Procedură : 2015/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0352/2015

Texte depuse :

A8-0352/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0453

RAPORT     *
PDF 169kWORD 98k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Lorenzo Fontana

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10509/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0276/2015),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 23 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații(2) clasificate, în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0352/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  invită Comisia să evalueze, după intrarea în vigoare a noului Regulament privind Europol (2013/0091 (COD)), dispozițiile cuprinse în Acordul de cooperare, îndeosebi în ceea ce privește protecția datelor; invită Comisia să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul evaluării și, dacă este cazul, să prezinte o recomandare de autorizare a inițierii de discuții privind renegocierea la nivel internațional a acordului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol

Referințe

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Data consultării PE

18.9.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

5.10.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

13.10.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Data adoptării

30.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

15

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marco Zanni

Data depunerii

3.12.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)

JO L 325, 11.12.2009, p. 6.

(3)

JO L 325, 11.12.2009, p. 12.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate