Procedura : 2015/0811(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0353/2015

Teksty złożone :

A8-0353/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0434

SPRAWOZDANIE     *
PDF 177kWORD 87k
7.12.2015
PE 571.415v02-00 A8-0353/2015

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11595/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0303/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(1), w szczególności jej art. 26 ust. 2,

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0353/2015);

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.   zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt decyzji wykonawczej Rady formalizuje zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń pomiędzy Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), w odniesieniu do którego Komisja Prawna posiada właściwość na mocy załącznika VI do Regulaminu Parlamentu, a Eurojustem.

Celem protokołu ustaleń jest zacieśnienie współpracy między Eurojustem a OHIM zgodnie z ich odnośnymi uprawnieniami.

Postanowieniem szczególnie wartym uwagi jest art. 3 ust. 5 protokołu, zgodnie z którym „wymiana informacji lub doświadczeń przewidziana w niniejszym protokole nie obejmuje przekazywania informacji operacyjnych zawierających dane dotyczące określonej lub nieokreślonej osoby”. Wspólny organ nadzorczy Eurojustu przyjął to uściślenie z zadowoleniem. Sprawozdawca w pełni popiera to podejście i nawołuje Radę do zachowania czujności przy wdrażaniu w praktyce gwarancji ochrony danych przewidzianej w art. 3 ust. 5 protokołu.

Innym interesującym postanowieniem jest art. 6 w sprawie rozstrzygania sporów. W myśl ust. 1 tego artykułu spory związane z interpretacją lub stosowaniem protokołu muszą być rozstrzygane „w drodze konsultacji i negocjacji między przedstawicielami” Eurojustu i OHIM, co wyklucza arbitraż strony trzeciej. Jest to zgodne z większością tego typu porozumień(3).

Z kolei w ust. 2 tego samego artykułu przewidziano, że w razie poważnego naruszenia postanowień protokołu ustaleń lub jeżeli Eurojust bądź OHIM uzna, że do takiej niezgodności z postanowieniami może dojść w bliskiej przyszłości, każdy z tych organów może czasowo zawiesić stosowanie protokołu ustaleń w oczekiwaniu na konsultacje i negocjacje, o których mowa w ust. 1. Ta klauzula zawieszająca nie jest klauzulą zwyczajowo przewidzianą w innych porozumieniach zawieranych przez Eurojust.

Jednak wydaje się, że Eurojust i OHIM postanowiły zawrzeć protokół ustaleń, ponieważ, zgodnie z brzmieniem motywu 6 protokołu, „pragną rozwijać strategiczną współpracę, która pomoże im osiągnąć ich poszczególne cele, i są gotowe na tę współpracę”. Można wywnioskować, że Eurojust i OHIM uznają, iż warunki przedstawione w protokole, w tym jego art. 6, przyczyniają się do lepszego wykonywania powierzonych im zadań. Wynika z tego, że protokół ustaleń w tej formie leży we wspólnym interesie Eurojustu i OHIM, w związku z czym powinien jako taki zostać zatwierdzony przez Radę.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół ustaleń między Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego a Eurojustem

Odsyłacze

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Data konsultacji z PE

8.10.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

14.10.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Sprawozdawcy

       Data powołania

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Data złożenia

7.12.2015

(1)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(2)

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawach połączonych C-317/13 i C-679/13, Parlament przeciwko Radzie, ECLI:UE:C:2015:223 oraz w sprawie C-540/13, Parlament przeciwko Radzie, ECLI: UE:C:2015:224.

(3)

Zob. na przykład art. 9 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) a Eurojustem, art. 9 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Fronteksem a Eurojustem czy art. 7 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Eurojustem a Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Wyjątkowy zapis został zawarty w art. 21 porozumienia między Eurojustem a Europolem, w którym przewidziano arbitraż dokonywany przez komisję powoływaną ad hoc.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności