Postup : 2015/0809(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0351/2015

Předložené texty :

A8-0351/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0443

ZPRÁVA     *
PDF 177kWORD 101k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Alessandra Mussolini

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10510/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0275/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0351/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po vstupu v platnost nového nařízení o Europolu (2013/0091(COD)) přezkoumala ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci; vyzývá Komisi, aby Parlament a Radu informovala o výsledku tohoto přezkumu a v případě potřeby předložila doporučení ohledně oprávnění zahájit nové mezinárodní vyjednávání této dohody;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Europolu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 23 odst. 2 stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) uděluje souhlas s uzavřením mezinárodních dohod o spolupráci se třetími státy či mezinárodními organizacemi Rada, a to po konzultaci s Evropským parlamentem. Takovéto dohody se mohou týkat výměny operativních, strategických, technických nebo utajovaných informací. Dohoda o operativní spolupráci rovněž zahrnuje výměnu osobních údajů.

Tento návrh se týká navrhovaného schválení strategické dohody o spolupráci mezi Europolem a Spojenými arabskými emiráty. Takováto strategická dohoda vylučuje výměnu osobních údajů, a otázka ochrany osobních údajů je tedy v tomto případě irelevantní. Mezi informace, které budou předmětem výměny, by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky strategických analýz, informace o postupech vyšetřování trestných činů, informace o metodách předcházení trestné činnosti, výcvikové aktivity a poskytování poradenství a podpory u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti.

Zdá se, že existuje jednoznačná operativní potřeba navázat spolupráci mezi Europolem a Spojenými arabskými emiráty. Podle Europolu jsou Spojené arabské emiráty čím dál tím relevantnější v souvislosti s bojem proti organizované trestné činnosti, neboť se z této země postupně stává významný uzlový bod pro ekonomickou a finanční trestnou činnost. Výnosy z trestné činnosti, jako jsou např. podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), podvody s chybějícím článkem při obchodech ve Společenství (Missing Trader Intra Community Frauds, MTIC) a praní peněz, byly zpětně investovány ve Spojených arabských emirátech a klíčoví pachatelé, kteří jsou do těchto podvodů zapleteni, se uchýlili do této země.

Zpravodajka podporuje uzavření této strategické dohody o spolupráci se Spojenými arabskými emiráty, neboť by pomáhala v boji proti finančním podvodům a tento boj by posílila a podpořila by posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vyšetřování finanční trestné činnosti a dalších relevantních trestněprávních otázek.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropským policejním úřadem (Europol)

Referenční údaje

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Datum konzultace s EP

18.9.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

5.10.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

13.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum přijetí

30.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

15

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Datum předložení

3.12.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí