VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol

3.12.2015 - (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Alessandra Mussolini

Procedure : 2015/0809(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0351/2015
Ingediende teksten :
A8-0351/2015
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10510/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0275/2015),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)[1], en met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie[2], en met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten[3],

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0351/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening (2013/0091 (COD)) de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het huidige Europolbesluit van de Raad (Besluit 2009/371/JBZ) is het aan de Raad om de sluiting van internationale samenwerkingsovereenkomsten met derde staten of internationale organisaties goed te keuren, na raadpleging van het Europees Parlement. Dergelijke overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische, technische of gerubriceerde informatie. De overeenkomst voor operationele samenwerking omvat ook de uitwisseling van persoonsgegevens.

Dit voorstel betreft de voorgestelde goedkeuring van een overeenkomst voor strategische samenwerking tussen Europol en de Verenigde Arabische Emiraten. Een dergelijke strategische overeenkomst sluit de uitwisseling van persoonsgegevens uit, dus de kwestie inzake gegevensbescherming is in dit geval niet relevant. De uitgewisselde informatie kan bestaan uit specialistische kennis, algemene situatieverslagen, resultaten van strategische analyses, informatie over procedures voor strafrechtelijke onderzoeken, informatie over methoden van misdaadpreventie, opleidingsactiviteiten en advisering en ondersteuning bij individuele strafrechtelijke onderzoeken.

Europol lijkt duidelijk operationele behoefte te hebben aan samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Europol zijn de Verenigde Arabische Emiraten steeds belangrijker voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, omdat dit land een groeiende hub voor economische en financiële misdaad aan het worden is. Opbrengsten uit criminele activiteiten zoals fraude met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), intracommunautaire ploffraude en witwassen zijn opnieuw in de Verenigde Arabische Emiraten geïnvesteerd en belangrijke criminelen die betrokken waren bij deze fraude hebben daar hun toevlucht gezocht.

De rapporteur is voorstander van de sluiting van deze overeenkomst voor strategische samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, omdat hierdoor de bestrijding van financiële fraude zou worden bevorderd en versterkt en een bijdrage zou worden geleverd aan de intensivering van de internationale samenwerking op het gebied van financieel onderzoek en andere belangrijke strafrechtelijke kwesties.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Strategische samenwerking tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol in het kader van de strijd tegen zware misdaad en terrorisme

Document- en procedurenummers

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Datum raadpleging EP

18.9.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

5.10.2015

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

13.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum goedkeuring

30.11.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

15

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Datum indiening

3.12.2015

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

  • [1]  PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
  • [2]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
  • [3]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.