SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu)

7.12.2015 - (10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD)) - ***II

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Cecilia Wikström


Menettely : 2013/0089(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0355/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0355/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu)

(10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2015)0588),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0162),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0355/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

25.2.2014                     T7-0119/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

26.11.2015

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

26.11.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Cecilia Wikström

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2015

  • [1]  EUVL C 372, 12.11.2013, s. 42.
  • [2]  Hyväksytyt tekstit 25.2.2014, PT_TA(2014)0119.