Postup : 2015/0809(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0351/2015

Predkladané texty :

A8-0351/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0443

SPRÁVA     *
PDF 179kWORD 104k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Spojenými arabskými emirátmi a Európskym policajným úradom (Europol) o strategickej spolupráci v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu zo strany Europolu

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Alessandra Mussolini

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Spojenými arabskými emirátmi a Európskym policajným úradom (Europol) o strategickej spolupráci v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu zo strany Europolu

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10510/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0275/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0351/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o Europole (2013/0091(COD)) posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci; vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 23 ods. 2 súčasného rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/JHA) je na Rade, aby schválila uzavretie medzinárodných dohôd o spolupráci s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, a to po konzultácii s Európskym parlamentom. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operatívnych, strategických a odborných informácií alebo utajovaných skutočností. Dohoda o operatívnej spolupráci zahŕňa aj výmenu osobných údajov.

Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia dohody o strategickej spolupráci medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi. Takáto strategická dohoda vylučuje výmenu osobných údajov, takže otázka ochrany údajov nie je v tomto prípade relevantná. Informácie, ktorú budú predmetom výmeny, by mohli zahŕňať odborné znalosti, všeobecné situačné správy, výsledky strategických analýz, informácie o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácie o metódach predchádzania trestnej činnosti, výcvikové aktivity a poskytovanie poradenstva a podpory v jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov.

Zdá sa, že z operatívneho hľadiska je potrebné, aby Europol spolupracoval so Spojenými arabskými emirátmi. Podľa Europolu majú Spojené arabské emiráty čoraz významnejšiu úlohu v boji proti organizovanému zločinu, pretože táto krajina sa stáva rozmáhajúcim sa centrom hospodárskej a finančnej trestnej činnosti. Zisky z trestnej činnosti, ako sú napríklad podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), podvody v rámci Spoločenstva založené na chýbajúcom obchodnom subjekte (MTIC) a pranie špinavých peňazí, boli znova investované v Spojených arabských emirátoch a kľúčoví páchatelia zapojení do uvedených podvodov sa uchýlili do tejto krajiny.

Spravodajkyňa podporuje uzatvorenie tejto dohody o strategickej spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi, pretože by napomáhala a posilňovala boj proti finančným podvodom a prispela by k rozšíreniu medzinárodnej spolupráce v oblasti finančného vyšetrovania a iných relevantných trestných vecí.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

Referenčné čísla

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.9.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.10.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

13.10.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Dátum prijatia

30.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

15

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Dátum predloženia

3.12.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia