INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

7.12.2015 - (10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD)) - ***II

Retsudvalget
Ordfører: Cecilia Wikström


Procedure : 2013/0088(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0354/2015
Indgivne tekster :
A8-0354/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

(10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10373/1/2015 – C8‑0351/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2015)0589),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0161),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A8-0354/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EF-varemærke

Referencer

10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

25.2.2014                     T7-0118/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

26.11.2015

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.11.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Oprindelige ordførere

Cecilia Wikström

 

 

 

Behandling i udvalg

2.12.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

7.12.2015