. Макар че тези практики се различават от данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, които са незаконни дейности, свързани с избягване на данъчни задължения, по същество обаче и трите практики служат за намаляване на данъчната основа, което подронва доверието в правителствата и в предприятията.

Според проучване(21) , поръчано от Европейския парламент, Съюзът губи около 50 – 70 милиарда евро всяка година поради избягването на корпоративно данъчно облагане, постигнато само чрез прехвърлянето на печалбите. Тази цифра нараства до около 160 – 190 милиарда евро, ако бъдат взети под внимание специални данъчни договорености, неефективността при събирането на данъци и други подобни елементи.

Такива практики по принцип не следва да бъдат приемливи, но при трудни икономически обстоятелства, подобни на тези, пред които е изправена Европа в момента, съдокладчиците считат, че е особено важно всички икономически субекти да допринасят на справедлива основа. Ако някои мултинационални предприятия не допринасят, тогава се получават неравнопоставени условия на конкуренция, при които по-малките, национални предприятия полагат големи усилия да се конкурират, което е изцяло в противоречие с принципа на единния пазар. Допълнителни въздействия се усещат от националните правителства, които — в условия на намаляваща данъчна основа, са принудени да обмислят съкращаване на обществените услуги, увеличаване на данъците за гражданите, или заемане на повече парични средства.

Последните практики показват, че държавите членки не могат да предприемат действия поотделно в борбата срещу агресивното данъчно планиране. Самият факт, че се предполага да имаме единен пазар в Европейския съюз изисква координирани действия. При спазване на суверенитета на държавите членки по отношение на данъчната политика, съдокладчиците считат, че има нужда от законодателни мерки на ЕС за подобряване на прозрачността, координацията и конвергенцията в рамките на корпоративните данъчни политики в Европейския съюз.

Настоящият доклад, съдържа поредица от мерки, които съдокладчиците призовават Комисията да предложи като законодателни актове. С цел яснота мерките са изброени в отделни раздели: i) прозрачност, ii) координация и iii) конвергенция.

11.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза

(2015/2010(INL))

Докладчик по становище: Масимилиано Салини

(Инициатива – член 46 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства инициативите на Комисията, предприети в последно време, и насърчава държавите членки да засилят мерките срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, като насърчават по-ясни, по-прозрачни и по-справедливи данъчни постановления, да водят борба срещу агресивното данъчно планиране, като се избягват двойното данъчно облагане и липсата на данъчно облагане и се сложи край на нелоялната вредна данъчна конкуренция помежду им;

2.  призовава да бъде поставено ново начало по отношение на системата за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и настоятелно призовава за нейното цялостно прилагане, въз основа на всеобхватна оценка на въздействието, като се зачита принципът на субсидиарност и се предвидят необходимите инструменти с цел да се избегнат злоупотреби със системата; счита, че ОКООКД следва да избягва създаването на ненужна административна тежест и на разходи за съобразяване с изискванията и следва да коригира пропуските, възникващи между националните системи; счита също така, че ОКООКД следва да допълва въвеждането на публично и прозрачно докладване по държави за многонационалните дружества;

3.  припомня, че на равнището на Съвета не се вземат важни решения относно корпоративното данъчно облагане въпреки събитията в последно време и счита, че ОКООКД е стъпка с решаващо значение за продължаването на процеса на интеграция в ЕС;

4.  отчита подхода на Комисията, състоящ се в това да се предложи опростена ОООКД (без консолидация) като първа стъпка, както и че за периода до повторното въвеждане на консолидацията на по-късен етап Комисията ще включи елемент на трансгранични облекчения; посочва, че този елемент не е идеален заместител на консолидацията и че ще бъде необходимо време, за да може този нов режим да заработи пълноценно;

5.  счита, че фискалните политики и корпоративното данъчно облагане следва да бъдат важно средство за засилване на иновациите, на конкурентоспособността, на растежа, на създаването на работни места и на инвестициите; счита, че посредством едно по-ефикасно, създаващо по-малко възможности за отклонение от данъчно облагане, по-прозрачно и по-справедливо данъчно третиране за всички дружества държавите членки трябва да насърчават създаването на привлекателна, конкурентна и устойчива среда за стопанска дейност, която ще даде възможност на предприятията, в това число малките и средните предприятия (МСП), иновативните предприятия, семейните предприятия, самостоятелно заетите лица и свободните професии, да развиват по-лесно трансгранична дейност в рамките на Съюза, включително с цел приличане на повече чуждестранни инвестиции; изразява съжаление относно използването на средства за агресивно данъчно планиране от страна на многонационалните дружества, които са облагодетелствани спрямо МСП и така допринасят за намаляването на тяхната конкурентоспособност; призовава за насърчаване на конкурентни, опростени и координирани в по-голяма степен данъчни системи с по-малко на брой случаи на освобождаване от данъчно облагане и премахване на вредните данъчни мерки в тясно сътрудничество с държавите членки и помежду им;

