AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

7.12.2015 - (10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD)) - ***II

Jogi Bizottság
Előadó: Cecilia Wikström


Eljárás : 2013/0088(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0354/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0354/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10373/1/2015 – C8‑0351/2015),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2015)0589),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0161) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0354/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közösségi védjegy

Hivatkozások

10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

25.2.2014                     T7-0118/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

26.11.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

26.11.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Korábbi előadók

Cecilia Wikström

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

7.12.2015