RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

3.12.2015 - (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Alessandra Mussolini

Procedură : 2015/0809(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0351/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10510/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0275/2015),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)[1], în special articolul 23 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate[2], în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri[3],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0351/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  invită Comisia să evalueze, după intrarea în vigoare a noului Regulament privind Europol (2013/0091 (COD)), dispozițiile cuprinse în Acordul de cooperare; invită Comisia să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul evaluării și, dacă este cazul, să prezinte o recomandare de autorizare a inițierii de discuții privind renegocierea la nivel internațional a acordului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din actuala decizie a Consiliului privind Europol (Decizia 2009/371/JAI), este de competența Consiliului să aprobe încheierea de acorduri internaționale de cooperare cu state terțe sau organizații internaționale, după consultarea Parlamentului European. Astfel de acorduri pot privi schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate. Acordul de cooperare operațională include, de asemenea, schimbul de date cu caracter personal.

Prezenta propunere se referă la propunerea de aprobare a unui acord de cooperare strategic între Europol și Emiratele Arabe Unite. Un astfel de acord strategic exclude schimbul de date cu caracter personal, astfel încât chestiunea protecției datelor nu este pertinentă în acest caz. Informațiile care fac obiectul schimburilor ar putea cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale analizelor strategice, informații privind procedurile de anchetare penală, informații privind metodele de prevenire a infracționalității, activități de formare și acordarea de consiliere și sprijin în anumite anchete penale.

Se pare că pentru Europol există nevoi operaționale clare de a coopera cu Emiratele Arabe Unite. Potrivit Europol, Emiratele Arabe Unite sunt din ce în ce mai relevante în lupta împotriva criminalității organizate ținând seama de faptul că această țară devine un centru din ce în ce mai mare pentru criminalitatea economică și financiară. Veniturile provenind din activități infracționale, cum ar fi frauda legată de taxa pe valoare adăugată (TVA), frauda intracomunitară cu firme fantomă (MTIC) și spălarea de bani au fost reinvestite în Emiratele Arabe Unite și principalii infractori implicați în aceste fraude au căutat refugiu acolo.

Raportoarea sprijină încheierea acestui acord de cooperare strategică cu Emiratele Arabe Unite, deoarece ar facilita și intensifica lupta împotriva fraudei financiare și ar contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul anchetelor financiare și al altor dispoziții relevante de drept penal.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

Referinţe

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Data consultării PE

18.9.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

5.10.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

13.10.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Data adoptării

30.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

15

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Data depunerii

3.12.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
  • [2]  JO L 325, 11.12.2009, p. 6.
  • [3]  JO L 325, 11.12.2009, p. 12.