POROČILO o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta

7.12.2015 - (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)) - *

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

Postopek : 2015/0811(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0353/2015
Predložena besedila :
A8-0353/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (11595/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola (št. 36) o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0303/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala[1] in zlasti člena 26(2) Sklepa,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 16. aprila 2015[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0353/2015),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Z osnutkom izvedbenega sklepa je memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), za katerega je v skladu s Prilogo VI Poslovnika Parlamenta pristojen Odbor za pravne zadeve, ter Eurojustom uradno sklenjen.

Namen memoranduma je spodbuditi sodelovanje med Eurojustom in UUNT v skladu z njunimi pooblastili.

Zlasti pomembno določbo vsebuje člen 3(5) memoranduma, v katerem je zapisano, da izmenjava podatkov ali izkušenj iz memoranduma ne zajema prenosa operativnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z določeno ali določljivo osebo. Skupni nadzorni organ Eurojusta je to pojasnilo pozdravil z zadovoljstvom. Poročevalec v celoti podpira tak pristop in Svet poziva, naj bo pri izvajanju v praksi pozoren na jamstvo v zvezi z varstvom podatkov iz člena 3(5) memoranduma o soglasju.

Zanimiva je tudi določba člena 6 o reševanju sporov. V skladu s prvim odstavkom tega člena je treba spore v zvezi z razlago ali uporabo memoranduma reševati s pomočjo posvetovanj in pogajanj med predstavniki Eurojusta in UUNT, kar torej izključuje arbitražo, ki bi jo opravila tretja stranka. To je v skladu z večino drugih tovrstnih sporazumov[3].

Vendar pa je v drugem odstavku istega člena določeno, da lahko v primeru resnega neizpolnjevanja določb memoranduma o soglasju ali če Eurojust ali UUNT menita, da bi lahko v prihodnosti prišlo do takšnega neizpolnjevanja, vsaka od strank začasno prekine izvrševanje memoranduma, dokler se ne opravijo posvetovanja in pogajanja iz prvega odstavka. Tovrstna klavzula o začasnem neizvrševanju je v primerjavi z drugimi sporazumi, ki jih je sklenil Eurojust, nenavadna.

Vendar pa kaže, da sta Eurojust in UUNT sklenila podpisati memorandum o soglasju zato, kot piše v uvodni izjavi memoranduma, ker sta pripravljena razvijati strateško sodelovanje, ki bi jima lahko pomagalo izpolniti njune cilje. Sklepamo lahko, da se Eurojust in UUNT strinjata, da pogoji iz memoranduma, tudi člen 6, prispevajo k boljšemu izpolnjevanju njunih nalog. Iz tega sledi, da je memorandum v sedanji obliki v skupnem interesu Eurojusta in UUNT in bi ga moral Svet kot takega odobriti.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom

Referenčni dokumenti

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Datum posvetovanja z EP

8.10.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Datum predložitve

7.12.2015

  • [1]  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
  • [2]  Sodbe v združenih zadevah C-317/13 in C-679/13, Parlament proti Svetu, EU:C:2015:223, in v zadevi C-540/13, Parlament proti Svetu, EU:C:2015:224.
  • [3]  Glej na primer člen 9 memoranduma o soglasju o sodelovanju med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Eurojustom, člen 9 memoranduma o soglasju o sodelovanju med agencijo Frontex in Eurojustom in člen 7 memoranduma o soglasju o sodelovanju med Eurojustom in Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Izjema je člen 21 sporazuma med Eurojustom in Europolom, ki določa arbitražo, ki jo opravi ad hoc odbor.