ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

7.12.2015 - (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) - ***II

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Сесилия Викстрьом


Процедура : 2013/0088(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0354/2015
Внесени текстове :
A8-0354/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2015)0589),

–  като взе предвид позицията си на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0161),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8-0354/2015),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Марка на Общността

Позовавания

10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

25.2.2014                     T7-0118/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

26.11.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.11.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Заместени докладчици

Cecilia Wikström

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2014

 

 

 

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

7.12.2015