Betänkande - A8-0354/2015Betänkande
A8-0354/2015

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

  7.12.2015 - (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) - ***II

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Cecilia Wikström


  Förfarande : 2013/0088(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0354/2015
  Ingivna texter :
  A8-0354/2015
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

  (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

  –  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2015)0589),

  –  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0161),

  –  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0354/2015).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Gemenskapsvarumärken

  Referensnummer

  10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  25.2.2014                     T7-0118/2014

  Kommissionens förslag

  COM(2013)0161 - C7-0087/2013

  Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

  26.11.2015

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  26.11.2015

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Tidigare föredragande

  Cecilia Wikström

   

   

   

  Behandling i utskott

  2.12.2014

   

   

   

  Antagande

  3.12.2015

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

  Ingivande

  7.12.2015