Betänkande - A8-0353/2015Betänkande
A8-0353/2015

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust

7.12.2015 - (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)) - *

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Kostas Chrysogonos

Förfarande : 2015/0811(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0353/2015
Ingivna texter :
A8-0353/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11595/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0303/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet[1], särskilt artikel 26.2,

–  med beaktande av domarna av den 16 april 2015 från Europeiska unionens domstol[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0353/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.   Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

MOTIVERING

Det föreliggande utkastet till genomförandebeslut utgör en formalisering av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) – för vilket utskottet för rättsliga frågor är ansvarigt enligt bilaga VI till parlamentets arbetsordning – och Eurojust.

Syftet med samförståndsavtalet är att främja samarbetet mellan Eurojust och KHIM i enlighet med deras respektive mandat.

En bestämmelse som förtjänar särskild uppmärksamhet är artikel 3.5 i samförståndsavtalet, enligt vilken sådant utbyte av uppgifter eller erfarenheter som föreskrivs i samförståndsavtalet inte ska inbegripa överföring av operativa uppgifter, t.ex. uppgifter om en identifierad eller identifierbar person. Detta klargörande välkomnades uttryckligen av Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet. Föredraganden ställer sig helt och fullt bakom denna strategi och uppmanar rådet att vara uppmärksamt på det konkreta genomförandet av dataskyddsgarantin enligt artikel 3.5 i samförståndsavtalet.

En annan intressant bestämmelse är artikel 6, om tvistlösning. Enligt punkt 1 i den artikeln ska tvister som rör tolkningen eller tillämpningen av samförståndsavtalet lösas genom samråd och förhandlingar mellan företrädare för Eurojust och KHIM, vilket innebär att man utesluter skiljeförfaranden via tredje part. Detta är i linje med de flesta övriga avtal av detta slag[3].

Vidare fastställs det i punkt 2 i samma artikel att både Eurojust och KHIM – i fall av allvarlig underlåtelse att följa samförståndsavtalets bestämmelser, eller om Eurojust eller KHIM anser att en sådan underlåtelse kan komma att ske inom en snar framtid – får avbryta tillämpningen av samförståndsavtalet tillfälligt, i väntan på de samråd och förhandlingar som avses i punkt 1. Denna klausul om avbrytande är ovanlig jämfört med andra avtal som Eurojust ingått.

Eurojust och KHIM tycks emellertid ha enats om att ingå samförståndsavtalet eftersom de, enligt lydelsen i skäl 6, var villiga och beredda att utveckla ett strategiskt samarbete som skulle kunna hjälpa dem att uppnå sina respektive mål. Man kan sluta sig till att Eurojust och KHIM ger sitt erkännande åt att villkoren i samförståndsavtalet, inklusive artikel 6, bidrar till att deras uppdrag fullgörs på ett bättre sätt. I nuläget innebär detta att samförståndsavtalet är av gemensamt intresse för Eurojust och KHIM och därför bör godkännas av rådet.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust

Referensnummer

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

8.10.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.10.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Föredragande

       Utnämning

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Antagande

3.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Ingivande

7.12.2015

  • [1]  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
  • [2]  Domstolens domar av den 16 april 2015 i de förenade målen C-317/13 och C-679/13, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2015:223, och i mål C-540/13, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2015:224.
  • [3]  Se t.ex. artikel 9 i samförståndsavtalet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Eurojust, artikel 9 i samförståndsavtalet om samarbete mellan Frontex och Eurojust samt artikel 7 i samförståndsavtalet om samarbete mellan Eurojust och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Ett undantag utgör artikel 21 i avtalet mellan Eurojust och Europol, där ett skiljeförfarande via en ad hoc-kommitté föreskrivs.