Procedūra : 2015/0811(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0353/2015

Pateikti tekstai :

A8-0353/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0434

PRANEŠIMAS     *
PDF 173kWORD 87k
7.12.2015
PE 571.415v02-00 A8-0353/2015

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Kostas Chrysogonos

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11595/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0303/2015),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(1), ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimus(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0353/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame įgyvendinimo sprendimo projekte oficialiai pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT), už kurią pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedą atsakingas Teisės reikalų komitetas, ir Eurojusto susitarimo memorandumą.

Susitarimo memorandumo tikslas – skatinti Eurojusto ir VRDT bendradarbiavimą pagal atitinkamus abiejų agentūrų įgaliojimus.

Ypač reikia atkreipti dėmesį į Susitarimo memorandumo 3 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad šiame Susitarimo memorandume nurodytas keitimasis informacija arba patirtimi netaikomas operatyvinės informacijos, įskaitant duomenis, susijusius su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, perdavimui. Šį paaiškinimą teigiamai įvertino Eurojusto jungtinė priežiūros institucija. Pranešėjas visiškai pritaria šiam požiūriui ir ragina Tarybą atidžiai stebėti Susitarimo memorandumo 3 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos duomenų apsaugos garantijos įgyvendinimą.

Kita įdomi nuostata, išdėstyta 6 straipsnyje, yra ginčų sprendimas. Pagal šio straipsnio 1 dalį ginčai dėl susitarimo memorandumo įgyvendinimo turi būti sprendžiami Eurojusto ir VRDT atstovų konsultacijose ir derybose, taigi neįtraukiant jokio trečiosios šalies arbitro. Ši nuostata suderinta su daugeliu nuostatų panašaus pobūdžio susitarimuose(3).

Antra vertus, to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad grubiai pažeidus Susitarimo memorandumo nuostatas arba jeigu Eurojustas ar VRDT mano, kad toks pažeidimas gali būti padarytas artimoje ateityje, viena iš šių agentūrų gali laikinai nutraukti Susitarimo memorandumo taikymą, kol bus vykdomos 1 dalyje nustatytos konsultacijos ir derybos. Ši susitarimo taikymo laikino nutraukimo nuostata nebūdinga kitiems Eurojusto sudarytiems susitarimams.

Vis dėlto, atrodo, kad Eurojustas ir VRDT susitarė sudaryti Susitarimo memorandumą, nes pagal šio susitarimo 6 konstatuojamąją dalį jos nori ir yra pasiruošę vystyti strateginį bendradarbiavimą, kuris galėtų padėti joms pasiekti savo tikslų. Galima daryti išvadą, kad Eurojustas ir VRDT pripažįsta, jog Susitarimo memorandumo, įskaitant jo 6 straipsnį, sąlygos prisidės prie geresnio jų užduočių vykdymo. Taigi, Susitarimo memorandumas tenkina bendrus Eurojusto ir VRDT interesus ir Taryba turėtų jam pritarti.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumas

Nuorodos

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Konsultacijos su EP data

8.10.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

14.10.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Priėmimo data

3.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Pateikimo data

7.12.2015

(1)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(2)

2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimai sujungtose bylose Parlamentas / Taryba, C-317/13 ir C-679/13, EU:C:2015:223,ir byloje Parlamentas / Taryba, C-540/13, EU:C:2015:224.

(3)

Pavyzdžiui, Susitarimo memorandumo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Eurojusto bendradarbiavimo 9 straipsnio, Susitarimo memorandumo dėl FRONTEX ir Eurojusto bendradarbiavimo 9 straipsnio ir Susitarimo memorandumo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ir Eurojusto bendradarbiavimo 7 straipsnio nuostatos. Išimtį galima rasti Eurojusto ir Europolo susitarimo 21 straipsnyje, kur numatytas ad hoc komiteto vykdomas arbitražas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika