Postup : 2015/0811(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0353/2015

Predkladané texty :

A8-0353/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0434

SPRÁVA     *
PDF 173kWORD 89k
7.12.2015
PE 571.415v02-00 A8-0353/2015

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kostas Chrysogonos

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11595/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0303/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie zo 16. apríla 2015(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0353/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Príslušným návrhom vykonávacieho rozhodnutia sa formalizuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Eurojustom zo strany Eurojustu, čo je podľa prílohy VI rokovacieho poriadku Parlamentu v pôsobnosti Výboru pre právne veci

Účelom tohto memoranda o porozumení (MoP) je posilniť spoluprácu medzi Eurojustom a úradom OHIM v súlade s ich príslušnými mandátmi.

Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje článok 3 ods. 5 MoP, podľa ktorého „výmena informácií alebo skúseností podľa tohto MoP nezahŕňa prenos operačných informácií vrátane údajov týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby“. Toto objasnenie kladne prijal spoločný dozorný orgán Eurojustu. Spravodajca plne schvaľuje tento prístup a vyzýva Radu, aby pozorne sledovala, ako sa v praxi vykonáva záruka ochrany údajov zakotvená v článku 3 ods. 5 MoP.

Ďalším zaujímavým ustanovením je článok 6 o urovnávaní sporov. Podľa odseku 1 tohto článku sa spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania MoP musia vyriešiť prostredníctvom konzultácií a rokovaní medzi zástupcami Eurojustu a úradu OHIM, čo vylučuje arbitráž akejkoľvek tretej strany. Zodpovedá to väčšine iných dohôd tohto druhu(3).

V odseku 2 toho istého článku sa zase stanovuje, že v prípade závažného porušenia ustanovení MoP alebo ak sa Eurojust či OHIM domnieva, že k porušeniu ustanovení môže dôjsť v blízkej budúcnosti, môže ktorýkoľvek z týchto orgánov dočasne pozastaviť uplatňovanie MoP, pokým sa neuzavrú konzultácie a rokovania uvedené v odseku 1. Táto doložka o pozastavení je v porovnaní s inými dohodami, ktoré Eurojust uzavrel, nezvyčajná.

Zdá sa však, že Eurojust a OHIM súhlasili s uzavretím MoP, pretože – ako sa uvádza v jeho odôvodnení 6 – boli „ochotní a pripravení rozvíjať strategickú spoluprácu, ktorá by im mohla pomôcť pri dosahovaní svojich cieľov“. Možno usúdiť, že Eurojust a OHIM uznávajú, že podmienky MoP vrátane jeho článku 6 prispievajú k lepšiemu výkonu ich úloh. Z toho vyplýva, že súčasné znenie MoP je v spoločnom záujme Eurojustu a úradu OHIM a ako také by ho mala Rada schváliť.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom

Referenčné čísla

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Dátum konzultácie s EP

8.10.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.10.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Spravodajcovia

       dátum menovania

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

7.12.2015

(1)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(2)

Rozsudky Súdneho dvora zo 16. apríla 2015 v spojených veciach C-317/13 a C-679/13, Parlament proti Rade, ECLI: EU:C:2015:223, a vo veci C-540/13, Parlament proti Rade, ECLI: EU:C:2015:224.

(3)

Pozri napríklad článok 9 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) a Eurojustom, článok 9 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi Frontexom a Eurojustom a článok 7 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi Eurojustom a Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Výnimku možno nájsť v článku 21 dohody medzi Eurojustom a Europolom, kde sa stanovuje arbitráž ad hoc výboru.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia