MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemiseen

7.12.2015 - (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Kostas Chrysogonos

Menettely : 2015/0811(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0353/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0353/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemiseen

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11595/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0303/2015),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS[1], ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 16. huhtikuuta 2005 antamat tuomiot[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0353/2015),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Esityksellä täytäntöönpanopäätökseksi virallistetaan se, että Eurojust tekee sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan, josta oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti.

Yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoituksena on edistää Eurojustin ja OHIM:n välistä yhteistyötä kummankin toimivaltuuksien mukaisesti.

Erityisen huomionarvoinen säännös on yhteisymmärryspöytäkirjan 3 artiklan 5 kohta, jonka mukaisesti tässä yhteisymmärryspöytäkirjassa tarkoitettuun tietojen tai kokemusten vaihtoon ei saa sisällyttää toimintaa koskevaa tiedonsiirtoa, tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot mukaan luettuina. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen suhtautui myönteisesti tähän selvennykseen. Esittelijä kannattaa täysimääräisesti tätä lähestymistapaa ja kehottaa neuvostoa valvomaan yhteisymmärryspöytäkirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaisen tietosuojatakuun täytäntöönpanoa käytännössä.

Toinen mielenkiintoinen säännös on kiistojen ratkaisua koskeva 6 artikla. Sen 1 kohdan mukaisesti yhteisymmärryspöytäkirjan tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät kiistat on ratkaistava Eurojustin ja OHIM:n edustajien kuulemisten ja heidän välisten neuvottelujen avulla, jolloin kolmannen osapuolen välimiesmenettely voidaan sulkea pois. Tämä on yhdenmukaista useimpien tämäntyyppisten sopimusten kanssa[3].

Toisaalta saman säännöksen 2 kohdassa todetaan, että jos yhteisymmärryspöytäkirjan määräysten noudattamisessa havaitaan vakavia puutteita tai jos Eurojust tai OHIM katsoo, että määräyksiä saatetaan jättää noudattamatta lähitulevaisuudessa, kumpi tahansa niistä voi keskeyttää yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisen tilapäisesti 1 kohdassa tarkoitettujen kuulemisten tai neuvottelujen ajaksi. Tämä keskeyttämislauseke on epätavallinen Eurojustin tekemiin muihin sopimuksiin verrattuna.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Eurojusta ja OHIM suostuivat tekemään yhteisymmärryspöytäkirjan, koska sen johdanto-osan 6 kappaleen mukaisesti ne olivat halukkaita ja valmiita kehittämään strategista yhteistyötä, joka voisi auttaa niitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Tästä voidaan päätellä, että Eurojust ja OHIM ovat tietoisia siitä, että yhteisymmärryspöytäkirjassa asetetut ehdot, sen 6 artikla mukaan luettuna, auttavat niitä suorittamaan tehtävänsä entistä paremmin. Tästä seuraa, että nykymuodossaan yhteisymmärryspöytäkirja on Eurojustin ja OHIM:n yhteisen edun mukainen ja neuvoston olisi hyväksyttävä se sellaisenaan.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Viiteasiakirjat

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

8.10.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2015

  • [1]  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
  • [2]  Unionin tuomioistuimen 16. huhtikuuta 2015 antamat tuomiot yhdistetyissä asioissa C-317/13 ja C-679/13, parlamentti v. neuvosto, ECLI: EU:C:2015:223, ja asiassa C-540/13, Parlamentti v. neuvosto, ECLI: EU:C:2015:224.
  • [3]  Katso esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Eurojustin välistä yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 9 artikla, Frontexin ja Eurojustin välistä yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 9 artikla sekä Eurojustin ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) välistä yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 7 artikla. Poikkeuksellinen on Eurojustin ja Europolin välisen sopimuksen 21 artikla, jossa säädetään tilapäiskomitean välimiesmenettelystä.