Procedūra : 2015/0809(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0351/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0351/2015

Debates :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0443

ZIŅOJUMS     *
PDF 176kWORD 102k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Alessandra Mussolini

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10510/2015),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0275/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0351/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Komisiju pēc jaunās Eiropola regulas (2013/0091(COD)) stāšanās spēkā izvērtēt sadarbības nolīgumā iekļautos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu atļaujas saņemšanai uzsākt no jauna starptautiskas sarunas par nolīgumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Eiropolam.

PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar 23. panta 2. punktu Padomes lēmumā par Eiropolu (Lēmums 2009/371/JHA), tai pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir jāapstiprina starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšana ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šādi nolīgumi var attiekties uz apmaiņu ar operatīvu, stratēģisku, tehnisku vai klasificētu informāciju. Operatīvās sadarbības vienošanās ietver arī personas datu apmaiņu.

Šis priekšlikums attiecas uz ierosinātā stratēģiskas sadarbības nolīguma apstiprināšanu starp Eiropolu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Šāds stratēģisks nolīgums neietver apmaiņu ar personas datiem, un tātad šajā gadījumā datu aizsardzības jautājumam nav nozīmes. Informācija, ar ko apmainās, var ietvert arī specializētas zināšanas, ziņojumus par vispārējo situāciju, stratēģiskas analīzes rezultātus, informāciju par krimināllietu izmeklēšanas procedūrām, informāciju par noziedzības novēršanas metodēm, apmācības pasākumiem, kā arī konsultāciju un atbalsta sniegšanu atsevišķu krimināllietu izmeklēšanā.

Pastāv konkrētas operatīvās vajadzības, lai Eiropols varētu sadarboties ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir aizvien nozīmīgāka loma cīņā pret organizēto noziedzību, jo šī valsts arvien vairāk kļūst par ekonomikas un finanšu noziegumu centru. Ieņēmumi no noziedzīgas darbības, piemēram, no krāpšanas attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli (PVN) , “pazudušā tirgotāja” krāpnieciskajām darbībām Kopienā (MTIC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, tiek no jauna ieguldīti Apvienotajos Arābu Emirātos, un noziedznieki, kas iesaistīti minētajās krāpšanās, ir meklējuši patvērumu šajā valstī.

Referents atbalsta šo stratēģiskās sadarbības nolīgumu ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo tas varētu palīdzēt cīņā pret krāpšanu finanšu jomā un pastiprināt šo cīņu un veicinātu starptautiskās sadarbības uzlabošanu jautājumos, kas saistīti ar finanšu krimināllietu izmeklēšanu, un citiem svarīgiem krimināltiesību jautājumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu

Atsauces

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.9.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

5.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

13.10.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Pieņemšanas datums

30.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

15

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Iesniegšanas datums

3.12.2015

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)

OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)

OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika