Postopek : 2015/0809(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0351/2015

Predložena besedila :

A8-0351/2015

Razprave :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0443

POROČILO     *
PDF 171kWORD 103k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Alessandra Mussolini

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (10510/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola (št. 36) o prehodnih določbah, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0275/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1) in zlasti člena 23(2) Sklepa,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), in zlasti členov 5 in 6 Sklepa,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0351/2015),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Komisijo, naj določbe iz sporazuma o sodelovanju oceni po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)); poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in Svet o izidih te ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih pogajanj o sporazumu;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Europolu.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ), se sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami lahko sklenejo šele, ko jih je odobril Svet, po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Takšni sporazumi se lahko nanašajo na izmenjavo operativnih, strateških, tehničnih ali zaupnih informacij. Sporazum o operativnem sodelovanju zajema tudi izmenjavo osebnih podatkov.

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev sporazuma o strateškem sodelovanju med Europolom in Združenimi arabskimi emirati. Takšno strateško sodelovanje izključuje izmenjavo osebnih podatkov, zato vprašanje varstva osebnih podatkov v tem primeru ni pomembno. Izmenjani podatki bi lahko vključevali strokovno znanje, poročila o splošnem stanju, rezultate strateških analiz, informacije o postopkih kazenskih preiskav in metodah za preprečevanje kriminala, dejavnostih usposabljanja ter svetovanje in podporo pri posameznih kazenskih preiskavah.

Kaže, da obstajajo jasne operativne potrebe po sodelovanju Europola z Združenimi arabskimi emirati. Europol meni, da so Združeni arabski emirati vse bolj pomembni v boju proti organiziranem kriminalu, saj postajajo vse pomembnejše vozlišče gospodarskega in finančnega kriminala. V Združenih arabskih emiratih se ponovno nalagajo prihodki, pridobljeni s kaznivimi dejanji, kot so goljufije na področju davka na dodano vrednost (DDV), utaje znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem (MTIC) in pranje denarja, ključni storilci, vpleteni v takšne goljufije, pa so tam poiskali zatočišče.

Poročevalka podpira sklenitev tega sporazuma o strateškem sodelovanju z Združenimi arabskimi emirati, ker bi pomagal v boju proti finančnim goljufijam in ga okrepil ter prispeval k izboljšanju mednarodnega sodelovanja na področju finančnih preiskav in drugih ustreznih kazenskih zadev.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom

Referenčni dokumenti

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.9.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

5.10.2015

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

13.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum sprejetja

30.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

15

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Datum predložitve

3.12.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov