Procedūra : 2015/0809(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0351/2015

Pateikti tekstai :

A8-0351/2015

Debatai :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0443

PRANEŠIMAS     *
PDF 175kWORD 102k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo susitarimą dėl strateginio bendradarbiavimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje, projekto

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Alessandra Mussolini

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo susitarimą dėl strateginio bendradarbiavimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje, projekto

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10510/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0275/2015),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0351/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją, įsigaliojus naujam reglamentui dėl Europolo (2013/0091(COD)), įvertinti susitarimo dėl bendradarbiavimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo pradėti tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo (2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalimi, tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis susitarimų sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba slapta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir asmens duomenų mainus.

Šis pasiūlymas susijęs su siūlymu patvirtinti Europolo ir Jungtinių Arabų Emyratų strateginio bendradarbiavimo susitarimą. Į šį strateginį susitarimą asmens duomenų mainai neįtraukti, taigi duomenų apsaugos klausimas šiuo atveju neaktualus. Galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, nusikalstamumo prevencijos metodus, mokymų veiklą, taip pat galėtų būti teikiamos konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

Akivaizdu, kad operatyviniu požiūriu Europolo ir Jungtinių Arabų Emyratų bendradarbiavimas būtinas. Pasak Europolo, Jungtinių Arabų Emyratų vaidmuo kovojant su organizuotu nusikalstamumu tampa vis svarbesnis, kadangi šalis virsta augančiu ekonominio ir finansinio nusikalstamumo centru. Pajamos, gaunamos iš nusikalstamos veiklos, pvz., sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), karuselinio sukčiavimo Bendrijos viduje ir pinigų plovimo, iš naujo investuojamos Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o pagrindiniai šios sukčiavimo veiklos vykdytojai ten ieško prieglobsčio.

Pranešėja pritaria tam, kad būtų sudarytas šis strateginio bendradarbiavimo su Jungtiniais Arabų Emyratais susitarimas, nes tai padėtų kovoti su sukčiavimu finansų srityje ir šią kovą sustiprintų, be to, būtų prisidėta prie tarptautinio bendradarbiavimo finansinių nusikaltimų tyrimo ir kitų svarbių baudžiamųjų bylų nagrinėjimo srityse.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje

Nuorodos

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.9.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

5.10.2015

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

13.10.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Priėmimo data

30.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Pateikimo data

3.12.2015

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

Teisinė informacija - Privatumo politika