Procedură : 2015/0811(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0353/2015

Texte depuse :

A8-0353/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0434

RAPORT     *
PDF 175kWORD 91k
7.12.2015
PE 571.415v01-00 A8-0353/2015

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kostas Chrysogonos

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11595/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0303/2015),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26 alineatul (2),

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 aprilie 2015 (2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0353/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de decizie de punere în aplicare formalizează încheierea de către Eurojust a memorandumului de înțelegere cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), pentru care Comisia pentru afaceri juridice este responsabilă în temeiul anexei VI la Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Scopul memorandumului de înțelegere este consolidarea cooperării dintre Eurojust și OAPI în conformitate cu mandatele lor respective.

O dispoziție demnă de menționat este articolul 3 alineatul (5) din memorandum, potrivit căruia „schimburile de informații sau de experiență prevăzute în prezentul memorandum de înțelegere nu includ transmiterea de informații operaționale, printre care date ce trimit la o persoană identificată sau identificabilă”. Această clarificare a fost primită pozitiv de Organul de control comun al Eurojust. Raportorul salută întru totul această abordare și solicită Consiliului să manifeste vigilență cu privire la punerea în aplicare a garanției de protecție a datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (5) din memorandum.

O altă dispoziției interesantă este articolul 6 privind soluționarea diferendelor. În conformitate cu alineatul (1) al acestuia, diferendele privind interpretarea sau aplicarea memorandumului se soluționează „prin consultări și negocieri între reprezentanții” Eurojust și OAPI, excluzându-se astfel arbitrarea de către terți. Acest lucru este conform cu practicile din majoritatea acordurilor de acest tip(3).

În schimb, alineatul (2) de la articolul 6 prevede că, în cazul unei încălcări flagrante a dispozițiilor memorandumului sau în situația în care Eurojust sau OAPI consideră că acest lucru este iminent în viitorul apropiat, oricare dintre cele două instituții poate suspenda temporar aplicarea memorandumului până la desfășurarea consultărilor și a negocierilor prevăzute la alineatul (1). Această clauză de suspendare este neobișnuită în raport cu celelalte acorduri încheiate de Eurojust.

Se pare însă că Eurojust și OAPI au convenit să încheie acest memorandum întrucât, după cum se menționează la considerentul 6, cele două instituții „sunt dispuse și pregătite să dezvolte o cooperare strategică ce le poate ajuta să își atingă obiectivele ce le revin”. Se poate deduce că Eurojust și OAPI consideră că prevederile memorandumului (inclusiv articolul 6) contribuie la o mai bună realizare a sarcinilor ce le revin. Pe cale de consecință, memorandumul este un element de interes comun pentru Eurojust și OAPI și ar trebui aprobat ca atare de Consiliu.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust

Referințe

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Data consultării PE

8.10.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

14.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Raportori

Data numirii

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Data adoptării

3.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Data depunerii

7.12.2015

(1)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)

Hotărârile Curții de Justiție din 16 aprilie 2015 în cauzele conexate C-317/13 și C-679/13, Parlamentul/Consiliul, ECLI:EU:C:2015:223, și în cauza C-540/13, Parlamentul/Consiliul, ECLI:EU:C:2015:224.

(3)

A se vedea, de exemplu, articolul 9 din Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Eurojust, articolul 9 din Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre Frontex și Eurojust și articolul 7 din Memorandumul de înțelegere privind cooperare dintre Eurojust și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT). Excepție face articolul 21 din Acordul dintre Eurojust și Europol, care prevede arbitrarea de către o comisie ad hoc.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate