JELENTÉS az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

3.12.2015 - (10510/2015 – C8‑0275/2015 – 2015/0809(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Alessandra Mussolini

Eljárás : 2015/0809(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0351/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0351/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10510/2015 – C8‑0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (10510/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0275/2015),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra[2] és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0351/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet (2013/0091(COD)) hatálybalépését követően értékelje az együttműködési megállapodás rendelkezéseit; felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot az értékelés eredményeiről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

INDOKOLÁS

Az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozat (2009/371/IB határozat) 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlamenttel való konzultációt követően a Tanácsnak kell jóváhagynia a nemzetközi együttműködési megállapodások harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel történő megkötését. Egy ilyen megállapodás operatív, stratégiai, technikai vagy minősített információk cseréjére vonatkozhat. Az operatív együttműködési megállapodás a személyes adatok cseréjét is magában foglalja.

Ez a javaslat az Europol és az Egyesült Arab Emírségek közötti stratégiai együttműködési megállapodás javasolt elfogadására irányul. Az ilyen stratégiai megállapodás kizárja a személyes adatok cseréjét, ebből következően az adatvédelem kérdése ebben az esetben nem játszik szerepet. A kicserélt információk magukban foglalhatják a szakértelemnek, az általános helyzetjelentéseknek, a stratégiai elemzés eredményeinek, valamint a bűnügyi nyomozási eljárásokra és bűnmegelőzési módszerekre vonatkozó információknak a területét, valamint képzési tevékenységeket, illetve tanácsadás és támogatás nyújtását az egyes konkrét bűnügyi nyomozásokhoz.

Láthatólag az Europolnak egyértelmű operatív igénye van arra, hogy együttműködjön az Egyesült Arab Emírségekkel. Az Europol szerint az Egyesült Arab Emírségek növekvő szerepet játszik a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, mivel az ország egyre inkább a gazdasági és pénzügyi bűnözés központjává válik. Az olyan bűncselekményekből származó bevételek, mint a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás, a közösségen belüli eltűnő kereskedő útján elkövetett csalás és a pénzmosás, az Egyesült Arab Emírségekben kerülnek újbóli befektetésre, és az ezekben a csalásokban részt vevő kulcsfigurák is itt találtak menedéket.

Az előadó támogatja az Egyesült Arab Emírségek és az Europol közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötését, mivel az segítené és megerősítené a pénzügyi csalás elleni küzdelmet, valamint hozzájárulna a pénzügyi nyomozások és más vonatkozó bűncselekmények területén folytatott nemzetközi együttműködéshez.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés

Hivatkozások

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.9.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

5.10.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

13.10.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

30.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

15

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Benyújtás dátuma

3.12.2015

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

  • [1]  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
  • [2]  HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
  • [3]  HL L 325., 2009.12.11., 12. o.