6.  изразява твърдо убеждение, че борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци следва да се извършва в рамките на по-широк контекст и в съответствие с препоръките на ОИСР; призовава Комисията да внесе предложение за установяването на критерии с цел да се определи в кои случаи става дума за „данъчни убежища“ въз основа на определение на Съюза и да се договорят данъчни споразумения с трети държави от името на Съюза в тази област; подчертава, че липсата на общо определение нарушава функционирането на единния пазар, което поражда правна несигурност;

7.  подчертава, че данъците и дивидентите трябва да се плащат там, където се извършва икономическата дейност или се създава добавена стойност и където се използват обществени услуги и инфраструктура; призовава държавите членки да зачитат тези принципи в националните данъчни законодателства; изразява съжаление във връзка с факта, че прекалената сложност на национални данъчни системи и различията между тях се използват за целите на агресивното данъчно планиране;

8.  в тази връзка подчертава необходимостта от ясни, прозрачни и съгласувани правила за осчетоводяване на печалбите и създаването на стойност;

9.  подкрепя принципа на прозрачност и на автоматичен обмен на информация за данъчните постановления между данъчните органи; отбелязва, че това може да повиши доверието между държавите членки; счита, че данъчните постановления се използват с цел да се гарантират правна сигурност и благоприятна стопанска среда за данъкоплатците,

10.  посочва, че цифровизацията е също така и предизвикателство за националните данъчни системи и трансграничните дейности; в тази връзка подчертава необходимостта от последователно прилагане на общите принципи на корпоративното данъчно облагане;призовава Комисията да насърчава въвеждането на хармонизирани определения за „място на стопанска дейност“ и „икономическа същност на трансакцията“ за цифровите предприятия с цел да се оценяват по-добре печалбите, генерирани на дадена територия, за да може съответно да се определи размерът на данъчния принос;

11.  счита, че прозрачността и отчетността, като основни принципи на корпоративното управление, ще допринесат за изграждането на една силна и стабилна икономика, като намалят нестабилността на пазара и повишат доверието в предприятията; призовава за публично докладване по държави на големите предприятия във всички сектори с цел повишаване на прозрачността относно тяхната дейност, по-специално по отношение на реализираните печалби, платените данъци върху печалбите и получените субсидии; счита, че задължителното докладване в тази област е важен елемент от корпоративната отговорност на дружествата към акционерите и обществото;

12.  счита, че единният пазар се нуждае от по-прозрачна, основаваща се на сътрудничеството и хармонизирана във все по-голяма степен рамка за данъчно облагане, за да функционира ефективно; подчертава факта, че в настоящата ситуация европейските МСП могат да се сблъскат с нелоялна конкуренция, докато многонационалните дружества биха могли изкуствено да проектират своята структура с цел намаляване на прилаганите към тях данъчни ставки;

13.  счита, че суверенните права на държавите членки следва да бъдат взети под внимание, както и различията при икономическия, търговския и корпоративния сектор по отношение на въздействието им върху растежа и развитието, както и върху социалното сближаване в рамките на държавите членки и на ЕС като цяло;

14.  подчертава колко е важно да се осигури постигането на целта за прозрачност в данъчната област, като същевременно се гарантират защитата на личните данни, поверителният характер на информацията, която се обменя, както и свободата на стопанска инициатива; в тази връзка насърчава намирането на решения, с които се постига баланс между прозрачност и поверителност;

15.  подчертава, че при инициативите на Съюза следва да се избягва ненужно увеличаване на административната тежест и на разходите за постигане на съответствие; счита, че всички предложения следва да водят до повече правна сигурност, прозрачност, опростяване и бързина на административния процес;

16.  припомня, че въпреки положените усилия все още има случаи на двойно данъчно облагане, които трябва да бъдат решени; насърчава прилагането на по-прости, по-бързи и по-прозрачни решения , най-вече за МСП, самостоятелно заетите лица и свободните професии; предлага да се опрости използването на кредита, произхождащ от платени в чужда държава данъци;

17.  изтъква факта, че сложността на двустранните и многостранните данъчни спогодби често води до възникването на пропуски, даващи възможност за избягване на данъци в съчетание с националните системи за данъчно облагане;

18.  подчертава необходимостта от автоматичен, прозрачен, незабавен и изчерпателен обмен на информация, включително данъчни постановления, между съответните данъчни органи, който може да се извършва посредством централен регистър на Съюза, и насърчава подобряването на обмена на информация между компетентните органи по данъчни въпроси;

19.  счита, че Комисията и държавите членки следва да продължат да внедряват електронни решения в процедурите, свързани с данъчното облагане, за да намалят административната тежест и да опростят трансграничните процедури;

20.  подчертава значението на силния данъчен суверенитет и призовава за запазване на данъчното облагане като национална компетентност във всяка държава членка, както е предвидено в Договора; въпреки това насърчава засиления обмен на информация между компетентните органи по данъчни въпроси;

21.  предлага Комисията да извърши оценка на въздействието на съществуващите специални икономически зони в Съюза, които се използват за насърчаване на растежа и на икономическото възстановяване в определени области – като например гранични зони – които са дълбоко засегнати от кризата или страдат от високо равнище на безработица; в тази връзка насърчава обмена на най-добри практики между данъчните органи; подчертава, че политиките, целящи да се предоставят данъчни облекчения на необлагодетелстваните региони, трябва да бъдат в съответствие с целите на Съюза за осигуряване на по-висока степен на данъчна прозрачност и за борба с отклонението от данъчно облагане и измамите и трябва да не подкопават действащата правна рамка на ЕС за регионална помощ;

22.  изисква достъпът до информация относно крайния(те) действителен(ни) собственик(ици) на дружествата, установени в ЕС съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(22) , да включва също така информация за общата ефективна ставка на корпоративния данък на дружествата въз основа на финансовите отчети, изготвени и публикувани съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(23) , а достъпът до тази информация да бъде пряк, онлайн, без ненужни формалности и предоставен на лесно разбираем език за съответните публични органи;

23.  подчертава, че една от предпоставките за създаване на дългосрочна икономическа стабилност в Съюза е постигането на фискален съюз;

24.  счита, че инициативите за по-ефективно корпоративно данъчно облагане следва да включват предложения за подобряване на стопанската среда за новосъздадените предприятия, като например данъчни стимули за инвеститорите с цел те да реинвестират капиталовите печалби в по-високорискови малки предприятия в Съюза или по-ясни правила за данъчно облагане на опциите за акции;

25.  за периода, оставащ до пълното прилагане на ОКООКД, подчертава необходимостта да се подкрепя работата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE), разследваща злоупотребите с патентни кутии, дружествата „пощенски кутии“ и други практики на данъчен инженеринг, имащи за цел избягване или намаляване в максимална степен на данъците, тъй като всяко избягване на данъци в крайна сметка води до по-голям публичен дълг и/или увеличаване на данъците за МСП и гражданите;

26.  приканва да се установи правило, съгласно което публичноправните субекти, включително ЕС, държавите членки и предприятията, притежавани от тях, не могат да изплащат публични средства на дружества, които не са оповестили своя(ите) краен(йни) действителен(ни) собственик(ици), общата ефективна ставка на корпоративния данък и докладите по държави;

27.  изисква от Комисията да предложи хармонизирани критерии за освобождаването от данъчно облагане на инвестициите на предприятията в областта на научноизследователската и развойната дейност с цел да се постигне европейската цел за отделяне на 3 % от БВП за разходи за научни изследвания до 2020 г.;

28.  призовава Комисията да не се въздържа от използването на член 116 от ДФЕС, който осигурява на Парламента и на Съвета необходимото правно основание да действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да отстраняват практиките, водещи до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, като например данъчната конкуренция, прилагана от държавите членки посредством непрозрачни и нелоялни данъчни постановления;

29.  настоятелно призовава Комисията във възможно най-кратък срок да представи законодателно предложение за въвеждане на ОКООКД с цел подобряване на стопанската среда и борба срещу избягването на данъци в Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

8

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ian Duncan, Cornelia Ernst, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Paul Brannen, Nessa Childers

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

3

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Maria João Rodrigues

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

(1)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf

(2)

European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union („Европейска добавена стойност на законодателните доклади относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Европейския съюз“), д-р Бенджамин Ферет, Даниел Гравино и Силвия Мерлер – предстои да бъде публикуван.

(3)

Приети текстове, 8.7.2015 г., P8_TA(2015)0257.

(4)

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm.

(5)

Напр. „Fair Tax Mark“: http://www.fairtaxmark.net/.

(6)

Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО(ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(7)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//EN

(8)

Директива 2003/49/EО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и на роялти между свързани дружества от различни държави членки (OВ L 157, 26.6.2003 г., стp. 49)

(9)

Директива 2005/19/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г.за изменение на Директива 90/434/ЕИО относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки (OВ L 58, 4.3.2005 г., стр. 19).

(10)

Приети текстове, 8.7.2015 г., P8_TA(2015)0257.

(11)

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp

(12)

COM(2012) 722 final

(13)

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

(14)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:BG:PDF

(15)

http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf

(16)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73d88c1b-9bd8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0023.03/DOC_1&format=PDF

(17)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//BG

(18)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1449738604210&from=EN

(19)

http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html

(20)

Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6).

(21)

Вж. проучване, изготвено от д-р Бенджамин Ферет, Даниел Гравино и Силвиа Мерлер, по искане на Отдела за европейска добавена стойност на Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност в Генералната дирекция за парламентарни изследвания на Генералния секретариат на Европейския парламент.

(22)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(23)

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Правна информация - Политика за поверителност