Ziņojums - A8-0354/2015Ziņojums
A8-0354/2015

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

  7.12.2015 - (10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD)) - ***II

  Juridiskā komiteja
  Referente: Cecilia Wikström


  Procedūra : 2013/0088(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0354/2015

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

  (10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10373/1/2015 – C8‑0351/2015),

  –  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2015)0589),

  –  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0161),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

  –  ņemot vērā Juridiskā komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0354/2015),

  1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kopienas preču zīme

  Atsauces

  10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

  1. lasījuma datums EP – P numurs

  25.2.2014                     T7-0118/2014

  Komisijas priekšlikums

  COM(2013)0161 - C7-0087/2013

  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

  26.11.2015

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  26.11.2015

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Aizstātie referenti

  Cecilia Wikström

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  2.12.2014

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  3.12.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

  Iesniegšanas datums

  7.12.2015