Procedure : 2013/0088(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0354/2015

Ingediende teksten :

A8-0354/2015

Debatten :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0439

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 160kWORD 76k
7.12.2015
PE 572.858v02-00 A8-0354/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Cecilia Wikström

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2015)0589),

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0161),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van het Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A8‑0354/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gemeenschapsmerk

Document- en procedurenummers

10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

25.2.2014                     T7-0118/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

26.11.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

26.11.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Cecilia Wikström

 

 

 

Behandeling in de commissie

2.12.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Datum indiening

7.12.2015

(1)

Aangenomen teksten van 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.

Juridische mededeling - Privacybeleid