Procedure : 2015/0808(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0352/2015

Indgivne tekster :

A8-0352/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0453

BETÆNKNING     *
PDF 164kWORD 90k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol

(10509/2015 – C8‑0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Lorenzo Fontana

PR_CNS_LegAct_app

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10509/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0276/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 23, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0352/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af den nye Europolforordning (2013/0091 (COD)) at evaluere bestemmelserne i samarbejdsaftalen, navnlig om databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er hensigtsmæssigt, at fremsætte en henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Europol.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol

Referencer

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Dato for høring af EP

18.9.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.10.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

13.10.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Dato for vedtagelse

30.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

15

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Zanni

Dato for indgivelse

3.12.2015

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KOMPETENTE UDVALG

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik