ΕΚΘΕΣΗ επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust

7.12.2015 - (11595/2015 – C8‑0303/2015 – 2015/0811(CNS)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος

Διαδικασία : 2015/0811(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0353/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0353/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust

(11595/2015 – C8‑0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11595/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0303/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος[1], και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2015[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0353/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικής απόφασης επισημοποιεί τη σύναψη από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), για το οποίο υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της Eurojust.

Το μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) έχει ως σκοπό να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του ΓΕΕΑ στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 του ΜΣ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σύμφωνα με την οποία «η ανταλλαγή πληροφοριών ή εμπειριών που προβλέπεται στο παρόν ΜΣ δεν περιλαμβάνει τη διαβίβαση επιχειρησιακών πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα που αφορούν πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί». Η διευκρίνιση αυτή έγινε θετικά δεκτή από το Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust. Ο εισηγητής συμμερίζεται πλήρως αυτή τη προσέγγιση και καλεί το Συμβούλιο να επαγρυπνεί προκειμένου να εφαρμόζεται στην πράξη η εγγύηση για την προστασία των δεδομένων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του ΜΣ.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα διάταξη αποτελεί το άρθρο 6 για την επίλυση των διαφορών. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οι διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ΜΣ πρέπει να επιλύονται «μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων» της Eurojust και του ΓΕΕΑ, ούτως ώστε να αποκλείεται η επίλυση των διαφορών με μεσολάβηση τρίτων. Η ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις περισσότερες από τις λοιπές συμφωνίες αυτού του είδους[3].

Εξάλλου, η παράγραφος 2 της ίδιας διάταξης ορίζει ότι σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των διατάξεων του ΜΣ, ή εάν η Eurojust ή το ΓΕΕΑ θεωρούν ότι η παραβίαση αυτή ενδέχεται να σημειωθεί στο εγγύς μέλλον, έκαστος εξ αυτών μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του ΜΣ, για όσο διάστημα διαρκούν οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω ρήτρα αναστολής δεν συνηθίζεται στις λοιπές συμφωνίες που έχει συνάψει η Eurojust.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Eurojust και το ΓΕΕΑ συμφώνησαν να συνάψουν το ΜΣ επειδή, σύμφωνα με τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 6, ήταν «πρόθυμα και έτοιμα να αναπτύξουν μια στρατηγική συνεργασία που θα τα βοηθούσε να επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους». Μπορεί να συναχθεί ότι η Eurojust και το ΓΕΕΑ αναγνωρίζουν ότι οι όροι του ΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6, συμβάλλουν στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Από αυτό συνάγεται ότι, στην παρούσα μορφή του, το ΜΣ είναι προς το κοινό συμφέρον της Eurojust και του ΓΕΕΑ και ότι για το λόγο αυτό πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust

 

Έγγραφα αναφοράς

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

8.10.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.10.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

23.10.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2015

  • [1]  ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.
  • [2]  Αποφάσεις στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-317/13 και C-679/13, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2015:223, και στην υπόθεση C-540/13, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2015:224.
  • [3]  Βλέπε για παράδειγμα το άρθρο 9 του μνημονίου συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΘΔ) και της Eurojust, το άρθρο 9 του μνημονίου συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ του Frontex και της Eurojust και το άρθρο 7 του μνημονίου συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Μια εξαίρεση θεσπίζεται στο άρθρο 21 της συμφωνίας μεταξύ Eurojust και Europol όπου προβλέπεται η επίλυση των διαφορών με μεσολάβηση επιτροπής ad hoc.