INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker(omarbejdning)

  7.12.2015 - (10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD)) - ***II

  Retsudvalget
  Ordfører: Cecilia Wikström


  Procedure : 2013/0089(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0355/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0355/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker(omarbejdning)

  (10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

  –  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2015)0588),

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0162),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A8-0355/2015),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

  Referencer

  10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  25.2.2014                     T7-0119/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0162 - C7-0088/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

  26.11.2015

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  26.11.2015

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Cecilia Wikström

  24.4.2013

   

   

   

  Oprindelige ordførere

  Cecilia Wikström

   

   

   

  Behandling i udvalg

  2.12.2014

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  3.12.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  18

  3

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

  Dato for indgivelse

  7.12.2015

  • [1]  EUT C 372 af 12.11.2013, s. 42.
  • [2]  Vedtagne tekster af 25.2.2014, P8_TA(2014)0119.