Menetlus : 2015/0809(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0351/2015

Esitatud tekstid :

A8-0351/2015

Arutelud :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0443

RAPORT     *
PDF 163kWORD 94k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahelise raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtava strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Alessandra Mussolini

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahelise raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtava strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10510/2015),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0275/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0351/2015),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse jõustumist (2013/0091(COD)) koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning vajaduse korral esitama soovituse loa andmise kohta, et taasalustada rahvusvaheliste läbirääkimistega kokkuleppe üle;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

SELETUSKIRI

Kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 23 lõike 2 kohaselt kiidab nõukogu rahvusvahelised koostöökokkulepped kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega heaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Kõnealused kokkulepped võivad käsitleda operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe vahetamist. Operatiivkoostöö kokkulepe sisaldab ka isikuandmete vahetamist.

Käesolevas ettepanekus käsitletakse Europoli ja Araabia Ühendemiraatide vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimise kavandatavat heakskiitmist. Selline strateegiline kokkulepe ei hõlma isikuandmete vahetamist, seega ei ole andmekaitse küsimus käesoleval juhul oluline. Teabevahetus võib hõlmata eriteadmisi, üldolukorda käsitlevaid aruandeid, strateegiliste analüüside tulemusi, kriminaaluurimismenetlusi käsitlevat teavet, kuritegude ennetamise meetodeid käsitlevat teavet, koolitustegevust, samuti nõustamist ja toetust konkreetsete kriminaaluurimismenetluste puhul.

Europolil näivad olevad selged operatiivvajadused koostööks Araabia Ühendemiraatidega. Europoli andmetel on Araabia Ühendemiraatide tähendus organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses üha olulisem, kuna riigist on saamas kasvav finants- ja majanduskuritegude keskus. Sellistest kuritegudest nagu käibemaksupettused, varifirmadega seotud ühendusesiseste pettused ja rahapesu saadud tulud on reinvesteeritud Araabia Ühendemiraatidesse ning selliste pettustega seotud peamised kurjategijad on varjunud sellesse riiki.

Raportöör toetab kõnealuse strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimist Araabia Ühendemiraatidega, kuna kokkulepe aitaks toetada ja tugevdada võitlust finantspettuste vastu ja aitaks tõhustada finantsuurimise valdkonnas ja muudes asjaomastes kriminaalasjades tehtavat rahvusvahelist koostööd.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö

Viited

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.9.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

5.10.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

13.10.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

15

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Esitamise kuupäev

3.12.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika